13 min
kredyt-konsumencki

Narzucone odgórnie regulacje, w postaci ustawy o kredycie konsumenckim z dnia 12 maja 2011r., mają na celu zabezpieczenie obu stron transakcji. W tym przypadku będzie to kredytodawca oraz kredytobiorca, będący osobą fizyczną. Zatem ustawa nie została stworzona tylko po to aby zabezpieczyć podmiot kredytujący środki ale także zwykłego konsumenta, który nie zawsze może poszczycić się biegłą znajomością rynku finansów i produktów bankowych. Dlatego to właśnie państwo musi pomóc mu w kontaktach z instytucjami finansowymi i stać na straży jego praw. Ustawa o kredycie konsumenckim jest tego najlepszym przykładem. Ustawodawca chroni w ten sposób słabszą stronę transakcji, którą jest konsument.

Kredyt konsumencki – pojęcie

Ustawa o kredycie konsumenckim dedykowana jest właśnie temu pojęciu. Zgodnie z jej treścią, przez umowę o kredyt konsumencki rozumie się umowę o kredyt w wysokości nie większej niż 255 550 zł (bądź równowartość tej kwoty w walucie innej niż waluta polska), udzielany przez kredytodawcę w ramach prowadzonej przez niego działalności. Przez umowę o kredyt konsumencki rozumie się także umowę o kredyt niezabezpieczony hipoteką, który jest przeznaczony na remont domu albo lokalu mieszkalnego, w tym w wysokości większej niż 255 550 zł.

Za kredyt konsumencki uznamy:

  • umowę pożyczki,
  • umowę kredytu w rozumieniu przepisów prawa bankowego,
  • umowę kredytu odnawialnego,
  • umowę o odroczeniu konsumentowi terminu spełnienia świadczenia pieniężnego (jeśli wiążę się z koniecznością poniesienia przez konsumenta kosztów tego odroczenia),
  • oraz umowę o kredyt, w której kredytodawca zaciąga zobowiązanie wobec osoby trzeciej, a konsument zobowiązuje się do zwrotu kredytodawcy spełnionego świadczenia.

Gdzie po kredyt konsumencki?

Nie podlega dyskusji, że o kredyt konsumencki możemy starać się w placówce banku lub SKOK-u. Jednakże poza tymi instytucjami, kredytu konsumenckiego mogą udzielić nam także instytucje finansowe nie będące bankami, w tym także firmy pożyczkowe, czy osoby fizyczne, które prowadzą działalność gospodarczą. Jak ma się do tego stwierdzenie, że kredyt jest produktem zastrzeżonym tylko dla banków i SKOK-ów? Pojęcie kredytu konsumenckiego należy rozpatrywać w znacznie szerszym ujęciu, w kategoriach ekonomicznych. Pozwoli to nam na stwierdzenie, że kredyt konsumencki, ma na celu przede wszystkim określenie samej instytucji pożyczania pieniędzy. Inaczej mówiąc, to środki czy też wsparcie finansowe, udzielane zarówno przez kredytodawcę, jak i pożyczkodawcę w dowolnej formie. Nie jest to wskazanie konkretnego rodzaju kredytu określonego w ustawie prawo bankowe.

Źródło: https://newsrm.tv/blog/komunikat-pr/kredyty-gotowkowe-tanieja-banki-walcza-klientow/

Jak ustawa o kredycie konsumenckim chroni konsumenta?

