21 min
upadlosc-firmy-czym-jest-jak-ja-oglosic

Przedsiębiorcy mają do dyspozycji wiele możliwości „ratowania” swojej firmy, gdy dopadają ją przejściowe kłopoty z płynnością finansową. Niekiedy jednak podejmowane działania nie przynoszą oczekiwanego skutku, a kryzysowa sytuacja się przedłuża. Wówczas przedsiębiorstwo może stanąć przed koniecznością ogłoszenia upadłości. Dowiedz się, z czym dokładnie wiąże się ta procedura, w jaki sposób ogłosić upadłość i jakie niesie za sobą konsekwencje.

Upadłość firmy – definicja

Przepisy związane z upadłością firmy zawarte są w ustawie z dnia 28.02.2003 r. Prawo upadłościowe. Upadłość to nic innego, jak procedura dedykowana dla podmiotów, które są w tzw. stanie niewypłacalności.

O ogłoszeniu upadłości mówi się, gdy firma przestaje mieć możliwość regulowania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych i staje się niewypłacalna. Jest to powiązane z licznymi ograniczeniami w obrębie prowadzenia dalszej działalności, stopniowym wygaszaniem podmiotu, jak również utratą zarządu własnym majątkiem.

Firma w stanie upadłości – co może do tego doprowadzić?

Złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości jest rozwiązaniem stosowanym w przypadku zaistnienia konkretnych przesłanek. Mowa tutaj o niewypłacalności, która zwykle jest wynikiem zbyt dużej konkurencji rynkowej w danym sektorze lub też ciągu złych decyzji kadry zarządzającej. Zdarza się również, że spiralę długów w firmie nakręcają zdarzenia losowe – zarówno te o globalnym charakterze (np. kryzys finansowy), jak i te dotyczące wyłącznie konkretnego przedsiębiorstwa.

Warunki ogłoszenia upadłości firmy

Zgodnie z treścią aktu Prawo upadłościowe upadłość ogłasza się w stosunku do dłużnika, który stał się niewypłacalny. Należy przy tym dodać, że jest on niewypłacalny, jeżeli utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Domniemywa się, że utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych, jeżeli opóźnienie w wykonaniu zobowiązań pieniężnych przekracza trzy miesiące. Co więcej, dłużnik będący osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, jest niewypłacalny także wtedy, gdy jego zobowiązania pieniężne przekraczają wartość jego majątku, a stan ten utrzymuje się przez okres przekraczający dwadzieścia cztery miesiące. Do majątku nie wlicza się składników niewchodzących w skład masy upadłości. Do zobowiązań pieniężnych, o których mowa w ust. 2, nie wlicza się zobowiązań przyszłych, w tym zobowiązań pod warunkiem zawieszającym oraz zobowiązań wobec wspólnika albo akcjonariusza z tytułu pożyczki lub innej czynności prawnej o podobnych rezultatach. Domniemywa się, że zobowiązania pieniężne dłużnika przekraczają wartość jego majątku, jeżeli zgodnie z bilansem jego zobowiązania, z wyłączeniem rezerw na zobowiązania oraz zobowiązań wobec jednostek powiązanych, przekraczają wartość jego aktywów, a stan ten utrzymuje się przez okres przekraczający dwadzieścia cztery miesiące.

Upadłość mogą ogłosić przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, ale też spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, proste spółki akcyjne i spółki akcyjne nieprowadzące działalności gospodarczej, wspólnicy osobowych spółek handlowych, ponoszący odpowiedzialność za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem, jak również wspólnicy spółek partnerskich.

Zmagasz się z nadmierną ilością kredytów czy pożyczek i nie widzisz możliwości na samodzielne wyjście z zadłużenia?
Skorzystaj z doświadczenia i wiedzy doradców Habza.

Przeanalizujemy Twoją sytuację i znajdziemy najlepsze rozwiązanie oddłużające, które pozwoli Ci stanąć na nogi i odzyskać kontrolę nad swoimi finansami.

Jak ogłosić upadłość firmy?

Ogłoszenie upadłości firmy wymaga złożenia stosownego wniosku. Dłużnik jest obowiązany, nie później niż w terminie trzydziestu dni od dnia, w którym wystąpiła podstawa do ogłoszenia upadłości, zgłosić w sądzie wniosek o ogłoszenie upadłości. Jeżeli dłużnikiem jest osoba prawna albo inna jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, obowiązek ten spoczywa na każdym, kto na podstawie ustawy, umowy spółki lub statutu, ma prawo do prowadzenia spraw dłużnika i do jego reprezentowania, samodzielnie lub łącznie z innymi osobami.

