11 min
kto-splaca-kredyt-po-smierci-kredytobiorcy

Kto spłaca kredyt po śmierci kredytobiorcy i czy możliwe jest jego umorzenie?

Bankowy kredyt to jedna z możliwości uzyskania dodatkowych środków pieniężnych. W trakcie spłaty zobowiązania może się zdarzyć, że kredytobiorca śmiertelnie zachoruje albo ulegnie śmiertelnemu wypadkowi. Czy w związku ze śmiercią kredytobiorcy zobowiązania finansowe wobec banku, czy instytucji finansowej wygasają? Niestety, z chwilą śmierci członka rodziny zobowiązanie to nie znika. Na ogół zadłużenie jest przez bank stawiane w stan wymagalności. Pojawia się w związku z tym pytanie, kto spłaca kredyt po śmierci kredytobiorcy.

Kto spłaca kredyt po śmierci kredytobiorcy?

Śmierć członka rodziny jest tematem bardzo bolesnym. Staje się czasem jeszcze trudniejszym, gdy zmarły pozostawił długi, które muszą zostać spłacone przez spadkobierców. Otrzymując spadek, nie zawsze więc można stać się osobą bardziej zamożną. W skład spadku wchodzą bowiem zarówno składniki, które ten spadek zawyżają (to tak zwane aktywa), jak i zaniżające go pasywa. Jak wygląda spłata kredytu po śmierci kredytobiorcy? Spadek mogą otrzymać osoby, które zostały wymienione w testamencie. Zwyczaj spisywania testamentu nie jest w Polsce zbyt rozpowszechniony. Jeśli zmarły nie pozostawił testamentu, musi zostać przeprowadzone postępowanie spadkowe. Do dziedziczenia ustawowego uprawnione są następujące osoby (wymieniamy je w kolejności):

 • małżonek i dzieci spadkodawcy – jeżeli nie dożyli oni otwarcia spadku, ich udział spadkowy przypada ich dzieciom w równych częściach;
 • małżonek, rodzice – współmałżonkowi i rodzicom prawo do spadku przysługuje, gdy spadkodawca był osobą bezdzietną;
 • małżonek, rodzeństwo, zstępni rodzeństwo – w przypadku, gdy rodzice nie dożyli otwarcia spadku;
 • dziadkowie i ich zstępni;
 • pasierbowie, ale tylko w sytuacji, gdy ich rodzice nie żyją w chwili otwarcia spadku;
 • gmina lub skarb państwa – otrzymają oni spadek tylko wtedy, gdy nie można ustalić ostatniego miejsca pobytu spadkobierców w Polsce.

Spadkobiercy mogą przyjąć lub odrzucić spadek, mogą go też przyjąć z dobrodziejstwem inwentarza. Na podjęcie decyzji o przyjęciu albo odrzuceniu spadku jest sześć miesięcy od daty śmierci spadkodawcy. W tym ostatnim przypadku spadkobierca pokrywa długi spadkodawcy tylko do wartości spadku. Kto spłaca kredyt w przypadku śmierci kredytobiorcy? Decydująca będzie zarówno postawa spadkobierców, jak i środki, które na okoliczności śmierci zostały podjęte przez kredytobiorcę. Warto wiedzieć, że kredyt zaciągnięty wspólnie przez małżonków zarówno dla banków, jak i dla spadkobierców jest najkorzystniejszy. Kredyt nie wejdzie bowiem do masy spadkowej, a spłata kredytu po śmierci współmałżonka będzie obowiązkiem żyjącego małżonka.

Pozostali spadkobiercy nie zostaną przez bank pociągnięci do jego spłaty. Warto wiedzieć, że po śmierci kredytobiorcy o tym fakcie warto powiadomić bank. Najlepiej jest to zrobić, składając osobistą wizytę w oddziale banku, który udzielił kredytu. Na wizytę należy zabrać ze sobą akt zgonu. Warto też wiedzieć, że każda instytucja finansowa podlega tajemnicy bankowej. Znaczy to, że spadkobiercy informacje o zadłużeniu otrzymają dopiero wtedy, gdy przyjmą spadek i okażą dokumenty, które potwierdzają jego nabycie. Odrzucenie spadku przez osoby dziedziczące w pierwszej kolejności (małżonka, dzieci, rodzice zmarłej osoby) oznacza, że za długi spadkowe będą odpowiadać osoby dziedziczące w dalszej kolejności. Spłata kredytu po śmierci brata będzie należeć do obowiązków rodzeństwa.

Zmagasz się z nadmierną ilością kredytów czy pożyczek i nie widzisz możliwości na samodzielne wyjście z zadłużenia?

Skorzystaj z doświadczenia i wiedzy doradców Habza.
Przeanalizujemy Twoją sytuację i znajdziemy najlepsze rozwiązanie oddłużające, które pozwoli Ci stanąć na nogi i odzyskać kontrolę nad swoimi finansami.

Czy żyrant spłaca kredyt po śmierci kredytobiorcy?

