18 min
wczesniejsza-splata-kredytu-konsolidacyjnego

Wcześniejsza spłata kredytu konsolidacyjnego – czy warto?

Dysponujesz dodatkową gotówką, a spłacasz kredyt i zastanawiasz się, czy nie warto byłoby go przedterminowo uregulować? Wcześniejsza spłata kredytu konsolidacyjnego to ciekawe rozwiązanie, które rozważa wielu kredytobiorców. Zanim jednak się na nie zdecydujemy, warto poszerzyć swoją wiedzę w tym zakresie.

Jak dokładnie przebiega procedura wcześniejszej spłaty kredytu konsolidacyjnego? Kto może z niej skorzystać i z jakimi wiąże się kosztami? Odpowiedzi na te i wiele innych pytań zostały zebrane poniżej.

Czy można spłacić wcześniej kredyt konsolidacyjny?

To, czy wcześniejsza spłata kredytu konsolidacyjnego będzie możliwa, zależy od dwóch podstawowych kwestii: typu zobowiązania oraz daty jego zaciągnięcia. Kredyt konsolidacyjny online może bowiem występować zarówno w formie kredytu konsumenckiego, jak i hipotecznego, w zależności od okoliczności. 

Za kredyty konsumenckie uważa się zobowiązania na kwotę nie przekraczającą 255 500 złotych i niezwiązane z działalnością gospodarczą. Ustawa o kredycie konsumenckim, która gwarantuje kredytobiorcom możliwość całkowitej lub częściowej spłaty zobowiązania, weszła w życie 18 grudnia 2011 roku, w związku z czym obejmuje kredyty zawarte od tej daty.

Natomiast kredyty konsolidacyjne w formie kredytów hipotecznych reguluje Ustawa o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami, która weszła w życie 22 lipca 2017 roku. Ona również gwarantuje możliwość wcześniejszej spłaty.

Co jednak w sytuacji, gdy kredyt nie jest objęty przepisami ani jednej, ani drugiej wspomnianej ustawy, na przykład z racji na to, że został zaciągnięty przed wejściem jej w życie? Każdy taki przypadek należy rozpatrzyć indywidualnie. O tym, czy wcześniejsza spłata kredytu konsolidacyjnego będzie dopuszczalna, a jeśli tak, to na jakich dokładnie zasadach, przesądzą zapisy zawarte w umowie kredytowej

Warto w związku z tym do niej sięgnąć. W razie jakichkolwiek wątpliwości można też skontaktować się z bankiem, który powinien rozstrzygnąć, jakie opcje i procedury należy zastosować w danym wypadku.

Potrzebujesz dodatkowego finansowania?

Skorzystaj ze wsparcia ekspertów Habza Finanse i otrzymaj profesjonalną poradę.

Wcześniejsza spłata kredytu konsolidacyjnego a nadpłata – czym się różnią?

Wcześniejsza spłata kredytu konsolidacyjnego polega na uregulowaniu posiadanego zobowiązania w całości, zaś nadpłata – w części (ponad wymagane przez umowę kredytową raty).

W zależności od procedur przyjętych przez dany bank oraz woli kredytobiorcy, nadpłata może spowodować skrócenie okresu kredytowania bądź też zmniejszenie wysokości rat przy pozostawieniu tego samego okresu spłaty.

Podobnie, jak prawo do wcześniejszej spłaty zobowiązania, tak i prawo do spłaty jego części jest obecnie gwarantowane kredytobiorcom, można więc zrobić to w dowolnym momencie po zaciągnięciu kredytu. W zależności od swoich możliwości finansowych i chęci, nadpłata może mieć charakter jednorazowy lub regularny (przykładowo niektórzy kredytobiorcy nadpłacają zobowiązanie co miesiąc).

Co również istotne, przepisy ustawy o kredycie konsumenckim, a konkretnie o prawie do zwrotu proporcjonalnej części kosztów związanych z zobowiązaniem, odnoszą się zarówno do wcześniejszej spłaty kredytu konsolidacyjnego w całości, jak i do przedterminowej spłaty jego części. W związku z tym niekoniecznie trzeba od razu pokryć całe zobowiązanie, aby zaoszczędzić na odsetkach i innych kosztach kredytu. 

Kiedy warto wcześniej spłacić kredyt konsolidacyjny? Kiedy to nieopłacalne?

