8 min
upadlosc-spolki-zoo-definicja-warunki-koszty

Ogłoszenie upadłości powiązane jest z zakończeniem określonej działalności gospodarczej. Ta może być prowadzona w różnych formach, w tym między innymi w ramach spółki z o.o. Czytając niniejszy artykuł, dowiesz się, co oznacza upadłość spółki z o.o., jakie są jej warunki oraz koszty złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości.

Upadłość spółki zoo – definicja

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w skrócie spółka z o.o., należy do kategorii kapitałowych spółek prawa handlowego. Jest osobą prawną, a więc podmiotem zupełnie niezależnym od wspólników. Prowadzenie działalności gospodarczej w ramach niej gwarantuje im wysoki poziom bezpieczeństwa przed poniesieniem negatywnych konsekwencji niepowodzeń biznesowych. Z punktu widzenia przepisów Prawa upadłościowego tego typu spółka ma zdolność upadłościową. To oznacza, iż możliwe jest ogłoszenie jej upadłości. Zdarza się, że jest to konieczne. W tym miejscu należy podkreślić, że jej upadłość zawsze zależy od tego, czy znalazła się w stanie niewypłacalności.

W przeciwnym razie w sytuacji zaistnienia problemów w zakresie zadłużenia przeprowadza się jej restrukturyzację. Otóż zgodnie z art. 10 Prawa upadłościowego upadłość ogłasza się w stosunku do dłużnika, który stał się niewypłacalny. Istotna kwestia, którą chcemy poruszyć, dotyczy opisywanego stanu. Stwierdza się go, gdy osoba zadłużona traci zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Mowa tu o sytuacji, w której opóźnienie w wykonaniu zobowiązań pieniężnych przekracza trzy miesiące. Poza tym niewypłacalność spółki z o.o. domniemywa się wówczas, gdy jej zobowiązania pieniężne przekraczają wartość jej majątku i utrzymuje się to przez okres dłuższy niż dwadzieścia cztery miesiące.

Upadłość spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – na czym polega?

Procedura upadłościowa odnosząca się do spółki z o.o. wymaga zastosowania przepisów z kilku ustaw, a mianowicie ustawy – Prawa upadłościowego, Kodeksu spółek handlowych oraz Kodeksu postępowania cywilnego. Jak już zauważyliśmy, upadłość spółki z o.o. stanowi konsekwencję jej niewypłacalności. Może do niej dojść wyłącznie w momencie spełnienia określonych warunków. Trzeba nadmienić, że upadłość nigdy nie jest ogłaszana z urzędu, a jedynie na wniosek uprawnionego podmiotu. Ponadto należy pamiętać o tym, że jest to tak naprawdę początek działań. Na dalszym etapie dochodzi do zaspokojenia wierzycieli. Rzetelna współpraca spółki oraz podejmowanie przez nią niezbędnych czynności może w istocie przyspieszyć cały proceder.

Ogłoszenie upadłości spółki zoo – kto może ją ogłosić?

Każda spółka z o.o. działa za pośrednictwem swoich organów, a głównie poprzez zarząd, na którym spoczywa odpowiedzialność za bieżące prowadzenie jej spraw. Dlatego też w zdecydowanej większości przypadków za ogłoszenie jej upadłości odpowiedzialni są wszyscy członkowie jej zarządu, bez żadnego wyjątku. Co ważne, nie ma przy tym znaczenia, jaki podział obowiązków przyjęto. Dotyczy również osób, które jedynie figurują w tej roli w stosownych rejestrach, jednak faktycznie nie zajmują się sprawami spółki.

Konsolidacja chwilówek, kredyt konsolidacyjny, kredyt oddłużeniowy i każde inne trudne zobowiązanie wiąże się nie tylko ze skomplikowaną procedurą, ale także sporym stresem.

Dlatego ze względu na trudną sytuację finansową, nie warto wnioskować o takie zobowiązanie samodzielnie.
Dużo lepszym rozwiązaniem jest skorzystanie z pomocy doradcy Habza, który przeanalizuje Twoją sytuację, dobierze odpowiednie rozwiązanie i przeprowadzi Cię przez proces kredytowania. Tobie pozostanie tylko podpisanie nowej umowy kredytowej.

Kiedy spółka zoo powinna ogłosić upadłość?

Jeżeli zastanawiasz się nad tym, kiedy należy ogłosić upadłość spółki z o.o., spieszymy z informacją. Spółka z o.o. powinna ogłosić upadłość, gdy jest niewypłacalna, czyli traci zdolność regulowania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Jest to jedyne słuszne rozwiązanie problemu związanego z jej zadłużeniem.

Ogłoszenie upadłości spółki zoo – jak ogłosić upadłość sp. z o.o.?

Chcąc ogłosić upadłość spółki z o.o., niezbędne jest złożenie stosownie przygotowanego i opłaconego wniosku do właściwego sądu upadłościowego. Zwykle właściwość sądu określa się ze względu na adres głównej siedziby spółki. Zgodnie z tym, co ustalił ustawodawca, kluczowe jest przedłożenie go w ciągu trzydziestu dni od dnia wystąpienia stanu niewypłacalności. Choć może wydawać się, że jest to dość długi czas, tak naprawdę nie jest. Niezbędne jest bowiem skompletowanie dokumentów, które jest niezwykle czasochłonnym zadaniem. Zaniedbanie tego obowiązku jest skorelowane z bardzo poważnymi konsekwencjami w postaci poniesienia odpowiedzialności za wynikającą z tego tytułu szkodę.