Wniosek o ogłoszenie upadłości powinien zawierać:

 • imię i nazwisko dłużnika albo jego nazwę oraz numer PESEL, albo numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku ich braku – inne dane umożliwiające jego jednoznaczną identyfikację, firmę, pod którą działa dłużnik, miejsce zamieszkania albo siedzibę, adres, a jeżeli dłużnikiem jest spółka osobowa, osoba prawna albo inna jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną – imiona i nazwiska reprezentantów, w tym likwidatorów, jeżeli są ustanowieni, oraz numery PESEL albo numery w Krajowym Rejestrze Sądowym reprezentantów, a w przypadku ich braku – inne dane umożliwiające ich jednoznaczną identyfikację, a ponadto w przypadku spółki osobowej – imiona i nazwiska albo nazwę, numery PESEL albo numery w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku ich braku – inne dane umożliwiające jednoznaczną identyfikację oraz miejsce zamieszkania albo siedzibę wspólników odpowiadających za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem,
 • NIP, jeżeli dłużnik ma taki numer,
 • wskazanie miejsca, w którym znajduje się główny ośrodek podstawowej działalności dłużnika,
 • podanie okoliczności uzasadniających wniosek i ich uprawdopodobnienie,
 • informację, czy dłużnik jest uczestnikiem podlegającego prawu polskiemu lub prawu innego państwa członkowskiego systemu płatności bądź systemu rozrachunku papierów wartościowych w rozumieniu ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o ostateczności rozrachunku w systemach płatności i systemach rozrachunku papierów wartościowych oraz zasadach nadzoru nad tymi systemami (Dz. U. z 2019 r. poz. 212 oraz z 2021 r. poz. 1598) czy też niebędącym uczestnikiem podmiotem prowadzącym system interoperacyjny w rozumieniu tej ustawy (nie dotyczy to sytuacji, w której wniosek zgłaszany jest przez wierzyciela),
 • informację, czy dłużnik jest spółką publiczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Jeżeli wniosek o ogłoszenie upadłości zgłasza dłużnik, do wniosku powinien dołączyć:

 • aktualny wykaz majątku z szacunkową wyceną jego składników,
 • bilans sporządzony dla celów postępowania, na dzień przypadający w okresie trzydziestu dni przed dniem złożenia wniosku,
 • spis wierzycieli z podaniem ich adresów i wysokości wierzytelności każdego z nich oraz terminów zapłaty, a także listę zabezpieczeń dokonanych przez wierzycieli na jego majątku wraz z datami ich ustanowienia,
 • oświadczenie o spłatach wierzytelności lub innych długów dokonanych w terminie sześciu miesięcy przed dniem złożenia wniosku,
 • spis podmiotów zobowiązanych majątkowo wobec dłużnika wraz z adresami, z określeniem wierzytelności, daty ich powstania i terminów zapłaty,
 • wykaz tytułów egzekucyjnych oraz tytułów wykonawczych przeciwko dłużnikowi,
 • informację o postępowaniach dotyczących ustanowienia na majątku dłużnika hipotek, zastawów, zastawów rejestrowych, zastawów skarbowych i hipotek morskich oraz innych obciążeń podlegających wpisowi w księdze wieczystej lub w rejestrach, jak również o prowadzonych innych postępowaniach sądowych, administracyjnych, sądowoadministracyjnych oraz przed sądami polubownymi dotyczących majątku dłużnika,
 • informację o miejscu zamieszkania reprezentantów spółki lub osoby prawnej i likwidatorów, jeżeli są ustanowieni,
 • informację, czy w jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych zatrudniał średniorocznie 250 lub więcej pracowników, lub osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych przekraczający równowartość w złotych 50 milionów euro albo sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat przekroczyły równowartość w złotych 43 milionów euro.

Jeżeli z jakichś powodów nie może uczynić tego, powinien podać przyczyny oraz je uprawdopodobnić. Wraz z wnioskiem o ogłoszenie upadłości jest zobowiązany dołączyć oświadczenie o prawdziwości ujętych danych. W przeciwnym razie wniosek jest zwracany bez wzywania do jego uzupełnienia. Przekazanie nieprawdy jest skorelowane z poniesieniem odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną na skutek podania nieprawdziwych informacji.

Gdy wniosek o ogłoszenie upadłości zgłasza wierzyciel, powinien uprawdopodobnić w nim swoją wierzytelność.