Na samym wstępie powiedzieliśmy, że ustawa o kredycie konsumenckim ma zagwarantować bezpieczne pożyczanie środków, w tym przede wszystkim, stać na straży praw słabszej strony transakcji – czyli konsumenta. W jaki sposób ustawodawca realizuje ten postulat? Wymogi informacyjne co do oferty Po pierwsze reklama i wymogi informacyjne. Chyba codziennie, każdy z nas trafia choć na jedną reklamę kredytu. Pożyczając odpowiedzialnie, powinniśmy być jednak świadomi faktu, że to nie reklama, a warunki umowy kredytu powinny być dla nas najistotniejsze i to właśnie na nich powinniśmy skupić się w szczególności. Tanie kredyty to nie chwytliwe hasło reklamowe. Zanim więc podpiszemy umowę kredytu, powinniśmy szczegółowo zapoznać się z jego warunkami. Praktyka pokazuje jednak, że nie zawsze tak jest, a nasza uwaga jest skoncentrowana głównie na treści reklamy. Słysząc najtańsza pożyczka, zapominamy o tym co jest najważniejsze. Stąd też ustawodawca narzuca na reklamodawcę obowiązek odpowiedniego poinformowania potencjalnego kredytobiorcy o oferowanym produkcie.

Czujesz, że możesz sobie nie poradzić ze swoją sytuacją finansową?

Skorzystaj z pomocy jednego z doświadczonych ekspertów Habza Finanse. Sprawdź i przekonaj się ile możesz zaoszczędzić.

Kredytodawca w reklamie kredytu konsumenckiego ma obowiązek podać konsumentowi w sposób jednoznaczny, zrozumiały i widoczny, przede wszystkim: stopę oprocentowania kredytu wraz z informacją, czy jest to stopa stała, zmienna czy też zastosowanie mają obydwie te stopy, całkowitą kwotę kredytu, rzeczywistą roczną stopę oprocentowania. Wszystko po to aby konsument otrzymał reklamę kredytu konsumenckiego, która jest przejrzysta, prosta w odbiorze, czytelna i zawierająca wszelkie dane na temat oferowanego produktu, umieszczone w sposób wyraźny i widoczny. W założeniu długofalowym ma to na celu ujednolicenie treści reklamy kredytów konsumenckich, na tyle aby kredytobiorca bez problemu mógł porównać ze sobą wszelkie oferty i wybrać tą najlepszą. Co więcej, ujednolicenie mające na celu łatwe porównanie kredytów, obejmuje nie tylko poszczególne kraje, ale całą Unię Europejską.

Zdolność kredytowa

Po drugie ocena zdolności kredytowej. Wiele osób pomyśli sobie pewnie, że to przecież nie pomoc, a jedynie znaczące utrudnienie, które nie raz zaprzepaściło szanse na kredyt konsumencki. Jednakże nic bardziej mylnego. Ocena zdolności kredytowej, a więc zdolności do spłaty zobowiązania, ma dwojakie znaczenie. Z jednej strony to gwarancja, że instytucja będzie pożyczać pieniądze w sposób odpowiedzialny i realny. Z drugiej strony ma zapobiegać nadmiernemu zadłużaniu się, popadaniu w długi, a w konsekwencji niewypłacalności. Dlatego właśnie kredytodawca ma obowiązek weryfikacji zdolności kredytowej konsumenta przed zawarciem umowy o kredyt konsumencki. Ocena ta jest dokonywana w oparciu o informacje pozyskane bezpośrednio od konsumenta, jak i z odpowiednich baz danych lub zbiorów danych kredytodawcy. Dodatkowo, w przypadku gdy kredytodawcą jest bank, albo inna instytucja ustawowo upoważniona do udzielania kredytów, badanie zdolności kredytowej odbywa się zgodnie z art. 70 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe oraz innymi regulacjami, które te podmioty są obowiązane stosować.

Dostęp do informacji

Zanim konsument zdecyduje się na przystąpienie do umowy kredytu, kredytodawca ma obowiązek udzielić mu wszelkich informacji oraz szczegółowych wyjaśnień na temat wszelkich treści mu przekazanych, a także informacji zawartych w umowie, którą ma zawrzeć. W praktyce oznacza to, że kredytodawca musi wytłumaczyć wszelkie niejasności, które pojawiają się w procesie kredytowania, tak aby konsument nie miał żadnych wątpliwości co do treści zawieranej umowy. Tym samym ma to umożliwić konsumentowi świadome i w pełni rzetelne podjęcie decyzji dotyczące umowy o kredyt konsumencki.

