8 min
ogloszenie-upadlosci-spolki-akcyjnej-przebieg

Spółki akcyjne stanowią najbardziej sformalizowaną formę prawną prowadzenia działalności gospodarczej i wymagają najwyższej staranności od wszystkich aktywnie działających w ramach podmiotu. Dotyczy to również sytuacji związanej ze stwierdzeniem jej niewypłacalności oraz zaistnieniem konieczności ogłoszenia upadłości. Czytając artykuł, dowiesz się więcej na ten temat. Zapraszamy do lektury!

Ogłoszenie upadłości spółki akcyjnej – na czym polega?

Upadłość spółki to nic innego, jak procedura dedykowana dla podmiotów, które są w tzw. stanie niewypłacalności. Jej głównym założeniem jest zapewnienie wierzycielom ochrony przed dokonywaniem przez dłużników nieuzasadnionych uszczupleń majątku, a w efekcie doprowadzenie do zaspokojenia wierzycieli w jak najwyższym zakresie. O ogłoszeniu upadłości spółki akcyjnej można mówić, gdy przestaje mieć możliwość regulowania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych i staje się niewypłacalna. Jest to powiązane z licznymi ograniczeniami w obrębie prowadzenia dalszej działalności, stopniowym wygaszaniem podmiotu, jak również utratą zarządu własnym majątkiem. Cały proceder kończy się wykreśleniem spółki z rejestru przedsiębiorców.

Ogłoszenie upadłości spółki akcyjnej – warunki

Ustawodawca przyjął domniemanie, że spółka akcyjna jest niewypłacalna wtedy, jeśli jej opóźnienia w regulowaniu zaciągniętych zobowiązań pieniężnych przekraczają 3 miesiące lub spełnione są inne warunki określone w ustawie. W takim przypadku najczęściej konieczne jest złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości. Istotne jest, aby nastąpiło to w ciągu trzydziestu dni. Termin ten jest dość krótki, natomiast czynności do wykonania wiele. Pragniemy nadmienić, że zwlekanie z wszczęciem postępowania zmierzającego do upadłości spółki akcyjnej jest zupełnie niekorzystne. Niewywiązanie się z tego obowiązku z powodu zaniechania rodzi pewne konsekwencje. Po pierwsze, sąd na wniosek wierzyciela może orzec o odpowiedzialności członków zarządu za zobowiązania podmiotu. Warunkiem jest, aby egzekucja przeciwko spółce okazała się bezskuteczna, a z kolei wierzyciel poniósł w wyniku takiego działania szkodę. Tego typu odpowiedzialność zazwyczaj dotyka najbardziej członków zarządu, którzy z długami muszą borykać się kolejne lata. Po drugie, w momencie orzeczenia nieprawidłowości działania członków zarządu, sąd upadłościowy może postanowić o zakazie pełnienia określonych funkcji w spółkach. Ma to poprawić bezpieczeństwo obrotu prawnego, lecz nie jest obojętne dla ich funkcjonowania.

Ogłoszenie upadłości spółki akcyjnej – potrzebne dokumenty

Zarząd ma trzydzieści dni na przygotowanie wszystkich niezbędnych dokumentów dotyczących postępowania upadłościowego. Oprócz kluczowego wniosku o upadłość spółki należy przekazać:

  • wykaz tytułów egzekucyjnych oraz tytułów wykonawczych przeciwko dłużnikowi,
  • informacje o postępowaniach dotyczących ustanowienia na majątku dłużnika hipotek, zastawów, zastawów rejestrowych, zastawów skarbowych i hipotek morskich,
  • informacje o miejscu zamieszkania reprezentantów spółki lub osoby prawnej i likwidatorów, jeżeli są ustanowieni,
  • oświadczenie na piśmie co do prawdziwości danych zawartych we wniosku.

Doradca Habza znajdzie dla Ciebie korzystne finansowanie, wynegocjuje możliwie najlepsze warunki i wyręczy Cię we wszelkich formalnościach.

Pozyskaj potrzebny kredyt lub pożyczkę na prostych zasadach z Habza.

Kto powinien ogłosić upadłość spółki akcyjnej?

Istotną kwestią jest to, iż ogłoszenie upadłości spółki akcyjnej jest niezwykle złożonym procesem. Chcemy zaznaczyć, że nie ma upadłości z urzędu. Odpowiedzialność w tym obszarze spoczywa na zarządzie. W tym miejscu należy dodać, że jego członkowie muszą zachować szczególną ostrożność, jeśli nie zdecydują się na przedłożenie wniosku upadłościowego. Wówczas muszą liczyć się z ogromną odpowiedzialnością, ale też z możliwością orzeczenia zakazów pełnienia niektórych funkcji w spółkach. To w stosunku do profesjonalistów zarządzających przedsiębiorstwami może być niezwykle dotkliwe. Pomimo złożonego charakteru całego przedsięwzięcia oraz szeregu trudności pojawiających się na drodze postępowania upadłościowego, finalnie jest to w pełni uzasadniony krok. Możemy pokusić się nawet o stwierdzenie, że jest on opłacalny z punktu widzenia członków zarządu.

