9 min
umorzenie postepowania egzekucyjnego

Duże zadłużenie, które nie jest regulowane, może prowadzić do rozpoczęcia postępowania egzekucyjnego na czele z komornikiem. Warto wiedzieć, że ten proces można zatrzymać w niektórych sytuacjach. Umorzenie postępowania egzekucyjnego polega na zakończeniu pracy komornika przed zaspokojeniem wierzyciela. Nie dochodzi do spłaty zobowiązania, a proces zostaje skończony z jakiegoś konkretnego powodu.

Jak działa umorzenie postępowania egzekucyjnego?

Umorzenie postępowania egzekucyjnego jest niestandardowym sposobem zakończenia działań komornika. W takiej sytuacji nie dochodzi do zaspokojenia całości zobowiązania wobec wierzyciela. Oznacza to, że dłużnik nie przekazuje należnych środków. Warto wiedzieć, że umorzenie postępowania egzekucyjnego występuje całościowo lub częściowo.

Istnieje kilka sposobów, na które może dojść do umorzenia postępowania egzekucyjnego:

 • z urzędu,
 • z mocy prawa,
 • na wniosek wierzyciela,
 • na wniosek dłużnika.

Warto wiedzieć, że umorzenie postępowania komorniczego może nastąpić w jego dowolnym momencie. Oznacza to potencjalny koniec działań egzekucyjnych już na samym początku lub pod koniec. Wszystko zależy tutaj od konkretnej sprawy. Umorzenie postępowania egzekucyjnego standardowo nie prowadzi do rozwiązania całej sytuacji. Ta procedura jest opisana w art. 824 Kodeksu postępowania cywilnego.

Umorzenie postępowania egzekucyjnego na wniosek wierzyciela – jakie są warunki i przebieg?

Umorzenie postępowania egzekucyjnego na wniosek wierzyciela jest regulowane przez art. 825 Kodeksu postępowania cywilnego. Komornik kończy swoje działania, kiedy:

 • wnioskuje o to wierzyciel – w niektórych przypadkach konieczna jest dodatkowa zgoda sądu lub innego uprawnionego organu;
 • wierzyciel posiada zastaw zabezpieczający – ten warunek działa tylko, jeżeli egzekucja nie będzie skierowana do przedmiotu zastawu;
 • dłużnik zauważy nieścisłość dotyczącą egzekucji – wtedy może on zawnioskować o umorzenie.

Umorzenie postępowania egzekucyjnego z urzędu – jakie są warunki i przebieg?

W tym przypadku umorzenie postępowania egzekucyjnego jest realizowane przez komornika. Może on zdecydować o zakończeniu działań z różnych powodów. Najczęściej wystarczy tylko, że dłużnik nie ma wystarczającego majątku, by pokryć nawet koszty egzekucji. Usługi komornika również są opłacane z tych samych środków co należności wierzyciela. Jeżeli ich brakuje już na początku, dalsza egzekucja będzie bezskuteczna.

Umorzenie postępowania egzekucyjnego z urzędu następuje także, jeśli przez ostatnie 6 miesięcy wierzyciel nie dokonał żadnej czynności niezbędnej do dalszych działań komornika. Jeżeli zawieszona egzekucja pozostanie zbyt długo nie wznowiona, komornik także może zdecydować o zakończeniu.

Cały proces jest tutaj stosunkowo prosty. Jeżeli komornik uzna, że odzyskanie długu jest niemożliwe lub pojawiły się inne przesłanki do umorzenia, samodzielnie przygotuje odpowiedni wniosek czy też protokół, po czym postępowanie zostaje anulowane. Wierzyciel oraz dłużnik nie muszą wykonywać żadnych działań.

Czy dłużnik może złożyć wniosek o umorzenie postępowania egzekucyjnego?

Wbrew pozorom sam dłużnik może złożyć wniosek o umorzenie postępowania egzekucyjnego. Należy jednak wiedzieć, że określono tylko kilka konkretnych przypadków, kiedy będzie to możliwe. Te sytuacje dokładnie opisuje kodeks postępowania cywilnego.

Kiedy dłużnik może złożyć wniosek o umorzenie działań egzekucyjnych?

 • jeżeli postępowanie zostało wszczęte mimo braku tytułu wykonawczego;
 • gdy tytuł wykonawczy istnieje, ale został pozbawiony klauzuli wykonalności;
 • jeśli postępowanie dotyczy świadczeń wymagalnych w przeszłości;
 • jeżeli zauważa nieścisłości związane z postępowaniem egzekucyjnym.

