umowa-kredytowa-co-trzeba-wiedziec

Umowa kredytowa – co trzeba wiedzieć?

Umowa kredytowa to nieodłączny element zaciągania zobowiązania w banku. Często traktujemy ją jako zło konieczne, którego i tak nie zrozumiemy. W rzeczywistości jest to jednak bardzo ważny dokument, który chroni nie tylko interesy banku, ale także kredytobiorcy. Wielokrotnie może się ona okazać przydatna, czy to podczas prowadzenia sporu z kredytodawcą, czy po prostu do tego, aby znaleźć informacje na temat warunków naszego zobowiązania. W takim razie co trzeba wiedzieć o umowie kredytowej?

Czym jest umowa kredytowa?

Umowa kredytowa jest dokumentem, w którym bank zobowiązuje się wypłacić kredytobiorcy określoną sumę, w zamian za terminowy jej zwrot wraz ze wszystkimi kosztami (odsetkami, prowizją, kosztami ubezpieczenia i innymi). Oczywiście, w praktyce zawarte jest w nim także wiele innych istotnych informacji, których ilość zależy w dużej mierze od stopnia skomplikowania kredytu. Umowa kredytowa dla kredytu hipotecznego może liczyć lekką ręką kilkadziesiąt stron, podczas gdy przy braniu sprzętu na raty 0% prawdopodobnie będziemy musieli zapoznać się jedynie z kilkoma.

Co musi zawierać umowa kredytowa?

Rzadko kiedy dwie umowy kredytowe są identyczne, a różnice potrafią wykraczać daleko poza same dane kredytodawcy i kredytobiorcy. Są jednak pewne elementy wspólne, która musi zawierać każda umowa kredytowa, aby chronić interesy obu stron. Mowa tutaj o:

 • danych kredytobiorcy i banku;
 • kwocie kredytu i walucie, w jakiej zostanie on udzielony;
 • wysokości prowizji banku;
 • sposobie wykorzystania przyznanych środków, o ile jest to kredyt celowy;
 • zasadach spłaty zobowiązania (w jaki sposób i w jakim terminie będzie ono spłacane);
 • wysokości oprocentowania;
 • sposobie zabezpieczenia – jeśli kredyt jest zabezpieczony;
 • zakresie, w jakim bank może kontrolować kredytobiorcę;
 • ustaleniach odnośnie tego, gdzie i w jaki sposób nastąpi wypłata środków;
 • warunkach, które muszą zostać spełnione, aby kredyt został wypłacony;
 • postanowieniach odnośnie wszelkiego rodzaju opłatach dodatkowych.

Ponadto w umowie powinny znaleźć się również informacje w kwestii ewentualnych kar za opóźnienia w spłacie, a także możliwości zawierania aneksów do umowy i modyfikowania harmonogramu spłat. Im więcej danych zawierać będzie umowa kredytowa, tym mniejsze szanse, że kiedyś zostaniemy przez bank w jakiś sposób zaskoczeni. Dlatego warto zwracać uwagę na wszystkie, nawet pozornie nieistotne elementy umowy, ponieważ może się później okazać, że mimo wszystko będą przydatne.

Poszukujesz najlepszej oferty kredytu? Skorzystaj z pomocy naszych ekspertów

Specjaliści Habza Finanse pozyskają dla Ciebie kredyt na korzystnych warunkach nawet, jeśli znajdujesz się w trudnej sytuacji.

Wypowiedzenie umowy kredytowej

Wypowiedzenie umowy kredytowej może nastąpić na kilka sposobów: za porozumieniem stron, z inicjatywy dłużnika bądź z inicjatywy banku. Najczęściej spotykanym przypadkiem jest wypowiedzenie umowy przez bank. Może ono nastąpić w kilku ściśle określonych przypadkach:

 • odkryto, że kredytobiorca podał bankowi we wniosku nieprawdziwe informacje;
 • znacznie obniżyła się zdolność kredytowa kredytobiorcy;
 • spadła wartość nieruchomości bądź ruchomości będącej zabezpieczeniem kredytu;
 • kredyt nie jest spłacany w terminie;
 • środki zostały wydane niezgodnie ze wskazanym celem kredytu.

Wypowiedzenie umowy kredytowej jest dla dłużnika bardzo niekorzystną sytuacją. Oznacza to bowiem, że ma on tylko 30 dni (lub 7 dni, jeśli jest zagrożenie, że ogłosi on upadłość konsumencką)  na spłatę całości zadłużenia, co w wielu przypadkach jest niewykonalne. Można w takim wypadku próbować odwoływać się od decyzji banku, aczkolwiek często po wypowiedzeniu umowy i braku spłaty sprawa kierowana jest do sądu, po czym następuje egzekucja komornicza. Dlatego też powinniśmy zadbać, aby do takiej sytuacji nie doszło, na przykład w porę dokonując restrukturyzacji kredytu.

