10 min
upadlosc-ukladowa-–-definicja-warunki

Upadłość układowa jest często nazywana układem i określa ją polskie prawo. Cel tego procesu to uregulowanie sytuacji finansowej niewypłacalnego dłużnika. Wykorzystuje się działania restrukturyzacyjne dotyczące wszystkich zobowiązań. Upadłość układowa oznacza, że dłużnik zawiera układ z wierzycielami. Dzięki temu rozwiązuje swoje problemy finansowe oraz unika likwidacji.

Co to jest upadłość układowa?

Upadłość układowa to postępowanie sądowe, które ma uregulować sytuację finansową dłużnika przez zawarcie układu z wierzycielami. Taka forma restrukturyzacji zadłużenia wymaga porozumienia między upadłym a właścicielami długów. Dodatkowo układ musi być przystosowany do możliwości finansowych dłużnika.

W ramach postępowania upadły przedstawia swoją propozycję dotyczącą planu spłaty, redukcji kwoty zadłużenia czy też odroczenia części płatności. Zaproponowane warunki muszą zostać zaakceptowane przez większość wierzycieli, aby stały się zobowiązujące.

Upadłość układowa umożliwia uniknięcie likwidacji i kontynuowanie działalności gospodarczej. Zatwierdzony układ musi być realizowany przez dłużnika – zwykle obejmuje to spłatę zobowiązań zgodnie z określonym harmonogramem spłaty. Niestosowanie się do umowy oznacza, że wierzyciele mogą wystąpić o przekształcenie postępowania upadłościowego na upadłość likwidacyjną.

Upadłość układowa jest alternatywą likwidacji. To skuteczne rozwiązanie dla dłużników, którzy chcą uregulować swoją sytuację finansową oraz zamierzają kontynuować działalność gospodarczą.

Jak wygląda firma w upadłości układowej? Charakterystyka

Firma w upadłości układowej ma kilka charakterystycznych cech. Wynikają one przede wszystkim z procesu restrukturyzacji długów oraz znalezienia rozwiązania dla trudnej sytuacji finansowej dłużnika.

Czym charakteryzuje się firma w upadłości układowej?

 • Niewypłacalność – upadłość układowa może zostać przeprowadzona tylko, gdy dłużnik nie jest w stanie pokryć swoich zobowiązań. To główny powód podjęcia tej procedury.
 • Restrukturyzacja zadłużenia – to jeden z najważniejszych celów firmy podczas upadłości układowej. Dłużnik i wierzyciele muszą osiągnąć porozumienie, by była możliwa spłata zobowiązań.
 • Układ z wierzycielami – firma w upadłości układowej musi zawrzeć pewne ustalenia z wierzycielami. Układ określa warunki restrukturyzacji przedsiębiorstwa, zatwierdza go sąd.
 • Kontynuacja działalności – upadłość układowa nie wyklucza dalszego działania firmy. Dłużnik musi jedynie stosować się do zatwierdzonego układu.

Firma w upadłości układowej może mieć pewne utrudnienia z działaniem na początku procesu. Kiedy dłużnik zacznie realizować ustalony układ, który zatwierdzili wierzyciele, najczęściej działalność wraca do normy.

Doradca Habza znajdzie dla Ciebie korzystne finansowanie, wynegocjuje możliwie najlepsze warunki i wyręczy Cię we wszelkich formalnościach.

Pozyskaj potrzebny kredyt lub pożyczkę na prostych zasadach z Habza.

Upadłość układowa – procedura krok po kroku

Procedura upadłości układowej składa się z kilku kroków, które odnoszą się do trzech głównych etapów, czyli negocjacji, zatwierdzenia układu oraz realizacji planu. Poniżej przedstawiamy cały proces w prostych punktach:

 1. Złożenie wniosku o upadłość układową – taki dokument musi złożyć dłużnik do sądu. Należy tam zawrzeć informacje o sytuacji finansowej i zadłużeniu oraz propozycję układu.
 2. Powołanie komisji wierzycielskiej – sąd powołuje komisję, która jest odpowiedzialna za negocjacje z dłużnikiem w sprawie ustalenia układu.
 3. Negocjacje układowe – dłużnik i komisja wierzycielska ustalają warunki restrukturyzacji zadłużenia.
 4. Propozycja układu – na podstawie negocjacji dłużnik przedstawia propozycję układu dla sądu oraz wierzycieli.
 5. Zgoda wierzycieli – większość wierzycieli musi zatwierdzić układ, by stał się on prawomocny.
 6. Zgoda sądu – sąd również musi zatwierdzić układ po wierzycielach.
 7. Realizacja układu – dłużnik jest zobowiązany do realizowania założeń z zatwierdzonego układu, musi pokrywać należności według ustalonego harmonogramu.

Podczas realizacji układu sąd monitoruje, czy dłużnik stosuje się do wytyczonych zasad. Ostatecznym celem planu jest pokrycie wszystkich zobowiązań i uregulowanie sytuacji finansowej dłużnika.