W rzeczywistości umorzenie postępowania egzekucyjnego z wniosku dłużnika zdarza się stosunkowo rzadko. Mimo wszystko warto wiedzieć, że taka możliwość rzeczywiście istnieje.

Co powinien zawierać wniosek o umorzenie postępowania egzekucyjnego i gdzie go złożyć?

Wzór odpowiedniego pisma można znaleźć za darmo w sieci. Wniosek o umorzenie postępowania egzekucyjnego dotyczy zwykle konkretnej sytuacji. Należy więc pobrać szablon pasujący do sprawy. We wniosku o umorzenie powinien znaleźć się zestaw najważniejszych informacji takich jak:

 • dane osobowe i kontaktowe wierzyciela oraz dłużnika;
 • prawidłowe oznaczenie sprawy (warto podać sygnaturę);
 • dokładne uzasadnienie wniosku,
 • załączniki,
 • data i podpis.

Do wniosku powinny być dołączone odpowiednie dokumenty – w tym na przykład ugoda zawarta między wierzycielem a dłużnikiem. Wniosek o umorzenie postępowania egzekucyjnego musi mieć odpowiednią podstawę, aby zostać pozytywnie rozpatrzony. Całość należy dostarczyć do sądu, który prowadzi sprawę.

Jakie są skutki umorzenia postępowania egzekucyjnego?

Umorzenie postępowania egzekucyjnego przede wszystkim powoduje wstrzymanie jakichkolwiek dalszych czynności komorniczych. Oczywiście nie należy mylić tego z anulowaniem długu. Zobowiązanie dłużnika wciąż istnieje i musi zostać uregulowane. Wierzyciel może więc ponownie ubiegać się o rozpoczęcie postępowania egzekucyjnego lub spłatę należności.

Warto wiedzieć, że umorzenie postępowania egzekucyjnego powoduje też uchylenie dotychczas dokonanych czynności. Dla dłużnika oznacza to zwolnienie zajętych dóbr i nieruchomości. Taka osoba odzyskuje swój majątek, lecz nadal ciąży na niej dług – potencjalnie powiększony o odsetki oraz ewentualne koszty zakończonego postępowania egzekucyjnego.

Oddłużanie osób fizycznych to trudny proces, nie zawsze komornik jest najlepszym rozwiązaniem. Jeżeli ktoś ma problemy ze spłatą kredytu czy innego zobowiązania, może rozważyć ponowne negocjacje, restrukturyzację długu lub pomoc doradcy finansowego.

Jakie koszty umorzenia postępowania egzekucyjnego należy ponieść i kto je pokrywa?

W Polsce już od 1 stycznia 2019 roku wprowadzono przepisy, które mówią o dodatkowych kosztach związanych z umorzeniem postępowania egzekucyjnego. Ponosi je wierzyciel lub dłużnik – zależnie od sytuacji. W przypadku osoby zadłużonej dodatkowe koszty są doliczane do wszystkich należności.

Jeżeli umorzenie postępowania egzekucyjnego nastąpiło na wniosek wierzyciela, dodatkowe opłaty musi uiścić:

 • wierzyciel w wysokości 5% kwoty pozostałej do wyegzekwowania (co najmniej 200 zł i mniej niż 50 tys. zł) oraz 100 zł, jeżeli wniosek zostanie złożony przed dniem doręczenia dłużnikowi zawiadomienia o wszczęciu egzekucji;
 • dłużnik, jeśli wniosek o umorzenie postępowania egzekucyjnego został złożony przez uregulowanie zobowiązania lub zawarcie porozumienia między stronami – ta opłata wynosi od 5 do 10% długu pozostałego do wyegzekwowania.

Gdy umorzenie postępowania egzekucyjnego nastąpi z mocy prawa, koszty ponosi wierzyciel i wynoszą one 150 zł. Warto wiedzieć, że nieskuteczne zakończenie działań komorniczych jest bardzo niekorzystne dla obu stron sporu.

Spłata długu a umorzenie postępowania egzekucyjnego – jak wygląda ta zależność?

Umorzenie postępowania egzekucyjnego oznacza zakończenie działań komorniczych. Dług wciąż istnieje, o ile nie został spłacony. Wtedy dłużnik powinien negocjować z wierzycielem dogodne warunki spłaty. Można również ponownie wszcząć postępowanie egzekucyjne. Co jednak kiedy dłużnik pokryje całe zobowiązanie?