Sprawy o ogłoszenie upadłości rozpoznaje sąd upadłościowy w składzie trzech sędziów zawodowych. Sądem upadłościowym jest sąd rejonowy – sąd gospodarczy. Sprawy o ogłoszenie upadłości rozpoznaje sąd właściwy dla głównego ośrodka podstawowej działalności dłużnika. Jest to miejsce, w którym dłużnik regularnie zarządza swoją działalnością o charakterze ekonomicznym i które jako takie jest rozpoznawalne dla osób trzecich. W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, domniemywa się, że głównym ośrodkiem jej podstawowej działalności jest miejsce siedziby. W odniesieniu do osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą lub zawodową głównym ośrodkiem jej podstawowej działalności jest główne miejsce wykonywania działalności gospodarczej, lub zawodowej, w przypadku każdej innej osoby fizycznej domniemywa się, że głównym ośrodkiem podstawowej działalności jest miejsce zwykłego pobytu tej osoby.

Jak wynika z treści ustawy Prawo upadłościowe, wierzyciel może złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej, która była przedsiębiorcą, także po zaprzestaniu prowadzenia przez nią działalności gospodarczej, jeżeli od dnia wykreślenia z właściwego rejestru nie upłynął rok. Co więcej, ma możliwość wnioskowania o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej, która faktycznie prowadziła działalność gospodarczą, nawet wówczas, gdy nie dopełniła obowiązku jej zgłoszenia we właściwym rejestrze, jeżeli od dnia zaprzestania prowadzenia działalności nie upłynął rok.

Połączenie wszystkich zobowiązań finansowych w jeden kredyt konsolidacyjny pozwoli Ci zmniejszyć miesięczne obciążenie wynikające z zadłużenia i uzyskać więcej miejsca w domowym budżecie na inne potrzebne wydatki, a nawet utworzenie poduszki finansowej.

Specjaliści Habza znajdą dla Ciebie kredyt konsolidacyjny na możliwie najlepszych warunkach, z ratą dopasowaną do Twoich możliwości.

Czy pracownicy mogą ogłosić upadłość firmy?

Obowiązek przedłożenia wniosku upadłościowego dotyczy dłużnika lub każdego z jego wierzycieli osobistych. Wniosek mogą zgłosić również:

 • w stosunku do spółki jawnej, spółki partnerskiej, spółki komandytowej oraz spółki komandytowo-akcyjnej – każdy ze wspólników odpowiadający bez ograniczenia za zobowiązania spółki,
 • w stosunku do osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną – każdy, kto na podstawie ustawy, umowy spółki lub statutu ma prawo do prowadzenia spraw dłużnika i do jego reprezentowania, samodzielnie lub łącznie z innymi osobami,
 • w stosunku do przedsiębiorstwa państwowego – także organ założycielski,
 • w stosunku do osoby prawnej, spółki jawnej, spółki partnerskiej oraz spółki komandytowej i komandytowo-akcyjnej, będących w stanie likwidacji – każdy z likwidatorów.

To oznacza, że pracownicy nie mogą ogłosić upadłości firmy.

Kiedy można ogłosić upadłość firmy?

Zanim ogłosi się upadłość firmy, warto podjąć inne kroki, które stanowią szansę na wyjście z trudności finansowych. Otóż zaprzestanie regulowania należności nie musi jednoznacznie prowadzić do upadłości. Z tarapatów finansowych można się bowiem próbować wydostać na wiele sposobów. Dlatego w dobie kryzysu warto zwrócić się do ekspertów. Profesjonalnej pomocy przedsiębiorcom doświadczającym kłopotów finansowych udziela m.in. spółka Habza Finanse. Najczęściej dopiero przedłużające się problemy z niewypłacalnością prowadzą do ogłoszenia upadłości. Jest to odpowiedni moment na podjęcie decyzji w tej sprawie. Trzeba przy tym pamiętać, że nie można ogłosić upadłości w okresie od otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego do jego zakończenia lub prawomocnego umorzenia. W takim przypadku składany wniosek podlega odrzuceniu. Sąd upadłościowy wstrzymuje rozpoznanie wniosku o ogłoszenie upadłości do czasu wydania prawomocnego orzeczenia w sprawie wniosku restrukturyzacyjnego. Wstrzymanie rozpoznania wniosku o ogłoszenie upadłości nie wyłącza możliwości zabezpieczenia majątku. Sąd może oddalić wniosek o ogłoszenie upadłości, jeżeli nie ma zagrożenia utraty przez dłużnika zdolności do wykonywania jego wymagalnych zobowiązań pieniężnych w niedługim czasie. Ponadto może to mieć miejsce w sytuacji wnioskowania przez wierzyciela i wykazania przez dłużnika, że wierzytelność ma w całości charakter sporny, a spór zaistniał między stronami przed złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości.