Wcześniejsza spłata kredytu konsolidacyjnego wiąże się ze skróceniem okresu kredytowania, co z kolei przekłada się na ostateczny koszt zobowiązania. Dłuższy okres spłaty oznacza wolniejsze spłacanie kapitału i generowanie wyższych odsetek, a więc uregulowanie kredytu przed terminem pozwala sporo zaoszczędzić.

Obecny stan prawny obliguje banki, w przypadku skrócenia okresu kredytowania, do zwrotu proporcjonalnej części wszelkich opłat związanych z zobowiązaniem, w tym również tych, które zostały poniesione jednorazowo na początku okresu kredytowania. Kredytobiorcy oszczędzają więc nie tylko na odsetkach od kredytu, ale też między innymi na jego ubezpieczeniu.

Źródło: https://prnews.pl/wczesniejsza-splata-kredytu-nalezy-ci-sie-zwrot-czesci-kosztow-uwaza-rzecznik-finansowy-430355

Warto również zastanowić się nad wcześniejszą spłatą w sytuacji, gdy planuje się zaciągnięcie kolejnego dużego zobowiązania i jak najwyższa zdolność kredytowa jest kluczowa. Na zdolność kredytową wpływa między innymi właśnie ilość i wysokość aktualnych zobowiązań, w związku z czym dokonanie wcześniejszej spłaty może ją podwyższyć.

Są jednak również takie przypadki, w których wcześniejsza spłata kredytu konsolidacyjnego niekoniecznie będzie się opłacać. Na przykład w sytuacji, gdy bank pobierze za taką operacją dużą prowizję i kwota dodatkowych kosztów przewyższy wtedy tą, jaką udałoby się zaoszczędzić na odsetkach. Ponadto na taki krok niekoniecznie warto decydować się w sytuacji, gdyby wcześniejsza spłata miała znacznie pogorszyć sytuację finansową dłużnika i uniemożliwić terminową spłatę innych zobowiązań.

Jak wnioskować o wcześniejszą spłatę kredytu konsolidacyjnego?

Należy jednak pamiętać, że całkowita kwota potrzebna do spłaty kredytu będzie wyglądać inaczej w zależności od tego, w którym momencie chcemy przedwcześnie uregulować zobowiązanie. 

Trudno jest samemu ją obliczyć, dlatego, kiedy już podejmie się decyzję o wcześniejszej spłacie kredytu konsolidacyjnego, należy w pierwszej kolejności zwrócić się do banku z prośbą o wyliczenie, ile środków będzie potrzebnych do całkowitej spłaty w danej chwili.

W niektórych przypadkach wystarczy, że następnie wpłaci się wymaganą kwotę na rachunek kredytowy. Inne banki mogą jednak wymagać wcześniejszego zgłoszenia zamiaru całkowitej spłaty zobowiązania, aby na pewno prawidłowo zaksięgować wpłatę i rozliczyć cały kredyt.

Wypłata ewentualnych należnych środków związanych z wcześniejszą spłatą często następuje już automatycznie, natomiast warto też sprawdzić, czy przypadkiem nie będzie trzeba zwrócić się w tej sprawie do banku.

Doradcy Habza Finanse pomogą Ci pozyskać finansowanie na opłacalnych warunkach.

Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej.

Jakie koszty wiążą się z wcześniejszą spłatą kredyt konsolidacyjnego?

Kwestia kosztów związanych z wcześniejszą spłatą kredytu konsolidacyjnego, a dokładnie tego, kiedy i w jakiej maksymalnej wysokości banki mogą pobierać prowizję za tę operację, jest dokładnie uregulowana w dwóch wspomnianych już wcześniej ustawach.

Co w przypadku, gdy kredyt nie jest objęty ani zapisami ustawy o kredycie konsumenckim, ani ustawy o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami? Wtedy informacji o wysokości prowizji i podstawie jej naliczania należy szukać w swojej umowie kredytowej, a także w cennikach dostępnych na stronie banku, który udzielił danego zobowiązania.

Wcześniejsza spłata kredytu konsolidacyjnego konsumenckiego – koszty

Ustawa o kredycie konsumenckim nie tylko gwarantuje kredytobiorcom prawo do całkowitej spłaty zobowiązania przed terminem (możliwa jest więc wcześniejsza spłata kredytu konsolidacyjnego), ale również ustala pewne limity i ograniczenia w zakresie wysokości opłat związanych z tą operacją, a także tego, kiedy mogą się one w ogóle pojawić. 

