9 min
upadlosc-–-kategorie-wierzytelnosci-czym-sa-i-jakie-wyrozniamy

Upadłość konsumencka jest procesem, którego cel to zaspokojenie należności dla wierzycieli z majątku dłużnika i podziału uzyskanych dochodów. Warto wiedzieć, że wierzytelności są skategoryzowane. Roszczenia mają różny priorytet i traktuje się je w inny sposób według prawa. Kategoria wierzytelności w postępowaniu upadłościowym ma znaczenie. Decyduje o wielu kwestiach podczas procesu. Czym są kategorie wierzytelności i jakie wyróżniamy?

Kiedy ogłaszamy upadłość, kategorie wierzytelności powinny być dobrze znane – czym są?

Kategoria wierzytelności w postępowaniu upadłościowym to podział zobowiązań dłużnika. Dzięki temu syndyk może sprawiedliwie podzielić fundusz, by pokryć należności. Zaspokojenie wierzytelności w myśl prawa upadłościowego następuje przez 2 zasady, które należy zapamiętać:

 • Zasada uprzywilejowania (pierwszeństwa) – niektóre wierzytelności powinny być zaspokojone przed innymi. Ta zasada oznacza twierdzenie, że wybrane zobowiązania są „ważniejsze”.
 • Zasada proporcjonalności – oznacza ona to, że wierzytelności powinny być zaspokajane zgodnie z ich rozmiarem. Większe należności należy spłacić szybciej.

Te 2 zasady działają tylko razem. Zostały one ustalone, by ustawodawca mógł stworzyć kategorie wierzytelności. Dzięki temu dłużnik wie, które konkretnie zobowiązania należy pokryć w pierwszej kolejności. Jeśli chodzi o upadłość, kategorie wierzytelności często odgrywają kluczową rolę w spłacie długów.

Warto wiedzieć, że nie zawsze te największe zobowiązania będą „najważniejsze” według upadającego przedsiębiorcy. Sami wierzyciele mają wpływ na decyzję, ale musi zostać udowodnione to, że dana należność ma zostać pokryta w pierwszej kolejności. Oczywiście kategorie wierzytelności dotyczą szczególnie spraw dłużników z dużą ilością zobowiązań.

Podział jest stosunkowo prosty i zależy bezpośrednio od priorytetu spłaty zobowiązania. Można wyróżnić wierzytelności zabezpieczone, uprzywilejowane, zwykłe i subordynowane. Zależnie od tego, jak szybko musi zostać pokryta dana należność, taką kategorię należy przypisać.

Kategoria wierzytelności w postępowaniu upadłościowym – jak ją wybrać?

Wybór kategorii wierzytelności w upadłości zależy od rodzaju i charakteru zobowiązania. Wierzyciel ma obowiązek wskazania priorytetu spłaty danego długu. W zgłoszeniu do masy upadłościowej musi zostać podana kategoria wierzytelności. Jej wybór zależy od priorytetu w pokrywaniu zobowiązania.

Jeśli chodzi o upadłość, kategorie wierzytelności można dobrać stosunkowo łatwo. Najważniejsze będą uprzywilejowane zobowiązania. Wierzyciele mają do nich pierwszeństwo. W ich skład wchodzą alimenty, zaległe składki ubezpieczeniowe oraz oczywiście należności z tytułu pracy.

Niektóre wierzytelności należy zaspokoić przed uprzywilejowanymi. Do tej kategorii można zaliczyć między innymi koszty związane z działalnością przedsiębiorstwa. Te wierzytelności są konieczne do funkcjonowania firmy, na przykład wynagrodzenie dla pracowników. Do tej kategorii należy zaliczyć wszystko, bez czego działalność nie może działać dalej.

Jest też kategoria wierzytelności w upadłości konsumenckiej dla zobowiązań, które można pokryć na samym końcu. Zwykle zalicza się tu między innymi pożyczki udzielane przez właściciela spółki kapitałowej czy należności wynikające z umów o udział w zyskach lub nagrody od zarządu.

Kategoria wierzytelności w postępowaniu upadłościowym jest wybierana przez syndyka. Ma on obowiązek ustalenia i weryfikacji zadłużenia upadającego przedsiębiorcy. Wierzyciele muszą zawsze zgłosić swoje roszczenia właśnie do syndyka, wtedy są przypisywane do konkretnych kategorii.

Zmagasz się z nadmierną ilością kredytów czy pożyczek i nie widzisz możliwości na samodzielne wyjście z zadłużenia?

Skorzystaj z doświadczenia i wiedzy doradców Habza.
Przeanalizujemy Twoją sytuację i znajdziemy najlepsze rozwiązanie oddłużające, które pozwoli Ci stanąć na nogi i odzyskać kontrolę nad swoimi finansami.