Firmy zagrożone upadłością – czy bezpiecznie jest nawiązywać z nimi współpracę?

Odpowiedź jest jednoznaczna: nie. Lepiej nie współpracować z podmiotami, które są niewypłacalne. Rodzi to wiele przykrych konsekwencji. 

Ogłoszenie upadłości firmy – skutki

W sprawie ogłoszenia upadłości firmy wiążące jest wydanie przez sąd postanowienia, w którym:

 • wymienia imię i nazwisko dłużnika (upadłego) albo jego nazwę oraz numer PESEL, albo numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku ich braku – inne dane umożliwiające jego jednoznaczną identyfikację, NIP, jeżeli dłużnik (upadły) ma taki numer, firmę, pod którą działa dłużnik (upadły), miejsce zamieszkania albo siedzibę, adres, a gdy dłużnikiem (upadłym) jest spółka osobowa, osoba prawna albo inna jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną – imiona i nazwiska reprezentantów, w tym likwidatorów, jeżeli są ustanowieni, a ponadto w przypadku spółki osobowej – imiona i nazwiska albo nazwę, numery PESEL albo numery w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku ich braku – inne dane umożliwiające jednoznaczną identyfikację oraz miejsce zamieszkania albo siedzibę wspólników odpowiadających za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem,
 • wzywa wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze; dla wierzycieli wskazuje adres do zgłoszenia wierzytelności syndykowi,
 • wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa osobiste i roszczenia ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia syndykowi za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; dla wierzycieli, o których mowa w art. 216aa ust. 1, wskazuje adres do zgłoszenia praw oraz praw osobistych i roszczeń ciążących na nieruchomości syndykowi,
 • określa, czy funkcję sędziego-komisarza oraz zastępcy sędziego-komisarza będzie pełnił sędzia czy referendarz sądowy, jak również wyznacza syndyka.

Postanowienie o ogłoszeniu upadłości jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. Jest to termin upadłości firmy.

Efekty omawianego procederu dotyczące osoby upadłej są następujące:

 • upadły jest zobowiązany wskazać i wydać syndykowi cały swój majątek, a także wydać dokumenty dotyczące jego działalności, majątku oraz rozliczeń, w szczególności księgi rachunkowe, inne ewidencje prowadzone dla celów podatkowych i korespondencję; wykonanie tego obowiązku musi potwierdzić w formie oświadczenia na piśmie, które składa sędziemu-komisarzowi; jeżeli upadły ukrywa się lub ukrywa swój majątek, sędzia-komisarz może zastosować wobec niego środki przymusu określone w Kodeksie postępowania cywilnego dla egzekucji świadczeń niepieniężnych,
 • upadły jest obowiązany udzielać sędziemu-komisarzowi i syndykowi wszelkich potrzebnych wyjaśnień dotyczących swojego majątku,
 • sędzia-komisarz może postanowić, aby upadły, będący osobą fizyczną, nie opuszczał terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez jego zezwolenia,
 • sędzia-komisarz może zastosować środki przymusu wobec upadłego, który uchybia swoim obowiązkom albo po ogłoszeniu upadłości dopuszcza się czynów mających na celu ukrycie majątku, obciążenie go pozornymi zobowiązaniami lub w jakikolwiek sposób utrudnia ustalenie składu masy upadłości.

Po ogłoszeniu upadłości przedsiębiorca występuje w obrocie pod dotychczasową nazwą firmy z dodaniem oznaczenia „w upadłości”.

Bank odmówił Ci kredytu? Twoja zdolność kredytowa nie jest na najwyższym poziomie?
Nie trać czasu na bezowocne wysyłanie kolejnych wniosków, które dodatkowo obniżają Twoją zdolność kredytową. 

Skorzystaj ze wsparcia doświadczonego doradcy Habza, który znajdzie dostępne w Twojej sytuacji rozwiązanie kredytowe i przeprowadzi Cię przez proces kredytowania bez dodatkowego stresu i nerwów.

Jak sprawdzić, czy firma jest w upadłości?