Przede wszystkim stanowi, że kredytodawcy mogą naliczyć prowizję za wcześniejszą spłatę kredytu konsumenckiego tylko w ściśle określonych okolicznościach. Jest to możliwe tylko w przypadku, gdy całkowita spłata ma mieć miejsce w chwili, gdy stopa

oprocentowania kredytu jest stała. Ponadto, żeby prowizja za wcześniejszą spłatę mogła się pojawić, kwota zobowiązania spłacanego w okresie dwunastu kolejnych miesięcy musi przewyższać trzykrotność przeciętnego wynagrodzenia w sektorze

przedsiębiorstw. Należy opierać się na wysokości przeciętnego wynagrodzenia z grudnia roku poprzedzającego rok, w którym planuje się wcześniejszą spłatę.

Co więcej, kwota ewentualnej prowizji pobieranej za wcześniejszą spłatę kredytu konsolidacyjnego nie może przekraczać kwoty odsetek zaoszczędzonych z uwagi na skrócenie się okresu spłaty. W praktyce oznacza to, że w najgorszym przypadku wcześniejsza spłata kredytu będzie wiązała się z wyjściem “na zero” – nie można na tym stracić. Na taką ochronę mogą liczyć jednak tylko osoby, które zaciągnęły kredyt konsumencki po 18 grudnia 2011 roku.

Maksymalna wysokość prowizji to 1% (gdy umowny termin spłaty kredytu był odległy o co najmniej rok od terminu wcześniejszej spłaty) lub 0,5% (przy okresie między umownym terminem spłaty a wcześniejszą spłatą nieprzekraczającym roku). Bank ma oczywiście również możliwość całkowitego odstąpienia od pobierania prowizji – naliczanie jej jest całkowicie fakultatywne.

Koszt wcześniejszej spłaty kredytu konsolidacyjnego hipotecznego

W przypadku wcześniejszej spłaty kredytu konsolidacyjnego, dla którego obowiązują przepisy ustawy o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami, obowiązują nieco inne zasady, niż w przypadku kredytu konsumenckiego.

Wiele zależy od tego, czy mowa o kredycie ze zmienną, czy stałą stopą procentową. Kredytodawcy mają prawo pobierać rekompensatę za wcześniejszą spłatę kredytu ze zmienną stopą tylko w przypadku, gdy spłata ta następuje w ciągu pierwszych 36 miesięcy od zawarcia umowy kredytowej. Jeśli warunek ten został spełniony, to dodatkowo ograniczona jest wysokość takiej prowizji – nie może ona przekroczyć 3% spłacanej kwoty.

Natomiast w sytuacji, gdy stopa kredytu jest stała, to kredytodawca może pobrać prowizję za wcześniejszą spłatę przez cały okres jej obowiązywania. Taka prowizja nie może jednak przekraczać kosztów związanych z wcześniejszą spłatą kredytu konsolidacyjnego.

Czy przy spłacie kredytu konsolidacyjnego możliwy jest zwrot prowizji?

Kwestia zwrotu przez bank przy wcześniejszej spłacie kredytu konsolidacyjnego (lub innego) nie tylko proporcjonalnej części odsetek, ale też prowizji, przez wiele lat budziła kontrowersje. Wiele instytucji finansowych stało na stanowisku, że zwrot odsetek jest uzasadniony, ale prowizji nie, jako że jej wysokość jest zależna od kwoty zobowiązania, a nie okresu spłaty.

Ostatecznie kwestia ta została rozstrzygnięta poprzez wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) z dnia 19 września 2019 roku. Stanowi on, że kredytobiorcy mają prawo także do proporcjonalnego zwrotu prowizji za okres, o który skrócił się termin spłaty. Nie ma tutaj znaczenia fakt, że prowizja z reguły jest opłacana z góry przy zaciąganiu umowy kredytowej.

Źródło: https://pieniadze.rp.pl/budzet-rodzinny/art17453011-wczesniejsza-splata-kredytu-jak-odzyskac-prowizje-od-banku

W związku ze wspomnianym wyrokiem TSUE instytucje finansowe zaakceptowały konieczność wypłacania zwrotu proporcjonalnej części prowizji i obecnie robią to automatycznie w ramach rozliczenia zobowiązania po jego całkowitej wcześniejszej spłacie.