Odstąpienie od umowy kredytowej

Odstąpienie od umowy kredytowej i wypowiedzenie umowy kredytowej to wyrażenia, które często używane są zamiennie. Jest to oczywiście błąd, ponieważ w rzeczywistości działają one na zupełnie innych zasadach. Powyżej wyjaśniono, czym jest wypowiedzenie umowy, jak więc działa odstąpienie od niej? Odstąpić od umowy kredytowej (zarówno zwykłego kredytu gotówkowego, jak i kredytu hipotecznego) możemy w ciągu 14 dni od jej podpisania z dowolnej przyczyny. Nie musimy naszej decyzji w żaden sposób uzasadniać, ponieważ bank nie ma możliwości naszej decyzji o odstąpieniu od kredytu odrzucić. Następnie zobowiązani jesteśmy w ciągu 30 dni zwrócić całość pożyczonej kwoty, wraz z odsetkami naliczonymi od momentu otrzymania środków do momentu spłaty zobowiązania.

Umowa kredytowa – kiedy jest nieważna?

Istnieją przypadki, w których może się okazać, że umowa kredytowa jest nieważna. Ma to miejsce na przykład wtedy, kiedy:

 • kredyt został wyłudzony na fałszywe dane;
 • kredytobiorca nie miał pełnej zdolności do czynności prawnych (był ubezwłasnowolniony bądź małoletni);
 • w umowie zawarte były niedozwolone (abuzywne) klauzule.

Klauzule abuzywne to takie zapisy w umowie, które w rażący sposób narażają prawa kredytobiorcy.  Ich przykładem może być zawarcie w umowie zapisu, że jego udzielenie uzależnione jest od zakupu przez kredytobiorcę produktu dodatkowego (na przykład karty kredytowej) lub otwarcie konta w danym banku. Przykładem klauzuli abuzywnej może być również zawarcie w umowie minimalnej wysokości niektórych opłat, ale pominięcie wysokości maksymalnej, tworząc w ten sposób możliwość obciążenia klienta ogromnymi kosztami.

Czy powinno się dokładnie czytać umowę kredytową?

Wielu Polaków otwarcie deklaruje, że umowy kredytów lub pożyczek czyta jedynie powierzchownie, dopiero po ich podpisaniu lub nawet wcale. Jest to poważny problem, ponieważ brak znajomości podpisanej umowy nie oznacza wcale, że jej zapisy nas nie obowiązują – wręcz przeciwnie. Po pewnym czasie może się okazać, że treść umowy jest dla nas niekorzystna, a my nie będziemy mogli nic w tej kwestii zrobić. Argument, że nie podpisalibyśmy jakiejś umowy, gdybyśmy wiedzieli, że znajduje się w niej określony zapis, na nic nam się nie zdadzą.
Wyjątkiem jest, jak już wspomniano, sytuacja, w której treść umowy jest niezgodna z prawem, w takim wypadku faktycznie może się ona okazać niewiążąca. Zazwyczaj jednak umowa nie będzie stała w sprzeczności z prawem, a więc będziemy po prostu zmuszeni, aby zastosować się do tego, na co się przecież zgodziliśmy. Dlatego też tak ważne jest, aby czytać umowy, zwłaszcza te dotyczące zobowiązań finansowych. Nie da się ukryć, że są one z reguły długie i nużące, aczkolwiek może się okazać, że czas poświęcony na przebrnięcie przez nie nam się opłaci. Nie chodzi nawet o to, że ktoś będzie nas próbował oszukać – może się po prostu okazać, że o jakiś detal zapomnieliśmy zapytać, a podczas czytania umowy zwrócimy na niego uwagę i sprawi on, że umowa będzie dla nas nieatrakcyjna.

Źródło: https://prnews.pl/12-proc-polakow-czyta-umowy-dopiero-po-ich-podpisaniu-447778

Czym jest aneks do umowy?

Aneks do umowy kredytowej to dokument, za pomocą którego można dokonać zmian względem dotychczasowej treści umowy. Stosuje się go najczęściej do tego, aby zmodyfikować warunki spłaty kredytu (czyli na przykład wydłużyć okres kredytowania). Sporządzenie aneksu do umowy nie jest bezpłatne – musimy przygotować się na to, że w zależności między innymi od tego, co będzie on zawierał, jego koszt może wynosić kilkaset złotych, a w skrajnych przypadkach nawet kilka tysięcy złotych.