Informacje na temat postępowań upadłościowych można sprawdzić w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Upadłość firmy a długi

Z dniem ogłoszenia upadłości majątek upadłego staje się masą upadłości, która służy zaspokojeniu wierzycieli upadłego. W skład masy upadłości wchodzi majątek należący do upadłego w dniu ogłoszenia upadłości oraz nabyty przez upadłego w toku postępowania upadłościowego. W jej zakres nie zalicza się:

 • mienia, które jest wyłączone od egzekucji według przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego,
 • wynagrodzenia za pracę upadłego w części niepodlegającej zajęciu,
 • kwoty uzyskanej z tytułu realizacji zastawu rejestrowego lub hipoteki, jeżeli upadły pełnił funkcję administratora zastawu lub hipoteki, w części przypadającej zgodnie z umową powołującą administratora pozostałym wierzycielom.

W przypadku ogłoszenia upadłości osoby fizycznej, na której utrzymaniu nie pozostają inne osoby, do masy upadłości nie wchodzi także część dochodu upadłego, która łącznie z dochodami wyłączonymi z masy upadłości na podstawie ust. 1 odpowiada kwocie stanowiącej 150% kwoty określonej w art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Dotyczy to również części dochodu upadłego, która łącznie z dochodami wyłączonymi z masy upadłości na podstawie ust. 1 odpowiada iloczynowi liczby osób pozostających na utrzymaniu upadłego (w tym samego upadłego) i 150% kwoty określonej w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Sędzia-komisarz na wniosek upadłego lub syndyka może w inny sposób określić część dochodu upadłego, która nie wchodzi do masy upadłości, biorąc pod uwagę szczególne potrzeby upadłego i osób pozostających na jego utrzymaniu, w tym ich stan zdrowia, potrzeby mieszkaniowe oraz możliwości ich zaspokojenia. Część dochodu upadłego, która nie wchodzi do masy upadłości, nie podlega egzekucji. Z masy upadłości można wyłączyć inne składniki mienia upadłego na podstawie uchwały zgromadzenia wierzycieli. Wątpliwości co do tego, które z przedmiotów należących do upadłego wchodzą w skład masy upadłości, rozstrzyga sędzia-komisarz na wniosek syndyka, upadłego lub wierzyciela.

Zgodnie z obowiązującym prawem zobowiązania pieniężne upadłego, których termin płatności świadczenia jeszcze nie nastąpił, stają się wymagalne z dniem ogłoszenia upadłości. Zobowiązania majątkowe niepieniężne zmieniają się z dniem ogłoszenia upadłości na zobowiązania pieniężne i z tym dniem stają się płatne, chociażby termin ich wykonania jeszcze nie nastąpił.

Upadłość firmy a zaległe pensje

Pracownicy mają prawo dochodzić należności ze stosunku pracy, w tym w szczególności zaległego wynagrodzenia. Ich źródłem jest masa upadłościowa.  

Upadłość firmy a zobowiązania wobec innych firm

W tym miejscu warto powiedzieć o konsekwencjach ogłoszenia upadłości w kontekście zobowiązań upadłego. Postanowienia umowy zastrzegające na wypadek złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości lub ogłoszenia upadłości zmianę bądź rozwiązanie stosunku prawnego, którego stroną jest upadły, są nieważne. Postanowienie umowy, której stroną jest upadły, uniemożliwiające albo utrudniające osiągnięcie celu postępowania upadłościowego jest bezskuteczne w stosunku do masy upadłości. Umowa przeniesienia własności rzeczy, wierzytelności czy też innego prawa, zawarta w celu zabezpieczenia wierzytelności jest skuteczna wobec masy upadłości, jeżeli została zawarta w formie pisemnej z datą pewną. Z masy upadłości mogą być zaspokojone odsetki od wierzytelności, należne od upadłego, za okres do dnia ogłoszenia upadłości. Potrącenie wierzytelności upadłego z wierzytelnością wierzyciela jest dopuszczalne, jeżeli obie wierzytelności istniały w dniu ogłoszenia upadłości, chociażby termin wymagalności jednej z nich jeszcze nie nastąpił. 