Wniosek o ogłoszenie upadłości spółki z o.o.

Wniosek o upadłość spółki z o.o. musi zawierać między innymi:

  • nazwę spółki,
  • numer spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym,
  • dane dotyczące miejsca, w którym znajduje się główny ośrodek podstawowej działalności spółki,
  • imiona i nazwiska reprezentantów spółki (lub likwidatorów), jeśli zostali ustanowieni,
  • informacje wskazujące na okoliczności uzasadniające wniosek i ich uprawdopodobnienie, czyli świadczące o tym, że spółka stała się niewypłacalna – wystarczy podać wysokość zaległości w spłacie zobowiązań, jak również okres, przez który występują bądź zestawienie wartości zaległości z wartością majątku spółki.

Koszty upadłości spółki z o.o.

W 2022 r. minimalny koszt, z którym spółka musiała się liczyć, składając wniosek o ogłoszenie upadłości, wynosił około 6 800 złotych. Ogłoszenie upadłości spółki z o.o. wymaga wnioskowania. Wniosek upadłościowy musi być opłacony. Wysokość opłaty sądowej kształtuje się na poziomie 1 000 złotych. Niewywiązanie się z tego skutkuje brakiem rozpoznania nieopłaconego dokumentu przez sąd.

Ponadto spółka z o.o. powinna liczyć się z koniecznością wpłaty zaliczki na koszty postępowania upadłościowego (w wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w trzecim kwartale roku poprzedniego). Dodatkowo kosztem jest ewentualne złożenie wniosku przez profesjonalnego pełnomocnika, które ustala kancelaria.

Pozyskamy dla Ciebie możliwie najkorzystniejszą ofertę finansowania.

Skontaktuj się ze specjalistą Habza jeszcze dziś i uzyskaj kredyt na dogodnych warunkach.

Upadłość spółki zoo a długi

Gdy wniosek upadłościowy nie zostanie złożony na czas, członkowie zarządu muszą liczyć się z tym, że będą musieli pokryć zadłużenie spółki z o.o. ze swojego prywatnego majątku.

Co z pracownikami po ogłoszeniu upadłości spółki?

Ogłoszenie upadłości spółki z o.o. najczęściej prowadzi do jej likwidacji. Zlikwidowanie zakładu pracy powoduje, że zatrudniony w nim personel traci pracę. Zwolnienia dotyczą też tych, których stosunek pracy jest z pewnych względów chronionych. Zasady te nie mają zastosowania np. w ramach procedury przygotowanej likwidacji. Jeżeli spółka znajduje nabywcę, to ten przejmuje automatycznie obowiązki pracodawcy i zobowiązania spółki.

Konsekwencje ogłoszenia upadłości spółki zoo

Ogłoszenie upadłości spółki z o.o. pociąga za sobą określone skutki. Zarząd musi wydać majątek i dokumenty związane z jej funkcjonowaniem. Dodatkowo posiada obowiązek udzielania informacji i wszelkich niezbędnych wyjaśnień sędziemu oraz syndykowi. Po wydaniu orzeczenia przez sąd upadłościowy, stwierdzającego ogłoszenie upadłości podmiotu, zarząd mieniem wchodzącym w skład masy upadłości przejmuje syndyk, a spółka musi z nim współpracować. Następnie syndyk realizuje zadania, które zmierzają do zaspokojenia wierzycieli w możliwie najwyższym stopniu. Cały proces upadłości spółki z o.o. kończy się wykreśleniem spółki z rejestru i definitywnym zakończeniem jej bytu prawnego.

Wśród najważniejszych rezultatów wynikających z upadłości spółki z o.o. można wymienić:

  • przejście majątku spółki do masy upadłości – w skład masy upadłości wchodzi majątek należący do spółki w dniu ogłoszenia upadłości, a także nabyty przez nią w toku postępowania upadłościowego,
  • objęcie zarządu nad spółką i jej majątkiem przez syndyka,
  • sprzedaż całego majątku oraz likwidację spółki.

Trudne kredyty to nasza specjalność. Z pomocą doradcy Habza uzyskasz potrzebne finansowanie niezależnie od skomplikowania sytuacji.

Upadłość spółki zoo – podsumowanie

Upadłość spółki z o.o. jest bez wątpienia procesem trudnym i skomplikowanym. Jego zainicjowanie wymaga poprawnego działania zainteresowanych osób. Nieprzestrzeganie reguł postępowania upadłościowego może prowadzić do dotkliwych rezultatów dla wszystkich członków zarządu. Z chwilą ogłoszenia upadłości niezbędna jest współpraca z syndykiem. 

Oceń ten post

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


Masz pytania?
Skontaktuj się z nami

Zadzwoń teraz

Wypełnij wniosek online
To tylko 2 minuty

Wypełnij wniosek