8 min
zaległości w zus a kredyt hipoteczny

Działania komornika mają na celu egzekucję należności, lecz zdarzają się sytuacje, kiedy dłużnik może mieć powody do złożenia skargi dotyczącej postępowania. Należy wiedzieć, że to dość skomplikowany proces prawny, lecz ostatecznie może przynieść pewne korzyści dla poszkodowanego. W tym artykule przybliżymy, czym jest skarga na czynności komornika, jak ją napisać oraz kiedy przysługuje.

Czym jest skarga na czynności komornika i kiedy przysługuje?

Skarga na czynności komornika to instytucja prawna, która została uregulowana w art. 767 Kodeksu postępowania cywilnego. Składa się ją do sądu rejonowego i może dotyczyć sposobu wykonywania czynności komorniczych lub zaniechania obowiązków. W skrócie – jeżeli komornik nie działa według przepisów prawa, możemy zaskarżyć taką sprawę do sądu. Skarga na czynności komornika przysługuje zawsze, kiedy mamy pewien określony interes prawny, który za nią stoi.

Warto wiedzieć, że istnieją pewne sytuacje, gdy nie przysługuje dłużnikowi możliwość zaskarżenia. Należą do nich:

 • wezwanie do usunięcia braków pisma,
 • zawiadomienie o terminie czynności,
 • zarządzenie o uiszczeniu przez komornika podatku od towarów i usług.

Szczegółowy opis skargi na czynności komornika zawarto w wyroku Sądu Najwyższego z 31 stycznia 2002 roku, IV CKN 622/00. Aby ta instytucja została uznana, należy stwierdzić, że czynność egzekucyjna była rzeczywiście wadliwa. Skargę może wnieść każdy, kogo prawa zostały naruszone lub zagrożone podczas postępowania komorniczego czy też w jego wyniku.

Upadłość konsumencka a komornik – tutaj również dostępna jest opcja zaskarżania określonych czynności? Tak, zawsze, kiedy prawa są naruszone lub zagrożone, przysługuje możliwość złożenia skargi do sądu rejonowego.

Skarga na czynności komornika – co daje dłużnikowi?

Z tej instytucji prawnej można skorzystać w formie pisemnej lub ustnej. W niektórych przypadkach dostępne jest także zgłoszenie elektroniczne. Skarga na czynności komornika zgodnie z art. 767 Kodeksu prawa cywilnego powinna czynić zadość wymaganiom pisma procesowego oraz określać zaskarżoną lub zaniechaną procedurę. Zawiera ona także wniosek o zmianę, uchylenie czy też dokonanie czynności z uzasadnieniem.

Skarga dla dłużnika sprawia, że skutki danych procedur mogą zostać uchylone lub zmienione. W ten sposób można odzyskać część majątku czy też bezpodstawnie pobranych długów.

Art. 821 Kodeksu prawa cywilnego mówi, że dłużnik może:

 • wnieść o zawieszenie postępowania w całości lub części,
 • wnieść o uchylenie dokonanych czynności egzekucyjnych.

Oczywiście o ostatecznym efekcie skargi na czynności komornika decyduje sąd. Może ona zostać uwzględniona w całości lub części, oddalona lub odrzucona. Dłużnik, który zgłasza skargę na czynności komornika, otrzyma odpowiednie zadośćuczynienie, jeżeli dowody będą wystarczające. Należy pamiętać, że koszty procesowe pozostają po stronie zgłaszającego, jeżeli sprawa zostanie oddalona lub odrzucona. W innym przypadku za czynności płaci komornik.

Skarga na czynności komornika – formularz zgłoszeniowy

Skorzystanie z tej instytucji prawnej wymaga przeprowadzenia odpowiednich formalności. Należy przygotować formularz skargi na czynności komornika. Jest on dostępny za pośrednictwem rządowej strony internetowej. Dokument należy uzupełnić i dostarczyć w odpowiednie miejsce, o którym poniżej. Dodatkowo istotny jest czas złożenia – jeżeli nie dotrzymamy warunków, skarga na czynności komornika zostanie odrzucona.

Jakie informacje powinien zawierać formularz, który dłużnik dostarcza do sądu?

 • wskazanie stron postępowania – należy zawrzeć dane osobowe oraz adresy;
 • wskazanie zaskarżonej czynności – można również wskazać na zaniechanie dokonania czynności, dłużnik musi opisać, co dokładnie wywołało chęć zgłoszenia skargi;
 • wniosek o zadośćuczynienie – dłużnik może wybrać zmianę, uchylenie lub dokonanie danej czynności ze szczegółowym uzasadnieniem;
 • sygnatura akt komornika – to dokumenty związane z postępowaniem egzekucyjnym;
 • odręczny podpis osoby wnoszącej – dłużnik musi podpisać dokument.

Skarga na czynności komornika powinna być dostarczona razem z odpowiednią liczbą odpisów. Każdy uczestnik powinien otrzymać dokument tak jak komornik, którego procedury są przedmiotem sprawy.

Skarga na czynności komornika – gdzie złożyć dokumenty?