Do potrącenia przedstawia się całkowitą sumę wierzytelności upadłego, a wierzytelność wierzyciela tylko w wysokości wierzytelności głównej wraz z odsetkami naliczonymi do dnia ogłoszenia upadłości. Jeżeli termin płatności nieoprocentowanego długu upadłego w dniu ogłoszenia upadłości nie nastąpił, do potrącenia przyjmuje się sumę należności pomniejszoną o odsetki ustawowe, nie wyższe jednak niż sześć procent, za czas od dnia ogłoszenia upadłości do dnia płatności i nie więcej niż za okres dwóch lat. Potrącenie nie jest dopuszczalne, jeżeli dłużnik upadłego nabył wierzytelność w drodze przelewu lub indosu po ogłoszeniu upadłości albo nabył ją w ciągu ostatniego roku przed dniem ogłoszenia upadłości, wiedząc o istnieniu podstawy do ogłoszenia upadłości. Potrącenie jest dopuszczalne, jeżeli nabywca stał się wierzycielem upadłego wskutek spłacenia jego długu, za który odpowiadał osobiście albo określonymi przedmiotami majątkowymi, i jeżeli nabywca w czasie, gdy przyjął odpowiedzialność za dług upadłego, nie wiedział o istnieniu podstaw do ogłoszenia upadłości. Potrącenie jest zawsze dopuszczalne, jeżeli przyjęcie odpowiedzialności nastąpiło na rok przed dniem ogłoszenia upadłości. Co więcej, potrącenie nie jest dopuszczalne, jeżeli wierzyciel stał się dłużnikiem upadłego po dniu ogłoszenia upadłości. Wierzyciel, który chce skorzystać z prawa potrącenia, składa o tym oświadczenie nie później niż przy zgłoszeniu wierzytelności.

Doradca Habza znajdzie dla Ciebie korzystne finansowanie, wynegocjuje możliwie najlepsze warunki i wyręczy Cię we wszelkich formalnościach.

Pozyskaj potrzebny kredyt lub pożyczkę na prostych zasadach z Habza.

Upadłość firmy a zwolnienie lekarskie

Pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich nie są w żaden sposób chronieni, gdy dochodzi do upadłości firmy.

Upadłość firmy a emerytura pomostowa

Prawo do świadczenia przedemerytalnego mogą uzyskać osoby, które zostały zwolnione z pracy ze względu na upadłość zakładu pracy. Świadczenie to nabywają po ukończeniu obniżonego o cztery lata wieku emerytalnego, a gdy mają bardzo długi staż pracy – niezależnie od osiągniętego wieku.

Upadłość firmy a zwolnienie lekarskie w ciąży

Kobieta przebywająca na zwolnieniu lekarskim w ciąży nie podlega ochronie w momencie upadłości firmy.

Upadłość firmy a kredyty – na kogo przechodzą, kto je spłaca?

Za podejmowanie decyzji dotyczących spłat odpowiedzialny jest syndyk masy upadłościowej. W przypadku, kiedy wierzytelności banku nie zostaną spłacone z masy, wówczas placówka bankowa może wszcząć postępowanie komornicze.

Upadłość firmy a urlop macierzyński

Personel będący na urlopie macierzyńskim nie jest chroniony z chwilą upadłości firmy.

Upadłość firmy a leasing

Ogłoszenie upadłości leasingodawcy nie wpływa na wykonywanie umowy leasingu. Sprawą zajmuje się syndyk. Umowa może ulec rozwiązaniu jedynie na zasadach ogólnych.

Upadłość firmy a zasiłek dla bezrobotnych

Gdy przyczyną rozwiązania stosunku pracy jest porozumienie stron wynikające z upadłości firmy, z przyczyn dotyczących zakładu pracy bądź w momencie zmiany miejsca zamieszkania przez pracownika, zasiłek dla bezrobotnych przysługuje od dnia rejestracji.

Firma ogłosiła upadłość – jak odzyskać pieniądze?

Od dnia ogłoszenia upadłości jedyną możliwością odzyskania należności jest dokonanie zgłoszenia wierzytelności do syndyka. Niemożliwe jest ich dochodzenie na drodze sądowej czy też egzekucyjnej.

Konsolidacja chwilówek, kredyt konsolidacyjny, kredyt oddłużeniowy i każde inne trudne zobowiązanie wiąże się nie tylko ze skomplikowaną procedurą, ale także sporym stresem. 
Dlatego ze względu na trudną sytuację finansową, nie warto wnioskować o takie zobowiązanie samodzielnie. 

Dużo lepszym rozwiązaniem jest skorzystanie z pomocy doradcy Habza, który przeanalizuje Twoją sytuację, dobierze odpowiednie rozwiązanie i przeprowadzi Cię przez proces kredytowania. Tobie pozostanie tylko podpisanie nowej umowy kredytowej.

Oceń ten post

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


Masz pytania?
Skontaktuj się z nami

Zadzwoń teraz

Wypełnij wniosek online
To tylko 2 minuty

Wypełnij wniosek