Umowa o kredyt konsumencki

Zgodnie z ustawą, umowa o kredyt konsumencki powinna mieć formę pisemną, chyba że odrębne przepisy stanowią inaczej. Nie jest jednak wskazane, jakie skutki prawne i konsekwencje poniesiemy w przypadku niezachowania formy pisemnej. Z tego powodu należy uznać, że niezachowanie formy pisemnej nie jest równoznaczne z jej nieważnością, a jedynie może spowodować utrudnienia w przypadku konieczności udowodnienia, że do zawarcia takiej umowy w ogóle doszło, skoro nie mamy na to potwierdzenia na piśmie bądź innym trwałym nośniku. Co więcej, treść umowy o kredyt konsumencki, powinna być sformułowana w sposób jednoznaczny i zrozumiały. Co to w praktyce oznacza dla stron transakcji? Jak już wspominaliśmy, konsument jest w oczach ustawodawcy słabszą stroną transakcji i to właśnie jemu należy zagwarantować wsparcie i dać pewną ochronę. Na potwierdzenie tych słów, w polskim prawie, funkcjonuje zasada, że wszelkie niejasności i niejasno sformułowane postanowienia umowy o kredyt konsumencki, należy rozstrzygać na korzyść konsumenta. Jeśli więc instytucja udzielająca kredytu ma na celu wykorzystanie nieznajomości pojęć i ogólnej niewiedzy konsumenta na swoją korzyść, na straży stoi ustawodawca, który dba o to aby postanowienia umowy nie naruszały praw i interesów konsumenta. 

Ile kosztuje kredyt konsumencki

Pożyczając pieniądze od instytucji do tego upoważnionej musimy liczyć się z kosztami. Oddajemy więc więcej aniżeli pożyczamy. Jednakże nie zmienia to faktu, że zawsze mamy możliwość na porównanie kredytów, aby spośród wszystkich wyłonić najtańszy kredyt. Bezapelacyjne jest to, że zwrócić będziemy musieli kapitał kredytu, czyli kwotę, która została nam pożyczona. Oprócz tego to po naszej stronie leży obowiązek spłaty odsetek od kredytu oraz poniesienia pozaodsetkowych kosztów kredytu, takich jak opłaty, prowizje, ubezpieczenie czy opłaty notarialne. W tym miejscu warto także przypomnieć o RRSO, czyli rzeczywistej rocznej stopie oprocentowania, która w szybki sposób pozwala wyłonić spośród wszystkich ofert, najtańszy kredyt. Oczywiście należy mieć też na uwadze, że najtańszy kredyt nie jest równoznaczny z pojęciem najlepszy kredyt. Jednakże w przypadku niewysokich kredytów to właśnie najtańsze kredyty są najbardziej pożądane.

Wiele ofert z pozoru do siebie podobnych sprawia, że nie umiesz wybrać tej najlepszej?

Rozwiążemy Twój problem i wybierzemy finansowanie, nie tylko najlepsze, ale i najtańsze. Kredyt na miarę Twoich potrzeb z Habza Finanse jest w zasięgu Twojej ręki.

RRSO to całkowity koszt kredytu ponoszony przez konsumenta. Wyrażony jest jako wartość procentowa całkowitej kwoty kredytu w stosunku rocznym. Jak przy pomocy RRSO znaleźć najtańszy kredyt? Wszystkie oferty kredytowe należy porównać właśnie pod kątem RRSO. Im niższy jest ten wskaźnik, tym najtańszy kredyt. W ten oto sposób, bez specjalistycznej wiedzy, jesteśmy w stanie wyłonić najtańsze kredyty.