Dokument powinien zostać złożony w sądzie rejonowym odpowiednim dla sprawy, która jest podstawą postępowania egzekucyjnego. Mówi o tym art. 767 Kodeksu prawa cywilnego. Warto pamiętać o poniższych zasadach, aby skarga na czynności komornika została dostarczona w odpowiednie miejsce:

 • jeżeli egzekucja jest związana z ruchomością, nieruchomością, rzeczą, opróżnieniem lokalu czy pomieszczenia, dokumenty składamy do sądu odpowiedniego dla miejsca, gdzie te przedmioty się znajdują;
 • egzekucja z wynagrodzenia, renty, emerytury, rachunku bankowego lub wierzytelności (np. zablokowane konto przez komornika) oznacza, że trzeba złożyć dokumenty w miejscu zamieszkania dłużnika.

Jeżeli skarga na czynności komornika zostanie przygotowana lub złożona nieprawidłowo, najpewniej będzie odrzucona. Nie da to żadnego efektu dla dłużnika oraz obciąży go potencjalnymi dodatkowymi kosztami procesowymi. Warto zgłaszać skargę tylko, jeżeli jesteśmy pewni co do nadużycia ze strony komornika.

Skarga na czynności komornika – termin złożenia dokumentów

Skarga na czynności komornika powinna zawsze być złożona w terminie do 7 dni. Reguluje to art. 767 Kodeksu prawa cywilnego. Należy jednak wiedzieć, że termin początkowy będzie inny zależnie od podstawy złożenia skargi. Dzień, od którego liczymy 7 dni, może być nieco odmienny dla różnych sytuacji:

 • jeżeli osoba pokrzywdzona była przy nieprawidłowo przeprowadzonej czynności lub została poinformowana w momencie jej przeprowadzania, dzień początkowy to moment, kiedy komornik wykonywał daną procedurę;
 • kiedy pokrzywdzona osoba została zawiadomiona o dokonaniu czynności, termin 7 dni liczymy od momentu otrzymania informacji;
 • jeśli pokrzywdzony nie otrzymał zawiadomienia, terminem początkowym jest dzień pobrania wiadomości przez skarżącego o wykonanej czynności komorniczej;
 • w przypadku zaniechania czynności skargę wnosimy do tygodnia od momentu, kiedy skarżący dowiedział się, że dana procedura miała zostać przeprowadzona.

Art. 870 i 986 Kodeksu prawa cywilnego mówią, że terminy są inne w przypadku licytacji oraz przetargów. Takie sytuacje często wymagają natychmiastowego reagowania ze strony poszkodowanego.

Sąd decyduje się na oddalenie skargi na czynności komornika – co to oznacza dla dłużnika?

Sąd może uznać, że skarga na czynności komornika jest bezpodstawna. Wtedy zostaje ona oddalona, czyli nikt nie ponosi konsekwencji. Jedynie dłużnik musi w takiej sytuacji pokryć potencjalne koszty operacyjne, o ile wystąpiły. Gdy skarga zostanie uznana, wtedy opłaty uiszcza komornik. Oddalenie dokumentu nie oznacza jednak, że poszkodowany pozostaje bezradny.

Na podstawie art. 7674 Kodeksu prawa cywilnego na postanowienie sądu można złożyć zażalenie w niektórych przypadkach. Kiedy takie rozwiązanie jest możliwe?

 • odrzucenie skargi na czynności komornika,
 • ukaranie grzywną przez komornika,
 • rozliczenie kosztów postępowania między stronami,
 • zawieszenie postępowania egzekucyjnego,
 • umorzenie postępowania egzekucyjnego,
 • wydanie pieniędzy wierzycielowi,
 • opis i oszacowanie nieruchomości związanych z postępowaniem egzekucyjnym,
 • przybicie na licytacji,
 • postanowienia, które prowadzą do zakończenia postępowania egzekucyjnego.

Jeżeli skarga na czynności komornika jest odrzucona i wciąż czujemy się pokrzywdzeni, warto rozważyć złożenie zażalenia. W razie potrzeby można skorzystać z pomocy prawnika.

Czy skarga na czynności komornika wstrzymuje egzekucję?

Należy pamiętać, że wniesienie skargi na czynności komornika nie oznacza wstrzymania postępowania egzekucyjnego. Taka sytuacja może wystąpić tylko w wybranych przypadkach – oczywiście dopiero po uznaniu potencjalnych niedociągnięć lub zaniechań. Tylko sąd może zawiesić postępowanie lub wstrzymać dokonywanie danej czynności. Wszystko zależy bezpośrednio od postanowienia.

Skarga na czynności komornika ma chronić dłużników przed potencjalnymi nadużyciami oraz zaniechaniami podczas postępowania egzekucyjnego. Poszkodowany nie otrzymuje tu żadnych wymiernych korzyści – jest jednak chroniony przez prawo przed nieuczciwymi praktykami. Należności należy mimo wszystko regulować na bieżąco. Często rozłożenie długu na raty u komornika może okazać się najlepszym rozwiązaniem – warto szukać ugody.

Oceń ten post

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


Masz pytania?
Skontaktuj się z nami

Zadzwoń teraz

Wypełnij wniosek online
To tylko 2 minuty

Wypełnij wniosek