Wtedy postępowanie egzekucyjne zostaje zakończone natychmiast, o ile trwa. Konieczne jest pokrycie kosztów zakończenia działań komorniczych przez wierzyciela lub dłużnika – zależnie od sytuacji. Spłata zadłużenia oznacza także, że sprawa sądowa się kończy. Wszelkie niedogodności dla dłużnika również mijają. Wierzyciel nie może dalej dochodzić swoich praw oraz korzystać z pomocy komornika.

Jeśli dług nadal istnieje, spłata po umorzeniu postępowania egzekucyjnego wciąż może być stosunkowo trudna. Osoba z zaległymi zobowiązaniami to klient wysokiego ryzyka – nie otrzyma kolejnych kredytów na spłatę. Zaciąganie pożyczek oznacza duże straty.

Opóźnienie w spłacie kredytu, zadłużenie alimentacyjne, zaległe opłaty itd. – tego rodzaju elementy się kumulują, czego warto unikać. Opłacanie należności po umorzeniu postępowania egzekucyjnego będzie trudne, jednak należy zadbać o odpowiednie warunki i dopracować je z wierzycielem.

Śmierć dłużnika a umorzenie postępowania egzekucyjnego

Warto wiedzieć, że śmierć dłużnika nie zawsze oznacza umorzenie postępowania egzekucyjnego. Taka sytuacja sprawia, że komornik jedynie zawiesza swoje działania z urzędu. Wtedy zostaje ustalony krąg spadkobierców. Należy pamiętać, że ta konkretna kwestia leży w interesie wierzyciela.

Po znalezieniu spadkobierców komornik ponownie wszczyna postępowanie egzekucyjne. Teraz od nich będzie dochodził spłaty zaległego zobowiązania. Może jednak wystąpić sytuacja, w której spadkobiercy odrzucą spadek. Wtedy następuje umorzenie postępowania egzekucyjnego. Komornik nie ma możliwości, by dalej dochodzić spłaty należności.

Umorzenie postępowania egzekucyjnego a przedawnienie – jakie są różnice?

Przedawnienie oznacza, że nie istnieje już żadna możliwość dochodzenia długu na drodze prawnej. Niemożliwe jest więc skierowanie sprawy do sądu czy też skorzystanie z pomocy komornika. Warto wiedzieć, że już wydane tytuły wykonawcze podlegają przedawnieniu:

 • należność główna – 6 lat,
 • odsetki – 3 lata.

Dopiero po minięciu zadanych okresów dług można uznać za przedawniony. Każdorazowe wszczęcie postępowania egzekucyjnego przerywa ten bieg. W przypadku umorzenia istnieje możliwość ponownego wznawiania działań. Przedawnienie oznacza permanentne zakończenie czynności prawnych dotyczących danego długu.

Jakie wady i zalety ma umorzenie postępowania egzekucyjnego?

Umorzenie postępowania egzekucyjnego to przede wszystkim duża ulga dla dłużnika. Znika obciążenie w postaci zajętego majątku czy części wynagrodzenia lub nieruchomości. Należy jednak wiedzieć, że dług nie znika, a jedynie okoliczności się zmieniają. Dużą zaletą umorzenia jest możliwość ponownej negocjacji i restrukturyzacji zadłużenia oraz odbudowy sytuacji finansowej.

Minusem są koszty, które musi ponieść dłużnik lub wierzyciel. Oprócz tego to spore utrudnienie dla właściciela długu. Wierzyciel musi nadal się starać, by dochodzić swoich należności.

Jakie są różnice między zawieszeniem a umorzeniem postępowania egzekucyjnego?

To dwie różne czynności. W obu przypadkach zostają wstrzymane działania komornika. Zawieszenie jest tylko czasowe, można je odwołać. Umorzenie wymaga ponownego wszczęcia postępowania.

Czy umorzenie postępowania egzekucyjnego dotyczy dowolnego długu?

Nie dotyczy ono wyłącznie płatności alimentacyjnych, ponieważ te działają na szczególnych zasadach.

Czy można odwołać się od umorzenia postępowania egzekucyjnego?

Na decyzję można złożyć zażalenie do sądu. Mimo wszystko lepszym rozwiązaniem jest ponowny wniosek o podjęcie działań komorniczych.

Oceń ten post

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


Masz pytania?
Skontaktuj się z nami

Zadzwoń teraz

Wypełnij wniosek online
To tylko 2 minuty

Wypełnij wniosek