Wcześniejsza spłata kredytu konsolidacyjnego na przykładzie banków

Poszczególne banki mogą nieco inaczej regulować kwestię wcześniejszej spłaty kredytu konsolidacyjnego w zakresie takich aspektów, jak prowizja, procedury czy to, czy taka operacja jest w ogóle dopuszczalna (w przypadku starszych kredytów, nieobjętych jeszcze przepisami odpowiednich ustaw).

Wcześniejsza spłata kredytu konsolidacyjnego w ING Banku Śląskim

Wcześniejsza spłata kredytu konsolidacyjnego w ING Banku Śląskim nie wiąże się z dodatkowymi opłatami. Dodatkowo, zgodnie z przytoczonym wyrokiem TSUE, będzie się ona wiązała ze zwrotem proporcjonalnej części prowizji pobieranej przy zaciąganiu zobowiązania.

Bank rozliczy zobowiązanie i wypłaci należne środki automatycznie, w ciągu 14 dni od dokonania całkowitej spłaty zobowiązania.

Spłata kredytu konsolidacyjnego przed terminem w Getin Bank

Żeby dokonać wcześniejszej spłaty kredytu konsolidacyjnego w Getin Banku, należy przelać na rachunek kredytowy właściwą kwotę, zaznaczając przy tym, że celem jest całkowite uregulowanie zobowiązania.

Następnie kredytodawca będzie miał 14 dni na rozliczenie kredytu, ustalenie wysokości należnych zwrotów i przekazanie ich kredytobiorcy.

Wcześniejsza spłata kredytu konsolidacyjnego w Alior Banku

Dla umów kredytów i pożyczek, a więc również kredytów konsolidacyjnych w Alior Banku, zawartych od 18.12.2011 roku wcześniejsza spłata nie wiąże się z żadną opłatą. Wyjątkiem są tutaj zobowiązania na kwotę powyżej 255 500 złotych (jednak tylko te zaciągnięte w okresie od  29.06.2012 r. do 10.09.2015 roku), w przypadku których wysokość prowizji była ustalana indywidualnie.

Wcześniejsza spłata kredytu konsolidacyjnego wymaga jedynie wpłacenia wystarczającej kwoty na rachunek kredytowy. Jeśli system wykryje, że jest to suma odpowiednia do całkowitej spłaty kredytu, zobowiązanie zostanie automatycznie zamknięte i rozliczone.

Wcześniejsza spłata kredytu konsolidacyjnego w PKO BP

Wcześniejsza spłaca kredytu konsolidacyjnej w PKO BP jest możliwa, co więcej, bank zdecydował się nie pobierać za nią żadnych opłat.

W przypadku kredytów zaciągniętych po 18 grudnia 2011, a spłaconych po 12 listopada 2019 roku proporcjonalny zwrot prowizji po wcześniejszej spłacie kredytu następuje automatycznie. Jeśli umowa została zawarta po 18.12.2011, ale do spłaty doszło przed 12.11.2019, odzyskanie prowizji również jest możliwe, ale będzie wymagało złożenia wniosku z banku.

Czym jest kredyt konsolidacyjny? 

Kredyt konsolidacyjny to rodzaj pożyczki, który pozwala połączyć wiele różnych zobowiązań finansowych, takich jak kredyty gotówkowe, karty kredytowe, kredyty samochodowe i pożyczki gotówkowe, w jedno większe zobowiązanie o korzystniejszych warunkach. W praktyce oznacza to, że zamiast spłacać wiele rat w różnych terminach, klient spłaca jedną ratę kredytu konsolidacyjnego, co ułatwia zarządzanie finansami i minimalizuje ryzyko zapomnienia o terminach płatności. Dodatkowo kredyt konsolidacyjny często oferuje niższe oprocentowanie niż pozostałe kredyty, co może pomóc w zmniejszeniu miesięcznych kosztów obsługi długu.

Czy mogę spłacić kredyt konsolidacyjny wcześniej niż terminowo ustalony? 

Tak, w większości przypadków możesz spłacić kredyt konsolidacyjny wcześniej niż w terminie ustalonym w umowie. Istnieje możliwość wcześniejszej spłaty, a czasami nawet częściowej wcześniejszej spłaty. Czy masz tę możliwość i jakie warunki musisz spełnić, zależy od umowy kredytowej, którą podpisałeś z bankiem. Zawsze warto sprawdzić warunki umowy lub skonsultować się z naszym doradcą, aby uzyskać pełne informacje na temat wcześniejszej spłaty kredytu konsolidacyjnego.

