7 min
ogloszenie-upadlosci-spolki-komandytowej

Spółka komandytowa jest jedną z popularniejszych form prowadzenia działalności gospodarczej. Jej cechą charakterystyczną jest dualizm odpowiedzialności wspólników. Komandytariusz odpowiada za jej zobowiązania jedynie do wysokości wniesionego wkładu. Komandytariusz, na którym ciąży obowiązek jej reprezentowania, jest z kolei odpowiedzialny za jej zobowiązania bez żadnych ograniczeń. Podobnie, jak w przypadku innych spółek omówionych w Kodeksie spółek handlowych, spółka komandytowa ma zdolność upadłościową. Dziś poświęcamy temu zagadnieniu szczegółową uwagę, wskazując na przebieg, warunki i koszty całego procederu. Zapraszamy do lektury.

Upadłość spółki komandytowej – czym jest?

Zanim powiemy o tym, co kryje się pod hasłem upadłości spółki komandytowej, chcemy wyjaśnić, co oznacza samo określenie upadłość. W Ustawie Prawo upadłościowe podano, że jest to nic innego, jak sytuacja, w której spółka traci zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Mowa tutaj o okolicznościach, w ramach których występuje możliwość skutecznego zażądania ich zapłaty przez wierzyciela. Wymagalnym zobowiązaniem jest więc niezapłacona w terminie faktura VAT, bądź opóźniona rata kredytu.

Niezależnie od branży może dojść do utraty płynności finansowej. Ostateczne utracenie zdolności dalszego prowadzenia biznesu powoduje konieczność zakończenia jego funkcjonowania. Upadłość spółki komandytowej jest tożsama z tym, iż w stosunku do niej przeprowadzana jest procedura upadłości. Stwierdza się ją, gdy ta jest zwyczajnie niewypłacalna. Niewypłacalność może zaistnieć w dwóch przypadkach, o czym powiemy w dalszej części artykułu.

Kto powinien ogłosić upadłość spółki komandytowej?

Rolę w zakresie ogłoszenia upadłości spółki komandytowej pełni komplementariusz, który musi złożyć wniosek do sądu.  

Kiedy ogłosić upadłość spółki komandytowej?

W momencie spełnienia przesłanek upadłościowych niezbędne jest ogłoszenie upadłości spółki komandytowej. Mamy tu na myśli kwestie związane z jej niewypłacalnością. Uznaje się ją w ściśle określonych warunkach. Po pierwsze, powstaje, jeśli opóźnienie w wykonaniu zobowiązań pieniężnych przekracza trzy miesiące. Pragniemy przy tym podkreślić, że stan niewypłacalności następuje pod warunkiem, że spółka ma co najmniej dwóch wierzycieli posiadających wymagalne zobowiązania. Po drugie, ma się z nią do czynienia wówczas, gdy zobowiązania pieniężne spółki przewyższają wartość jej majątku i utrzymuje się to przez okres dłuższy niż dwadzieścia cztery miesiące.

Połączenie wszystkich zobowiązań finansowych w jeden kredyt konsolidacyjny pozwoli Ci zmniejszyć miesięczne obciążenie wynikające z zadłużenia i uzyskać więcej miejsca w domowym budżecie na inne potrzebne wydatki, a nawet utworzenie poduszki finansowej.

Specjaliści Habza znajdą dla Ciebie kredyt konsolidacyjny na możliwie najlepszych warunkach, z ratą dopasowaną do Twoich możliwości.

Wniosek o ogłoszenie upadłości spółki komandytowej – co powinien zawierać, gdzie go złożyć?

Jak już wykazaliśmy, wniosek upadłościowy spółki komandytowej musi być przedłożony do sądu właściwego ze względu na jej siedzibę. Jak wskazał ustawodawca, musi to nastąpić, gdy powstaje taki obowiązek, czyli w terminie 30 dni. Co ważne, od 1 grudnia 2021 r. można wnioskować wyłącznie za pośrednictwem systemu elektronicznego Krajowego Rejestru Zadłużonych. To oznacza, że postępowanie upadłościowe toczy się elektronicznie, natomiast wszystkie pisma oraz zawiadomienia w jego trakcie wysyłane są za pomocą wspomnianego portalu.  