Poszukujesz najlepszej oferty kredytu? Skorzystaj z pomocy naszych ekspertów

Specjaliści Habza Finanse pozyskają dla Ciebie kredyt na korzystnych warunkach nawet, jeśli znajdujesz się w trudnej sytuacji.

Sankcja darmowego kredytu 

Sankcja darmowego kredytu to pojęcie, które funkcjonuje w odniesieniu do kredytów konsumenckich (dla przypomnienia, kredyt konsumencki to kredyt w wysokości nie większej niż 255 550 zł albo równowartość tej kwoty w walucie obcej, który kredytodawca w zakresie swojej działalności udziela lub daje przyrzeczenie udzielenia konsumentowi). Jest to sytuacja, w której kredytodawcę pozbawia się przychodów, które osiągnąłby udzielając kredytu konsumenckiego, gdyby nie naruszył obowiązków ustawowych. Innymi słowy mówiąc, na podstawie art. 45 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim, w  przypadku naruszenia przez kredytodawcę art. 29 ust. 1, art. 30 ust. 1 pkt 1–8, 10, 11, 14–17, art. 31–33, art. 33a i art. 36a–36c konsument, po złożeniu kredytodawcy pisemnego oświadczenia, zwraca kredyt bez odsetek i innych kosztów kredytu należnych kredytodawcy w terminie i w sposób ustalony w umowie. Zatem nie ponosi kosztów kredytowania, a jedynie oddaje pożyczony kapitał. Aby móc skorzystać z sankcji darmowego kredytu i tym samym pozbawić kredytobiorcę zarobków z kredytu konsumenckiego, muszą zajść ku temu pewne przesłanki. 

Kiedy kredytobiorca może skorzystać z sankcji darmowego kredytu?

W ogólnym rozumieniu przepisów można stwierdzić, że kredytobiorca może skorzystać z sankcji darmowego kredytu w momencie, gdy kredytodawca naruszył któryś z obowiązków określonych w katalogu art. 45 ust. 1 u.k.k. O czym dokładnie mowa?

Sankcja darmowego kredytu powstaje w momencie, gdy:

 • umowa o kredyt konsumencki nie została zawarta w formie pisemnej (wyjątkiem są sytuacje, gdy przepisy przewidują inną szczególną formę np. w przypadku umowy zawieranej na odległość),
 • umowa o kredyt konsumencki nie zawiera, takich danych jak:  imię, nazwisko i adres konsumenta oraz imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) oraz adres do doręczeń elektronicznych kredytodawcy i pośrednika kredytowego,
 • umowa o kredyt konsumencki nie zawiera takich informacji, jak: 
 • rodzaj kredytu, 
 • czas obowiązywania umowy, 
 • całkowita kwota kredytu, 
 • terminy i sposób wypłaty kredytu, 
 • stopa oprocentowania kredytu, warunki jej stosowania, a także okresy, warunki i procedury jej zmiany wraz z podaniem indeksu lub stopy referencyjnej, 
 • rzeczywista roczna stopa oprocentowania oraz całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta wraz z podaniem wszystkich założeń przyjętych do jej obliczenia,
 • zasady i terminy spłaty kredytu, w szczególności kolejność zaliczania rat kredytu na poczet należności kredytodawcy, 
 • informacja o innych kosztach, które konsument jest zobowiązany ponieść, w szczególności o opłatach,
 • roczna stopa oprocentowania zadłużenia przeterminowanego, warunki jej zmiany oraz ewentualne inne opłaty z tytułu zaległości w spłacie kredytu,
 • sposób zabezpieczenia i ubezpieczenia spłaty kredytu, jeżeli umowa je przewiduje;
 • termin, sposób i skutki odstąpienia konsumenta od umowy, obowiązek zwrotu przez konsumenta udostępnionego przez kredytodawcę kredytu oraz odsetek, a także kwotę odsetek należnych w stosunku dziennym;
 • prawo konsumenta do spłaty kredytu przed terminem oraz jej procedurę,
 • informacja o prawie kredytodawcy do otrzymania prowizji za spłatę kredytu przed terminem i o sposobie jej ustalania, jeśli takie prawo zastrzeżono w umowie,
 • dodatkowo w przypadku umowy o kredyt wiązany lub w formie odroczonej płatności, także elementy treści wymienione w art. 31 u.k.k.,
 • dodatkowo w przypadku umowy o kredyt konsumencki w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym, który podlega spłacie na żądanie lub w terminie do trzech miesięcy, także elementy treści wymienione w art. 32 u.k.k.,
 • dodatkowo w przypadku umowy o kredyt konsumencki przewidujący odroczenie płatności lub zmianę sposobu spłaty w przypadku gdy konsument jest w zwłoce w związku ze spłatą zadłużenia wynikającego z umowy o kredyt, także elementy treści wymienione w art. 33 u.k.k.,
 • umowa o kredyt konsumencki zastrzega łączną wysokość opłat z tytułu zaległości w spłacie kredytu oraz odsetek za opóźnienie, na poziomie wyższym niż kwota odsetek maksymalnych za opóźnienie, o których mowa w Kodeksie cywilnym,
 • umowa o kredyt konsumencki przewiduje wysokość pozaodsetkowych kosztów kredytu na poziomie wyższym niż maksymalna wysokość pozaodsetkowych kosztów wynikająca z ustawy.