Jakie korzyści niesie za sobą wcześniejsza spłata kredytu konsolidacyjnego? 

Wcześniejsza spłata kredytu konsolidacyjnego może przynieść wiele korzyści finansowych. Po pierwsze, pozwala zaoszczędzić na odsetkach, które musiałbyś płacić do końca okresu kredytowania. Dzięki wcześniejszej spłacie unikasz płacenia odsetek od pozostałego kapitału, co może być szczególnie korzystne, jeśli masz stosunkowo wysoki kredyt na długi okres.

Czy wcześniejsza spłata kredytu konsolidacyjnego jest zawsze opłacalna? 

Należy podkreślić, że wcześniejsza spłata kredytu konsolidacyjnego nie zawsze jest opłacalna. Zanim podejmiesz decyzję o wcześniejszej spłacie, warto zwrócić uwagę na kilka kluczowych czynników, takich jak obecne oprocentowanie, pozostały okres spłaty, a także ewentualne opłaty za wcześniejszą spłatę. Czasami te opłaty mogą przewyższyć oszczędności wynikające z wcześniejszej spłaty, dlatego warto dokładnie przeanalizować swoją sytuację finansową.

Czy istnieją jakieś dodatkowe opłaty związane z wcześniejszą spłatą kredytu konsolidacyjnego? 

Tak, istnieją dodatkowe opłaty nakładane przez banki związane z wcześniejszą spłatą kredytu konsolidacyjnego. Celem tego typu opłat jest rekompensata bankowi za potencjalne utracone odsetki, które mógłby zarobić, gdyby kredyt był spłacany zgodnie z oryginalnym harmonogramem. Warto zawsze sprawdzić warunki umowy kredytowej, aby poznać wszystkie opłaty związane z wcześniejszą spłatą i oszacować, czy taka opcja jest opłacalna.

Czy mogę wcześniej spłacić tylko część kredytu konsolidacyjnego, a nie całość? 

Wiele banków pozwala na wcześniejszą spłatę części kredytu konsolidacyjnego. Taka możliwość nazywana jest nadpłatą kredytu konsolidacyjnego. Oznacza to, że klient może zdecydować się na spłatę części zadłużenia, zmniejszając w ten sposób pozostały kapitał do spłaty i przyspieszając spłatę kredytu lub zmniejszając wysokość jednostkowej raty przy zachowaniu tego samego okresu spłaty. Ta opcja może być atrakcyjna, zwłaszcza jeśli masz nadwyżkę środków finansowych i chcesz zredukować koszty odsetek, ale nie jesteś w stanie spłacić całego kredytu na raz.

Jakie są konsekwencje wcześniejszej spłaty kredytu konsolidacyjnego dla mojej historii kredytowej? 

Wcześniejsza spłata kredytu konsolidacyjnego może mieć pozytywny wpływ na Twoją historię kredytową. Regularne i terminowe spłacanie zobowiązań finansowych, w tym wcześniejsza spłata, pozytywnie wpływa na Twoją zdolność kredytową. W historii kredytowej banki zwracają uwagę na Twoją zdolność do zarządzania finansami i terminowe spłacanie kredytów. Pozytywna historia kredytowa może zwiększyć Twoją wiarygodność jako kredytobiorcy i ułatwić uzyskanie innych pożyczek czy kredytów w przyszłości. 

Czy muszę zgłaszać wcześniejszą spłatę kredytu konsolidacyjnego bankowi i jakie dokumenty są potrzebne? 

Tak, wcześniejszą spłatę kredytu konsolidacyjnego musisz zgłosić bankowi. Będzie on odpowiedzialny za przeliczenie pozostałego zadłużenia, uwzględnienie opłat za wcześniejszą spłatę, jeśli takie występują, oraz sporządzenie dokumentacji potwierdzającej wcześniejszą spłatę. W celu wcześniejszej spłaty zazwyczaj musisz złożyć odpowiedni wniosek lub zgłosić swoje zamiary pisemnie. Dokładne wymagania mogą się różnić w zależności od banku, dlatego warto skontaktować się z bankiem bezpośrednio, aby uzyskać pełne informacje na ten temat.