Wniosek o upadłość spółki akcyjnej – jak napisać?

Jak już wspomnieliśmy, wniosek o upadłość spółki akcyjnej mogą złożyć członkowie zarządu, ale też wierzyciele. Jest on wnoszony za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, czyli Krajowego Rejestru Zadłużonych. Przygotowując go, należy pamiętać o podaniu wszelkich danych, jakie są niezbędne do identyfikacji dłużnika oraz sytuacji, w której się znalazł. Mowa tutaj między innymi o swoich danych osobowych, spisie wierzycieli, informacji o stanie majątku czy też zobowiązań, bilansie sporządzonym dla celów postępowania, a także o liście podmiotów zobowiązanych majątkowo wobec zadłużonego itd. Sprawę rozpoznaje sąd właściwy dla głównego ośrodka podstawowej działalności dłużnika (spółki).

Ogłoszenie upadłości spółki akcyjnej – skutki

Upadłość spółki akcyjnej ogłasza sąd w formie postanowienia. Jak wykazaliśmy, jest to  integralnie skorelowane z zakończeniem prowadzonej działalności, a także z zaspokojeniem wierzycieli. Majątkiem zarządza syndyk, a członkowie zarządu nie mogą już skutecznie podpisywać umów bądź w inny sposób rozporządzać mieniem wchodzącym w skład masy upadłościowej. Po zakończeniu postępowania upadłościowego następuje wykreślenie spółki z rejestru przedsiębiorców. Wniosek w tej sprawie składa syndyk. Akcje spółki w upadłości nie ulegają umorzeniu z mocy samego prawa. Upadłość nie pociąga za sobą wygaśnięcia praw udziałowych.

Pozyskamy dla Ciebie możliwie najkorzystniejszą ofertę finansowania.

Skontaktuj się ze specjalistą Habza jeszcze dziś i uzyskaj kredyt na dogodnych warunkach.

Upadłość spółki akcyjnej a akcjonariusze

Odpowiedzialność za długi spółki akcyjnej zwykle ponosi sama spółka. W szczególnych okolicznościach, takich jak np. wykazanie, że członkowie zarządu nie zgłosili w porę wniosku o ogłoszenie upadłości, za zobowiązania mogą odpowiadać również oni. Akcjonariusze nigdy nie odpowiadają własnym majątkiem. Wyjątek od tego występuje, gdy są jednocześnie członkami zarządu i zostają spełnione inne przesłanki. Jako wspólnicy teoretycznie uczestniczą w podziale ewentualnie pozostałego majątku spółki. W praktyce sytuacja taka zdarza się nadzwyczaj rzadko, a z samej niewypłacalności podmiotu wynika, że spółka nie posiada w takiej sytuacji dostatecznych środków dla zaspokojenia wszystkich wierzycieli.

Ogłoszenie upadłości spółki akcyjnej – koszt

Koszty dotyczące ogłoszenia upadłości spółki akcyjnej to między innymi opłata sądowa od wniosku, która jest stała i wynosi 1 000 złotych. Dodatkowo niezbędne jest opłacenie zaliczki na wydatki, która odpowiada przeciętnemu miesięcznemu wynagrodzeniu w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w trzecim kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Poza tym trzeba liczyć się z wydatkami bezpośrednio związanymi z zabezpieczeniem, zarządem i likwidacją masy upadłości.

Ogłoszenie upadłości spółki akcyjnej – wady i zalety

Upadłość spółki akcyjnej wiąże się z tym, że jest niewypłacalna. Jest to rozwiązanie, które w przypadku trudnej sytuacji majątkowej trzeba rozważyć, aby nie zatracić się w jeszcze większych kłopotach. W kontekście wierzycieli i klientów dłużnika dzięki niemu istnieje możliwość odzyskania swoich należności. Niestety całe przedsięwzięcie obarczone jest pewnymi kosztami. Ponadto cechuje się złożonością i wymaga poświęcenia dużej ilości czasu. Na szczęście w dopełnieniu wszelkich formalności może w istocie pomóc kancelaria prawna.

Trudne kredyty to nasza specjalność. Z pomocą doradcy Habza uzyskasz potrzebne finansowanie niezależnie od skomplikowania sytuacji.

Ogłoszenie upadłości spółki akcyjnej – podsumowanie

Ogłoszenie upadłości spółki akcyjnej to sformalizowana i niezwykle czasochłonna procedura. Jednak jest to niezbędne z chwilą, gdy staje się niewypłacalna. Wówczas nie pozostaje nic innego jak przedłożenie stosownego wniosku upadłościowego. Jest to jedyna słuszna opcja, z której należy skorzystać, biorąc pod uwagę zaistniałe okoliczności oraz daleko idące konsekwencje. Otóż pozwala to ustrzec się przed jeszcze większymi problemami. Upadłość dotyczącą zobowiązania spółki ogłasza sąd w formie postanowienia.

Oceń ten post

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


Masz pytania?
Skontaktuj się z nami

Zadzwoń teraz

Wypełnij wniosek online
To tylko 2 minuty

Wypełnij wniosek