WAŻNE! Nie jest to katalog absolutnej odpowiedzialności. Co to oznacza dla konsumenta? Kredytodawca odpowiada za umyślne naruszenie swoich obowiązków lub za niedochowanie należytej staranności ogólnie wymaganej w zakresie prowadzonej przez niego działalności. Sankcja darmowego kredytu powstanie więc w momencie gdy naruszenie przepisów jest wynikiem działania kredytodawcy, a obowiązek udowodnienia naruszenia przez kredytodawcę obowiązków wynikających z art. 45 ust. 1 u.k.k. leży po stronie kredytobiorcy, czyli konsumenta, który z udowodnienia faktu wywodzi skutki prawne.

Sankcja darmowego kredytu – do kogo i kiedy złożyć wniosek?

Zgodnie z przepisami konsument czyli kredytobiorca, musi złożyć pisemne oświadczenie kredytodawcy, czyli instytucji w której zaciągnął przedmiotowe zobowiązanie, o naruszeniu obowiązku objętego sankcją darmowego kredytu.Wskazane oświadczenie kredytobiorca ma prawo złożyć w okresie 1 roku od dnia wykonania umowy, aby móc skorzystać z sankcji darmowego kredytu. Termin ten nie podlega przywróceniu. 

Skutki sankcji darmowego kredytu dla kredytobiorcy

W kwestii pożyczonego kapitału, sytuacja nie ulega zmianie. Kredytobiorca jest zobowiązany do zwrotu na rzecz kredytodawcy pożyczonego kapitału kredytu zgodnie z ustalonymi w umowie warunkami i terminami spłaty. W sytuacji gdy kredytodawca w umowie kredytu nie określił zasad i terminów spłaty kredytu, zastosowanie mają przepisy art. 45 ust. 2-3 u.k.k., zgodnie z którymi konsument zwraca kredyt w równych ratach, płatnych co miesiąc, od dnia zawarcia umowy, w przeciągu 5 lub odpowiednio 10 lat.

W kwestii odsetek oraz kosztów dodatkowych roszczenia kredytodawcy wygasają (za wyjątkiem kosztów wskazanych przez ustawodawcę, jak np. koszty odsetek za opóźnienia w spłacie).W stosunku do odsetek oraz kosztów dodatkowych już poniesionych przez kredytobiorcę, mamy do czynienia ze świadczeniem nienależnie pobranym, które podlega zwrotowi. Zwrot odsetek przez kredytodawcę powinien nastąpić bezzwłocznie. 

Umowa kredytowa – podsumowanie

Umowa kredytowa to dokument, który nie cieszy się dużą sympatią. Potrafi ona być naprawdę długa i skomplikowana, co znacząco zniechęca do jej przeczytania, a nawet przewertowania. Mimo wszystko jednak warto poświęcić nieco czasu, aby się z nią zapoznać, zwłaszcza, jeśli mowa o kredycie hipotecznym bądź kredycie gotówkowym na wysoką kwotę. W takim wypadku niewiedza na temat niektórych zawartych w niej klauzul może mocno nam w przyszłości zaszkodzić. Na szczęście jednak niektórzy kredytodawcy podejmują starania, aby uprościć umowy kredytowe i sprawić, aby ich czytanie (i, co równie ważne, zrozumienie) było łatwe i szybkie, nawet dla laika w zakresie prawa i bankowości. Istnieją także rozwiązania prawne, które pozwalają walczyć z umowami zawierającymi skrajnie szkodliwe klauzule.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Wypełnij wniosek online
To tylko 2 minuty

Wypełnij wniosek

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami

Zadzwoń teraz