Czy wcześniejsza spłata wpłynie na moją zdolność kredytową w przyszłości? 

Wcześniejsza spłata kredytu konsolidacyjnego może mieć pozytywny wpływ na Twoją zdolność kredytową w przyszłości. Systematyczna spłata zobowiązań finansowych, a także wcześniejsza spłata, świadczy o Twojej zdolności do zarządzania finansami i terminowej obsługi długu. Banki i instytucje finansowe zwracają uwagę na Twoją historię kredytową, kiedy wnioskujesz o nowe pożyczki lub kredyty. Pozytywna historia, która obejmuje wcześniejszą spłatę, może zwiększyć Twoją wiarygodność jako kredytobiorcy i zwiększyć szanse na uzyskanie korzystniejszych warunków finansowych w przyszłości.

Czy wcześniejsza spłata kredytu konsolidacyjnego wpływa na wysokość odsetek? 

Wcześniejsza spłata kredytu konsolidacyjnego wpływa na wysokość odsetek. Jednym z czynników, który decyduje o wysokości odsetek, jest czas spłaty kredytu. Wcześniejsza spłata skraca okres kredytowania, co prowadzi do zmniejszenia całkowitej ilości odsetek. Dodatkowo pozostały kapitał do spłaty jest mniejszy, więc odsetki są liczone od niższej kwoty. Dzięki temu oszczędzasz na całkowitych kosztach kredytu. Warto jednak pamiętać, że efekt ten będzie bardziej widoczny w przypadku dużych kredytów i długich okresów spłaty.

Czy wcześniejsza spłata kredytu konsolidacyjnego jest możliwa bez dodatkowych kosztów?

Nie zawsze. Warto pamiętać, że wcześniejsza spłata kredytu konsolidacyjnego może wiązać się z dodatkowymi kosztami w postaci opłat za wcześniejszą spłatę. W niektórych przypadkach banki mogą pobierać opłaty, które stanowią rekompensatę za utracone odsetki, które klient mógłby zapłacić, gdyby spłacał kredyt zgodnie z harmonogramem. Te opłaty mogą różnić się w zależności od banku i konkretnych warunków umowy. Dlatego warto sprawdzić dokładnie, jakie są koszty wcześniejszej spłaty i czy opcja ta będzie dla Ciebie opłacalna.

Jakie są korzyści finansowe związane z wcześniejszą spłatą kredytu konsolidacyjnego?

Korzyści finansowe wynikające z wcześniejszej spłaty kredytu konsolidacyjnego mogą być znaczące. Po pierwsze, spłacając kredyt wcześniej niż terminowo, oszczędzasz na odsetkach. Banki obliczają odsetki na podstawie pozostałego kapitału, więc im wcześniej spłacisz kredyt, tym mniej odsetek zapłacisz. To oznacza mniejszą łączną kwotę do spłaty. Po drugie, wcześniejsza spłata wpływa na skrócenie okresu spłaty kredytu, co z kolei pozwala Ci szybciej pozbyć się długu i zwiększa Twoją płynność finansową. Wreszcie, pozytywna historia wcześniejszej spłaty kredytu może wpłynąć na Twoją zdolność kredytową, co może być przydatne w przyszłości, gdy będziesz ubiegał się o nowe pożyczki lub kredyty.

Czy wcześniejsza spłata kredytu konsolidacyjnego wpłynie na moją zdolność negocjacji warunków z bankiem w przyszłości? 

Tak, wcześniejsza spłata kredytu konsolidacyjnego może wpłynąć pozytywnie na Twoją zdolność negocjacji z bankiem w przyszłości. Banki przyglądają się historii kredytowej swoich klientów, a wcześniejsza spłata świadczy o odpowiedzialności finansowej i zdolności do terminowej obsługi zobowiązań. Pozytywna historia kredytowa może zwiększyć Twoją wiarygodność w oczach banku i uczynić Cię bardziej atrakcyjnym kandydatem do uzyskania korzystniejszych warunków finansowych. Oczywiście, to nie jest jedyny czynnik brany pod uwagę podczas negocjacji, ale może to mieć pozytywny wpływ na finalne warunki umowy kredytowej.

Oceń ten post

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


Masz pytania?
Skontaktuj się z nami

Zadzwoń teraz

Wypełnij wniosek online
To tylko 2 minuty

Wypełnij wniosek