7 min
zawezwanie-do-proby-ugodowej-ostatnia-szansa-przed-sadowym-nakazem-zaplaty

Problemy ze spłatą zobowiązań wynikających z różnego rodzaju umów mogą przytrafić się każdemu. Pamiętać jednak należy, że należności, jakie powstały wskutek braku terminowych płatności nie znikną niczym za dotknięciem czarodziejskiej różdżki i prędzej czy później będziemy zobowiązani do ich uregulowania. Warto więc podjąć kroki w postaci dialogu z wierzycielem, co może pozwolić na ugodowe załatwienie sprawy i uniknięcie nie tylko wystawienia przez sąd nakazu zapłaty, ale przede wszystkim przejęcia sprawy przez komornika. Dla dłużnika to bardzo ważne bowiem znacznie łatwiej ustalić jest plan spłaty, chociażby w formie ratalnej, aniżeli dokonać jednorazowej spłaty zadłużenia. Dla wielu dłużników zawezwanie do próby ugodowej okazuje się być ostatnią deską ratunku przed wystawieniem sądowego nakazu zapłaty.

Zawezwanie do próby ugodowej – czym jest, kiedy jest wystawiane i jakie przynosi skutki?

Nieskuteczna windykacja bardzo często przeradza się w konieczność złożenia przez wierzyciela wniosku do sądu o wydanie nakazu zapłaty. Nie zawsze jednak wierzyciel chce podejmować tak stanowcze kroki, szczególnie wtedy, kiedy próby nawiązania kontaktu z dłużnikiem podczas procesu dochodzenia swoich należności okazywały się niemożliwe. Bardzo częstą praktyką w takich sytuacjach jest skierowanie wniosku do odpowiedniego sądu wniosku o zawezwanie do próby ugodowej. Przyjrzyjmy się jak wygląda ów wniosek, oraz czy jest on skuteczny w praktyce.

Znajdziemy dla Ciebie korzystny kredyt konsolidacyjny ze stałym oprocentowaniem!

Skontaktuj się z doradcą Habza Finanse!

Zawezwanie do próby ugodowej – definicja

Zacznijmy jednak od początku i przyjrzyjmy się samej definicji zawezwania do próby ugodowej. Zgodnie z nią, zawezwanie do próby ugodowej jest formą pisma procesowego, jakie wierzyciel może złożyć do odpowiedniego sądu rejonowego, by ten wezwał dłużnika do stawienia się przed sądem w celu złożenia wyjaśnień, a także jasnych deklaracji odnośnie spłaty bądź sprzeciwu odnośnie chęci współpracy w spłacie wymaganego zadłużenia. Sporządzony protokół w sprawie jest dokumentem pozwalającym wierzycielowi dalsze egzekwowanie należności, a w przypadku braku spłaty, podstawą do złożenia wniosku o wydanie nakazu zapłaty. 

Wniosek o zawezwanie do próby ugodowej – jak napisać, co powinien zawierać?

Składając wniosek o zawezwanie do próby ugodowej, należy pamiętać o tym, aby znalazły się w nim niezbędne elementy, które pozwolą na jednoznaczne ustalenie dłużnika, a także zaległości, której owy dokument dotyczy.

Zawezwanie do próby ugodowej powinno więc zawierać:

  • dokładną datę oraz miejscowość sporządzenia dokumentu;
  • pełną nazwę sądu, do którego kierowany jest wniosek, pamiętając, że powinien być to Sąd Rejonowy ściśle odpowiadający miejscu zamieszkania dłużnika, a nie wierzyciela;
  • dane osobowe dłużnika i wierzyciela, wraz z podaniem numeru PESEL oraz serii i numeru dokumentu tożsamości, jakim się posługuje;
  • opis sprawy, będący bardzo często konkretnym rodzajem umowy, z której wynika zaległość będąca podstawą do złożenia wniosku o zawezwanie do próby ugodowej;
  • krótkie uzasadnienie sprawy, uwzględniające wysokość dochodzonego zadłużenia, a także datę, w której powstała wymagalność danego zadłużenia;
  • czytelny podpis wierzyciela bądź osoby będącej jej prawnym reprezentantem.

Zawezwanie do próby ugodowej –  wzór – jak powinno wyglądać uzasadnienie?