Upadłość układowa – zgłoszenie wierzytelności w kilku prostych krokach

Upadłość układowa wymaga, by wierzyciele zgłosili swoje roszczenia finansowe wobec dłużnika. Ten proces jest bardzo ważnym elementem całego postępowania upadłościowego. Warto wiedzieć, że zgłaszanie wierzytelności musi odbyć się w określonym przez sąd terminie.

Wierzyciele muszą przygotować pisemne zgłoszenia, które zawierają informacje dotyczące kwoty, podstawy prawnej i dowodów istnienia długu. Odpowiednio napisany dokument należy złożyć do właściwego sądu prowadzącego postępowanie upadłościowe. Wierzyciele muszą pamiętać, by dołączyć dowody potwierdzające wierzytelność – to bardzo istotne.

Następnie sąd rozpatruje zgłoszenia i weryfikuje, które z nich są zasadne. Wszystkie potwierdzone wierzytelności zostaną później uwzględnione podczas ustalania układu. Niezgłoszone w terminie długi po prostu przepadają – mogą zostać pominięte przez sąd.

Kto może skorzystać z upadłości układowej?

Ogłoszenie upadłości układowej jest dostępne dla różnych podmiotów gospodarczych, które znajdują się w trudnej sytuacji finansowej oraz mają problemy ze spłatą zobowiązań. Proces upadłościowy z układem mogą rozpocząć przedsiębiorcy indywidualni, spółki kapitałowe, spółdzielnie, fundacje, stowarzyszenia, instytucje finansowe, jednostki samorządu terytorialnego itd. Każdy podmiot gospodarczy, który jest niewypłacalny, może wykorzystać upadłość układową.

Najważniejsze, by dłużnik spełniał kryteria sądu oraz posiadał podstawę prawną. Zawsze konieczne będzie złożenie odpowiedniego wniosku. Do niego muszą zostać dołączone informacje o sytuacji finansowej i zadłużeniu.

Konsolidacja chwilówek, kredyt konsolidacyjny, kredyt oddłużeniowy i każde inne trudne zobowiązanie wiąże się nie tylko ze skomplikowaną procedurą, ale także sporym stresem. Dlatego ze względu na trudną sytuację finansową, nie warto wnioskować o takie zobowiązanie samodzielnie. 

Dużo lepszym rozwiązaniem jest skorzystanie z pomocy doradcy Habza, który przeanalizuje Twoją sytuację, dobierze odpowiednie rozwiązanie i przeprowadzi Cię przez proces kredytowania. Tobie pozostanie tylko podpisanie nowej umowy kredytowej.

Co powinien zawierać wniosek o upadłość układową i gdzie go skierować?

Wniosek o upadłość układową należy skierować do właściwego sądu rejonowego, który prowadzi postępowanie upadłościowe. Lokalizację określa się na podstawie miejsca zamieszkania dłużnika. Dokument należy dostarczyć osobiście w biurze sądu lub przesłać pocztą na odpowiedni adres.

Co powinien zawierać wniosek o upadłość układową?

 • Dane identyfikacyjne dłużnika – dane osobowe, NIP, numer REGON.
 • Opis sytuacji finansowej – szczegółowy opis sytuacji finansowej, informacje dotyczące zadłużenia, aktywów, pasywów, wyników finansowych, wierzycieli itd.
 • Propozycja układu – upadłość układowa wymaga przedstawienia przez dłużnika propozycji planu restrukturyzacji zadłużenia.
 • Informacje o wierzycielach – należy wymienić wszystkich głównych wierzycieli wraz z kwotami zadłużenia.
 • Załączniki – trzeba zawrzeć dodatkowo sprawozdania finansowe, umowy kredytowe, faktury, akty notarialne, listy wierzytelności itd. Dłużnik musi dołączyć wszystko, co potwierdza informacje podane we wniosku.

Sąd po otrzymaniu wniosku zadecyduje, czy zostanie on zatwierdzony. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości warto skonsultować się z prawnikiem, który pomoże także przy przygotowywaniu dokumentów.

Upadłość układowa a pracownicy – jaka jest zależność?

Upadłość układowa wpływa również na pracowników przedsiębiorstwa, które jest objęte postępowaniem. Przede wszystkim umowy o pracę są kontynuowane, ponieważ dłużnik może nadal prowadzić działalność gospodarczą. Warto również zauważyć, że wynagrodzenia także powinny być wypłacane na takich samych warunkach jak wcześniej – oczywiście terminowo.

Trudna sytuacja finansowa pracodawcy oznacza często pewne oszczędności w firmie, co sprawia, że pracownicy mogą utracić niektóre świadczenia. W niektórych przypadkach konieczne jest nawet uszczuplenie personelu. Tym samym niektórzy pracownicy mogą stracić posadę.

Podczas postępowania upadłościowego przedstawiciel całego zespołu również negocjuje z dłużnikiem oraz wierzycielami. Warto, by pracownicy byli świadomi swoich praw i obowiązków, kiedy ma zostać ogłoszona upadłość układowa.