Jakie kategorie zaspokojenia wierzytelności w upadłości wyróżniamy?

Kategoria wierzytelności w postępowaniu upadłościowym jest bardzo istotna dla podziału majątku dłużnika przez syndyka oraz ustalenia ewentualnego planu spłaty zobowiązań. Podział ustala się na podstawie przepisów prawa, priorytetów, funkcjonowania przedsiębiorstwa, wielkości zadłużenia itd.

Wyróżniamy cztery kategorie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym:

 • Wierzytelności zabezpieczone – zalicza się tutaj zobowiązania, które już zostały zabezpieczone na majątku dłużnika. Wierzytelność zabezpieczona ma pierwszeństwo przed innymi. Gdy wartość zabezpieczenia nie jest wystarczająca do pokrycia zobowiązania, mogą zostać zaczerpnięte środki z masy upadłościowej.
 • Wierzytelność uprzywilejowana – kategoria wierzytelności w procesie upadłościowym, która charakteryzuje się tym, że jest wyżej w hierarchii niż pozostałe rodzaje należności oprócz zabezpieczonych aktywów. Można tutaj zaliczyć alimenty, umowy najmu, prawa własności intelektualnej itd.
 • Wierzytelność zwykła – to zobowiązania bez statusu uprzywilejowanego lub zabezpieczonego. Te należności zostają pokryte dopiero po uregulowaniu powyższych rodzajów wierzytelności.
 • Wierzytelność subordynowana – te należności zaspakaja się w ostatniej kolejności. Są to mało znaczące dla procesu upadłościowego czy prosperowania przedsiębiorstwa zobowiązania. Zaliczają się tu na przykład pożyczki udzielane przez właściciela spółki kapitałowej, umowy udziału w zyskach czy też nagrody dla zarządu.

Syndyk przypisuje kategorie dla każdej wierzytelności. Dzięki temu rozporządzenie masą upadłościową jest znacznie łatwiejsze. Majątek dłużnika najpierw trafia na pokrycie priorytetowych zobowiązań.

Kategorie na liście wierzytelności – charakterystyka

Jeśli chodzi o upadłość, kategorie wierzytelności są informacją przede wszystkim dla syndyka. Zobowiązań dłużnika może być w niektórych przypadkach bardzo dużo. Lista wierzytelności jest podzielona na kilka kategorii i odpowiadają one różnym rodzajom należności:

 • Wierzytelności zabezpieczone – są to zobowiązana, które już zabezpieczono z majątku dłużnika. Mają najwyższy priorytet, jeśli chodzi o spłatę.
 • Wierzytelności pracownicze – wynikają one przede wszystkim z umów o pracę. Są to wynagrodzenia, wypłaty za urlop, nagrody, premie, odprawy, świadczenia emerytalne oraz rentowe itd. Tego rodzaju wierzytelności również mają wysoki priorytet.
 • Wierzytelności alimentacyjne – zobowiązania wynikające z obowiązku alimentacyjnego. Mogą to być świadczenia na rzecz rodziny, które określa ustawa. Te należności mają priorytet przed poniższymi kategoriami.
 • Wierzytelności publicznoprawne – wynikają z przepisów prawa. Są to między innymi podatki, składki ubezpieczeniowe czy opłaty za użytkowanie wieczyste. Ta kategoria wierzytelności w upadłości konsumenckiej jest drugorzędna, jeśli chodzi o priorytet spłaty.
 • Wierzytelności zwykłe – to wszystkie pozostałe zobowiązania, które nie są wpisane w powyższe definicje. Są one na końcu listy, jeśli chodzi o priorytet spłaty.

Kategorie na liście wierzytelności mają duże znacznie, ponieważ pierwsze trzy rodzaje mają pierwszeństwo nad pozostałymi, jeśli chodzi o spłatę. W praktyce często zabezpieczone, pracownicze oraz alimentacyjne są jedynymi zobowiązaniami, które można odzyskać stosunkowo szybko od dłużnika.

Połączenie wszystkich zobowiązań finansowych w jeden kredyt konsolidacyjny pozwoli Ci zmniejszyć miesięczne obciążenie wynikające z zadłużenia i uzyskać więcej miejsca w domowym budżecie na inne potrzebne wydatki, a nawet utworzenie poduszki finansowej.

Specjaliści Habza znajdą dla Ciebie kredyt konsolidacyjny na możliwie najlepszych warunkach, z ratą dopasowaną do Twoich możliwości.

Kategorie wierzytelności w upadłości konsumenckiej – po co zostały stworzone?

Kategorie wierzytelności w upadłości konsumenckiej pozwalają uporządkować i sklasyfikować długi upadającego przedsiębiorcy zgłoszone do masy upadłościowej. Wszystkie zobowiązania są przypisane do odpowiadających im grup. Ma to duże znaczenie w procesie upadłościowym – upraszcza niektóre kwestie.