Wniosek o ogłoszenie upadłości spółki komandytowej to nic innego jak specjalny formularz. Prawidłowo wypełniony powinien ujmować takie informacje jak np.:

  • dane identyfikujące spółkę,
  • miejsce, w którym znajduje się główny ośrodek podstawowej działalności spółki,
  • wykaz tytułów wykonawczych oraz egzekucyjnych,
  • uzasadnienie składanego dokumentu,
  • spis wierzycieli wraz z listą ustanowionych zabezpieczeń,
  • bilans opracowany na potrzeby postępowania upadłościowego,
  • aktualny wykaz majątku z podaniem szacunkowej wyceny każdego składnika,
  • spis podmiotów zobowiązanych majątkowo wobec spółki (dłużników),
  • oświadczenie o spłatach wierzytelności bądź innych długów dokonanych w ciągu sześciu miesięcy przed dniem złożenia wniosku.

Do wniosku należy dołączyć dowód opłacenia zaliczki na poczet realizowanego postępowania upadłościowego.

Nieogłoszenie upadłości spółki komandytowej – konsekwencje

Brak złożenia stosownego wniosku o ogłoszenie upadłości spółki komandytowej niesie za sobą pewne, negatywne skutki. Jak już nadmieniliśmy, za wykonanie tego zadania odpowiada komplementariusz. W tym miejscu musimy dodać, iż w tym obszarze nie jest obciążony przepisami prawa karnego, lecz podjęcie tej czynności leży zwyczajnie w jego interesie. Otóż upadłość spółki najczęściej wpływa na jego sytuację finansową. Dlatego też jest skorelowana z upadłością komplementariusza spółki komandytowej. Warto nadmienić, że w najczęściej spotykanym modelu komplementariuszem jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w której sankcje za brak ogłoszenia upadłości są dużo bardziej dotkliwe.

Co z pracownikami po ogłoszeniu upadłości spółki

Ogłoszenie upadłości spółki komandytowej nie powoduje automatycznego wygaśnięcia umów o pracę. Jest to równoznaczne, z tym że pracodawca musi je zerwać na mocy porozumienia stron bądź za wypowiedzeniem. Dotyczy to całego personelu, niezależnie od jego ewentualnej ochrony przed rozwiązaniem umowy.

Ile kosztuje ogłoszenie upadłości spółki komandytowej?

Z ogłoszeniem upadłości spółki komandytowej wiążą się pewne koszty. Wnioskujący musi liczyć się z poniesieniem za to opłaty stałej w wysokości 1 000,00 złotych. Poza tym jest zobowiązany do uiszczenia zaliczki na koszty postępowania. Opiewa na jednokrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w trzecim kwartale roku poprzedniego, wskazanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. W 2022 r. wynosiła 5 882,99 złotych.

Doradca Habza znajdzie dla Ciebie korzystne finansowanie, wynegocjuje możliwie najlepsze warunki i wyręczy Cię we wszelkich formalnościach.

Pozyskaj potrzebny kredyt lub pożyczkę na prostych zasadach z Habza.

Upadek spółki komandytowej – wady i zalety

Upadłość spółki komandytowej jest rozciągniętym w czasie procesem, obarczonym wydatkami. Zgodnie z obowiązującym prawem musi być przeprowadzona, gdy dochodzi do niewypłacalności. Osoba, która doprowadziła do niej, musi mieć świadomość, że niezbędne jest wdrożenie tego typu rozwiązania, które zminimalizuje dalsze pejoratywne implikacje. Z chwilą ogłoszenia upadłości spółki mówi się o masie upadłościowej. Majątek spółki przechodzi pod zarząd syndyka, który spienięża go, a z pozyskanych środków spłaca każdego wierzyciela spółki komandytowej. Najdalej idącym skutkiem jest utrata praw do swojego majątku, który przeznaczony jest na uregulowanie zadłużenia w spółce komandytowej.

Ogłoszenie upadłości spółki komandytowej – podsumowanie

Ogłoszenie upadłości spółki komandytowej to dość długotrwałe przedsięwzięcie polegające na zakończeniu prowadzenia działalności, ściągnięciu przysługujących wierzytelności, a także wykonaniu obciążających ją zobowiązań i następnie upłynnieniu pozostałego majątku. Jest to jednak nierzadko jedyne rozwiązanie, jakie pozostaje dłużnikom. Nie zawsze udaje się im odnotowywać zyski. Czasami w obliczu realiów nie mają wyboru i muszą zdecydować się na tak poważny krok.

Oceń ten post

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Kontakt

Masz pytania?

Zadzwoń teraz
Wypełnij krótki wniosek

Skontaktujemy się z Tobą w ciągu godziny
(09:00 - 19:00)