Upadłość układowa a zaległe wynagrodzenia – czy zostaną odzyskane przez pracowników?

Podczas procesu upadłościowego istnieje możliwość uregulowania zaległych wynagrodzeń dla pracowników. Muszą oni jednak zgłosić te zobowiązania w sądzie, gdzie prowadzone jest postępowanie. Upadłość układowa gwarantuje, że zaległe wynagrodzenia zostaną potraktowane jako zaległości preferencyjne. Mają one pierwszeństwo przed innymi wierzycielami.

Dłużnik zobowiązany jest przekazać swoje aktywa do masy upadłościowej, z której pokryte zostaną zaległe wynagrodzenia. Zatwierdzony układ musi również zawierać informację o opłaceniu zalegających wypłat dla pracowników. Nad całym procesem pieczę sprawuje sąd, więc można być pewnym, że wszystkie długi zostaną pokryte.

Upadłość układowa a postępowanie egzekucyjne – co warto wiedzieć?

W momencie ogłoszenia upadłości układowej wszelkie postępowania egzekucyjne przeciwko dłużnikowi zostają zawieszone. Dotyczy to na przykład zajęć rachunków bankowych lub komornika. Dłużnik jest zobowiązany do przekazania swoich aktywów do masy upadłościowej. Zarządza nią syndyk, który ma za zadanie zbierać środki i rozdzielać je między wierzycieli według ustalonego układu.

Wszelkie egzekucje majątku dłużnika będą częścią postępowania upadłościowego. Prowadzi je zawsze syndyk, a wierzyciele muszą zgłosić do niego swoje roszczenia. Zatwierdzenie układu w upadłości może mieć wpływ na spłatę zaległych roszczeń oraz dalsze postępowania egzekucyjne.

Czy jest możliwa zmiana upadłości układowej na likwidacyjną?

Istnieje możliwość zmiany upadłości układowej na likwidacyjną w pewnych okolicznościach. Muszą jednak zostać spełnione pewne warunki:

 • Brak możliwości zawarcia układu – jeżeli nie ma realnych szans na zawarcie układu między dłużnikiem i wierzycielami, można przekształcić upadłość. Oznacza to, że upadły nie jest w stanie przedstawić dogodnej propozycji planu restrukturyzacji zobowiązań.
 • Uzasadnienie syndyka – syndyk musi sporządzić sprawozdanie, w którym uzasadnia konieczność przekształcenia upadłości układowej na likwidacyjną.
 • Zgoda wierzycieli lub sądu – jedna z tych stron musi wyrazić zgodę na przekształcenie. W niektórych okolicznościach trzeba złożyć dodatkowy wniosek do sądu.
 • Zmiana musi mieć podstawę – zmiana upadłości układowej na likwidacyjną musi być uzasadniona. Sąd ocenia, czy takie rozwiązanie będzie lepsze, by uregulować sytuację finansową dłużnika i zaspokoić wierzycieli.

Najważniejsze, by wniosek o zmianę upadłości został złożony w odpowiednim czasie określonym przez polskie prawo lub sąd. Warto również dopytać, czy będzie to dobrym krokiem prawnika.

Pozyskamy dla Ciebie możliwie najkorzystniejszą ofertę finansowania.

Skontaktuj się ze specjalistą Habza jeszcze dziś i uzyskaj kredyt na dogodnych warunkach.

Jakie wady i zalety ma upadłość układowa?

Warto rozważyć upadłość układową w trudnej sytuacji finansowej, ponieważ takie rozwiązanie ma sporo zalet – jakich?

 • Dłużnik może kontynuować działalność gospodarczą;
 • Upadłość układowa ma mniejsze koszty niż postępowanie likwidacyjne;
 • Interesy wierzycieli są chronione, ponieważ uczestniczą w negocjacjach.

Upadłość układowa ma także pewne wady. Należy o nich pamiętać przed rozpoczęciem postępowania upadłościowego:

 • Sporadycznie negocjacje z wierzycielami nie przynoszą skutku;
 • Wierzyciele są w pewnym stopniu ograniczeni, muszą zgodzić się na kompromis;
 • Dłużnik ryzykuje dalsze zadłużenie przez kontynuowanie działalności.

Jeżeli pojawiają się jakiekolwiek wątpliwości, warto skonsultować swoją decyzję ze specjalistą – radcą prawnym lub prawnikiem.

Upadłość układowa – podsumowanie

Takie rozwiązanie jest bardzo dobre, kiedy dłużnik może dogadać się z wierzycielami. Ustalenie planu restrukturyzacji i jego realizowanie będzie tańsze niż proces likwidacyjny oraz dłużnik może wtedy nadal prowadzić swoją działalność. Każda sytuacja jest jednak indywidualna, powinna być przeanalizowana przez prawnika lub sąd, by wybrać możliwie najlepszą opcję.

Oceń ten post

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


Masz pytania?
Skontaktuj się z nami

Zadzwoń teraz

Wypełnij wniosek online
To tylko 2 minuty

Wypełnij wniosek