Zawezwanie do próby ugodowej kojarzy się nam ściśle z wnioskiem kierowanym przez wierzyciela, który zazwyczaj jest dużą firmą bądź instytucją, z którą podpisaliśmy konkretną umowę. W praktyce jednak nawet osoba posiadająca jednoosobową działalność gospodarczą ma możliwość wystosowania odpowiedniego wniosku do Sądu Rejonowego o zawezwanie do próby ugodowej. Chęć polubownego załatwienia sprawy bardzo często kończy się sukcesem, dlatego warto skorzystać z podstawowego wzoru zawezwania do próby ugodowej. Dokument, jaki zamierzamy złożyć do odpowiedniego Sądu Rejonowego, powinien zawierać wcześniej wymienione elementy. Mimo iż nie jest to trudny wniosek, problematycznym okazuje się wykazanie, a właściwie uzasadnienie, dla którego składamy konkretny dokument. 

Poprawnie stworzone uzasadnienie może przybrać następującą formę:

”Dnia (data właściwa dla podpisania umowy) zawarłam z (imię i nazwisko dłużnika) umowę, z której wynikało, że zobowiązuję się do wykonania (tutaj opis tego, co było przedmiotem umowy) w terminie (data wykonania przedmiotu umowy) za kwotę ustaloną przez strony i wynoszącą (dokładna kwota umowy, w przypadku kiedy do umowy przewidziana była zaliczka, również należy takowy zapis uwzględnić). Mimo wcześniejszych ustaleń (imię i nazwisko dłużnika) nie uiścił opłaty tytułem wykonania umowy. Swoje roszczenie uważam za zasadne, jednak przed wstąpieniem na drogę sądową chciałabym rozstrzygnąć ów spór na drodze ugodowej.”

Odpowiedź na zawezwanie do próby ugodowej – czy należy jej dokonywać?

Zgodnie z Kodeksem Postępowania Cywilnego, strona, która po poinformowaniu o złożeniu stosownego wniosku do Sądu Rejonowego jest chętna do nawiązania współpracy celem wypracowania ugody w sprawie, powinna niezwłocznie wystosować odpowiedź na zawezwanie do próby ugodowej. Czas na sporządzenie odpowiedzi nie może być krótszy niż dwa tygodnie, a dłużnik powinien mieć realną możliwość dokonania odpowiedzi przed wyznaczonym posiedzeniem sądu. W dokumencie będącym odpowiedzią na zawezwanie do próby ugodowej dłużnik może przystać na warunki wierzyciela, bądź podjąć z nim negocjacje dotyczące sposobu spłaty zadłużenia, w tym także propozycji rozłożenia długu na raty, czy częściowego umorzenia długu, chociażby w postaci anulowania odsetek. Napisanie odpowiedzi na zawezwanie do próby ugodowej pozwala zmniejszyć dłużnikowi koszty związane z postępowaniem sądowym w tej sprawie.

Odrzucenie wniosku o zawezwanie do próby ugodowej – kiedy można się zdecydować na taki ruch?

Dłużnik, wobec którego wystosowano wniosek o zawezwanie do próby ugodowej, może zgodzić się na przedstawione w nim warunki, negocjować je bądź całkowicie odrzucić. Warto mieć jednak świadomość, że odrzucenie wniosku o zawezwanie do próby ugodowej bez konkretnego argumentu, jakim może być:

  • niezasadność dochodzonego zadłużenia;
  • przeterminowanie sprawy;
  • błędnie sporządzony wniosek;

nie spowoduje, że zadłużenie przestanie nas obowiązywać, a wierzyciel nie podejmie kolejnych kroków w postaci skierowania wniosku do sądu o wystawienie nakazu zapłaty. 

Znajdziemy dla Ciebie korzystny kredyt konsolidacyjny ze stałym oprocentowaniem!

Skontaktuj się z doradcą Habza Finanse!

Cofnięcie wniosku o zawezwanie do próby ugodowej – kiedy może do niego dojść?

Cofnięcie wniosku o zawezwanie do próby ugodowej może być dokonane w sytuacji kiedy dłużnik postanawia przystać na warunki wierzyciela, bądź obie strony wypracują stosowny kompromis w sprawie. Dla dłużnika możliwość wycofania wniosku przez wierzyciela wiąże się z możliwością znaczącego obniżenia kosztów postępowania, dlatego bardzo częstą praktyką jest zaakceptowania warunków przedstawionych we wniosku, nawet jeśli te są znacznie mniej korzystne, aniżeli oczekiwałby tego dłużnik. Inną sytuacją, kiedy możemy mieć do czynienia z cofnięciem wniosku o zawezwanie do próby ugodowej, są braki w złożonym wniosku lub błędy, które na wyraźne wskazanie sądu nie zostały zmienione. 

Oceń ten post

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


Masz pytania?
Skontaktuj się z nami

Zadzwoń teraz

Wypełnij wniosek online
To tylko 2 minuty

Wypełnij wniosek