Jeśli chodzi o upadłość, kategorie wierzytelności pozwalają szybko ustalić priorytety w spłacie wierzycieli. Dzięki temu odpowiednie osoby otrzymają swoje należności wcześniej. Kategoria pierwsza i druga mają pierwszeństwo, niższe stopnie są na dalszym planie.Odpowiednia kategoria wierzytelności w procesie upadłościowym, która zostanie przypisana do długów to także ochrona praw osób upadających i konsumentów. Wyodrębnienie zobowiązań alimentacyjnych oraz wynikających z tytułu szkód osobowych gwarantuje, że te należności będą miały wysoki priorytet, jeśli chodzi o spłatę.

Kto ustala podział wierzytelności na kategorie?

Podział wierzytelności na kategorie w postępowaniu upadłościowym jest realizowany przez sąd lub syndyka masy upadłościowej. Podstawą są złożone przez wierzycieli wnioski o uznanie ich należności. Sąd lub syndyk bada całą dokumentację i dokonuje podziału na kategorie wierzytelności – uwzględniane są oczywiście przepisy prawa.

Warto wiedzieć, że decyzja może nawet kilkukrotnie się zmieniać. Wiele zależy tutaj od indywidualnej sytuacji przedsiębiorcy. Ostateczną decyzję zawsze podejmuje sąd na podstawie podanych przez syndyka masy upadłościowej informacji. Podział jest bardzo ważny, ponieważ tylko dzięki niemu majątek dłużnika zostanie rozdzielony „sprawiedliwie”. Wierzyciele nie mogą domagać się należności szybciej, niż określi to sąd. Jeżeli dane zobowiązanie jest mało istotne w procesie upadłościowym, właściciel długu niestety musi zaczekać dłużej na otrzymanie środków.

Jak uzupełnić wniosek o zgłoszenie wierzytelności? Kategorie mogą zostać dołączone

Wniosek o zgłoszenie wierzytelności z kategoriami w postępowaniu upadłościowym to podstawowy dokument, który powinni złożyć do syndyka wszyscy właściciele długów upadającego przedsiębiorcy. Jego przygotowanie wymaga zrealizowania poniższych kroków:

 1. Wybierz odpowiedni formularz – można go znaleźć na stronie internetowej sądu lub w urzędzie;
 2. Wypełnij sekcję informacyjną – wierzyciel musi podać dane osobowe i kontaktowe oraz informacje o upadłości, której dotyczy zobowiązanie;
 3. Wybierz kategorię wierzytelności – na formularzu znajduje się lista kategorii wierzytelności, należy zaznaczyć odpowiednią;
 4. Wpisz dane dotyczące wierzytelności – trzeba podać wartość, datę i sposób powstania oraz zabezpieczenia, jeżeli istnieją;
 5. Dołącz dokumenty potwierdzające – należy zawrzeć dokumentację, która potwierdza wierzytelność, taką jak umowy, faktury, wezwania do zapłaty itd.;
 6. Podpisz wniosek i złóż w sądzie – należy dostarczyć dokument do sądu odpowiedniego dla danej sprawy.

Na każdy element przy wypełnianiu wniosku należy zwrócić szczególną uwagę. Jakiekolwiek pomyłki mogą spowodować problemy z uzyskaniem należności.

Bank odmówił Ci kredytu? Twoja zdolność kredytowa nie jest na najwyższym poziomie?
Nie trać czasu na bezowocne wysyłanie kolejnych wniosków, które dodatkowo obniżają Twoją zdolność kredytową.

Skorzystaj ze wsparcia doświadczonego doradcy Habza, który znajdzie dostępne w Twojej sytuacji rozwiązanie kredytowe i przeprowadzi Cię przez proces kredytowania bez dodatkowego stresu i nerwów.

Kategorie wierzytelności – upadłość. Podsumowanie

Podział wierzytelności na kategorie to ważny element związany z ogłoszeniem upadłości. Dzięki temu wierzyciele są traktowani sprawiedliwie, a ich należności są pokrywane zgodnie z ustalonymi w prawie polskim zasadami. Kategorie określają, jakie wierzytelności należy zaspokoić priorytetowo.

Przydzielaniem ich zajmuje się syndyk masy upadłościowej. Wierzyciele składają wnioski, gdzie podaje się kategorię wierzytelności. Na tej podstawie określany jest priorytet zobowiązań upadającego dłużnika.

Oceń ten post

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


Masz pytania?
Skontaktuj się z nami

Zadzwoń teraz

Wypełnij wniosek online
To tylko 2 minuty

Wypełnij wniosek