Odstąpienie od umowy kredytu

Odstąpienie od umowy kredytu konsumenckiego – ma do niego prawo każdy konsument, bez podania przyczyny, odpowiednio w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, bądź w terminie 14 dni od dnia dostarczenia mu umowy o kredyt konsumencki (np. kredyt zawierany na odległość). Jeśli odstąpienie od umowy kredytu zostaje przez nas wysłane w zwyczajowo przyjęty sposób, termin na odstąpienie uznaje się za zachowany, jeśli przed jego upływem oświadczenie zostało wysłane (zatem w takim przypadku oświadczenie nie musi dotrzeć do kredytodawcy w terminie 14 dni, a wystarczy aby w tym terminie zostało ono nadane). Odstąpienie od umowy kredytu jest darmowe. Jedyny koszt jaki ponosi konsument, to konieczność spłaty odsetek za okres od dnia wypłaty kredytu do dnia spłaty kredytu. Zwrot kapitału kredytu, czyli środków kredytowanych nam przez bank, powinien nastąpić niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 30 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy kredytu. Za dzień spłaty kredyt uznaje się dzień, przekazania pożyczonych środków kredytodawcy.

Wcześniejsza spłata kredytu konsumenckiego

Na każdym etapie konsumentowi przysługuje także prawo do spłaty kredytu przed terminem. Można to zrobić w całości bądź w części. W takim przypadku, ustawa o kredycie konsumenckim stanowi, że całkowity koszt kredytu ulega obniżeniu o te koszty, które dotyczą okresu, o który skrócono czas obowiązywania umowy. Ma to zastosowanie także w sytuacji, gdy zostały one poniesione przez konsumenta przed tą spłatą. O czym warto pamiętać? Mimo, że na każdym etapie kredytowania, jako kredytobiorcy możemy zdecydować się na wcześniejszą spłatę kredytu, musimy także mieć świadomość, że często jest to równoznaczne z koniecznością poniesienia dodatkowej opłaty. Jak już doskonale zdajemy sobie sprawę, instytucje bankowe i pozabankowe kredytują nam środki także dlatego, aby na tym zarobić. Im dłuższy okres kredytowania tym koszt kredytu zwiększa się. Przedterminowa spłata kredytu nie jest więc dla kredytobiorcy opłacalna. Stąd też może on zastrzec w umowie o kredyt konsumencki, prowizję, którą poniesiemy jeśli zdecydujemy się na przedterminową spłatę. Prowizja ta nie może przekraczać, odpowiednio 1% bądź 0.5% spłacanej przed terminem części kredytu.

Ciekawostki – Kredyt konsumpcyjny a kredyt konsumencki

Kredyt konsumencki, jest często zastępowany pojęciem kredyt konsumpcyjny. Nie jest to rażące naruszenie, bowiem same banki używają tych pojęć zamiennie, jednakże warto wiedzieć, że określenia te nie są w pełni tożsame. Kredyt konsumencki określony został ustawą i ma charakter formalny, z kolei kredyt konsumpcyjny już nie i jest jedynie potocznie używanym pojęciem. Ten pierwszy obejmuje zarówno kredyt udzielane przez banki, jak i instytucje pozabankowe. Z kolei drugi, jest produktem zastrzeżonym jedynie dla banków. Tylko dla kredytu konsumenckiego została określona maksymalna kwota kredytowania, która obecnie wynosi 255 550 zł. To właśnie podstawowe kryteria w oparciu, o które możemy rozróżnić te dwa pojęcia i mimo że większość kredytów bankowych jest zarówno konsumencka jak i konsumpcyjna, wskazać, że nie są to identyczne produkty. Kredyt konsumencki jest pojęciem często pojawiającym się w naszym życiu. Nawet jeśli obecnie nie mamy w planach zaciągnięcia kredytu czy pożyczki, warto zapoznać się z tym terminem, gdyż decydując się na pożyczanie pieniędzy warto znać nie tylko swoje obowiązki, ale i przysługujące prawa.

Oceń ten post

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


Masz pytania?
Skontaktuj się z nami

Zadzwoń teraz

Wypełnij wniosek online
To tylko 2 minuty

Wypełnij wniosek