Jedną z form zabezpieczenia kredytu jest poręczenie. Poręczyciel potocznie nazywany jest żyrantem. Odpowiada on za spłatę kredytu swoim majątkiem w sytuacji, gdy osoba, za którą poręczył, nie będzie w stanie tego robić. Z chwilą śmierci kredytobiorcy obowiązki ciążące na żyrancie nie wygasają. Jest on w dalszym ciągu jedną ze stron umowy kredytowej. Jak więc wygląda sprawa spłaty poręczonego kredytu w chwili śmierci kredytobiorcy? Czy żyrant spłaca kredyt po śmierci kredytobiorcy? Żyrant nie w każdej sytuacji jest zobowiązany do spłacenia zadłużenia w przypadku śmierci kredytobiorcy. Do spłaty zadłużenia w pierwszej kolejności zostaną bowiem pociągnięci spadkobiercy. Dopiero w sytuacji, gdy wszyscy spadkobiercy odrzucą spadek oraz w sytuacji, gdy bankowi nie uda się wyegzekwować należności od spadkobierców, kredyt będzie musiał spłacić żyrant. Osoby, które przyjmą spadek i zdecydują się dalej spłacać kredyt, muszą uzyskać od banku, który udzielił kredytu, niezbędnych do jego spłaty danych. W celu ich uzyskania muszą się zgłosić do banku z następującymi dokumentami:

 • aktem zgonu kredytobiorcy;
 • swoim dokumentem tożsamości;
 • notarialnym poświadczeniem dziedziczenia lub prawomocnym postanowieniem sądu o nabyciu spadku.

Każdy, kto spłaca kredyt po śmierci kredytobiorcy, powinien otrzymać od banku dane o umowie kredytowej i kwocie pozostałej do spłaty. Bank może też sporządzić nowy harmonogram spłaty kredytu. Na pewno nie zrezygnuje ze sprawdzenia zdolności kredytowej spadkobiercy. Warto też wiedzieć o tym, że kredytobiorców może być kilku. W takiej sytuacji każdy z kredytobiorców w myśl umowy bankowej ponosi solidarną odpowiedzialność za spłatę kredytu. Oznacza to, że bank może domagać się spłaty kredytu u któregokolwiek z dłużników.

Czy bank może umorzyć kredyt po śmierci kredytobiorcy?

Wiele osób zastanawia się, kto spłaca kredyt po śmierci kredytobiorcy i czy możliwe jest jego umorzenie. Śmierć kredytobiorcy nie oznacza, że kredyt zostanie przez bank automatycznie umorzony. Bank ma prawo domagać się zwrotu pożyczonych pieniędzy od spadkobierców zmarłego kredytobiorcy. Na ogół roszczenia banki kierują do małżonka oraz dzieci zmarłego. Spadkobiercy mają jednak możliwość uniknięcia spłacania zadłużenia po śmierci kredytobiorcy. Sposobem najprostszym jest zrzeczenie się spadku. Także w sytuacji, gdy kredytobiorca wykupił ubezpieczenie na życie, spadkobiercy nie muszą spłacać kredytu. Najczęściej polisę na życie wykupują osoby, które zaciągają kredyt hipoteczny, a więc ten przeznaczony na zakup mieszkania bądź budowę domu. Jest to bowiem bardzo duże zobowiązanie i to na wiele lat, często na około trzydzieści. W przypadku śmierci kredytobiorcy, który ubezpieczył kredyt, spadkobiercy znajdują się w naprawdę komfortowej sytuacji.

W przypadku śmierci kredytobiorcy, który wykupił odpowiednią polisę na życie, spłata ubezpieczonego kredytu po śmierci kredytobiorcy przestaje dla rodziny być ogromnym obciążeniem. To bowiem towarzystwo ubezpieczeniowe, w którym zmarły wykupił polisę na życie, spłaci część lub całe zadłużenie. Istotne jest to, że polisę na życie warto wykupić, nie tylko składając wniosek o kredyt hipoteczny. Dobrze jest ją wykupić, również zaciągając kredyt gotówkowy. W sytuacji, gdy w trakcie spłacania kredytu kredytobiorca umrze, o całkowitą lub częściową spłatę kredytu będzie można wystąpić do towarzystwa ubezpieczeniowego. Wysokość wypłaconego przez towarzystwo ubezpieczeniowe odszkodowania może nie pokryć całej kwoty zadłużenia. Dla rodziny jest to i tak rozwiązanie korzystne. Spadkobiercy będą bowiem musieli pokryć tylko różnicę. Inną możliwością uniknięcia konieczności spłacania kredytu po śmierci kredytobiorcy jest jego umorzenie. Umorzenie kredytu z powodu śmierci kredytobiorcy jest rozwiązaniem, które banki stosują naprawdę bardzo rzadko. Aby bank podjął taką decyzję, muszą zająć pewne, ściśle określone okoliczności.

Połączenie wszystkich zobowiązań finansowych w jeden kredyt konsolidacyjny pozwoli Ci zmniejszyć miesięczne obciążenie wynikające z zadłużenia i uzyskać więcej miejsca w domowym budżecie na inne potrzebne wydatki, a nawet utworzenie poduszki finansowej.

Specjaliści Habza znajdą dla Ciebie kredyt konsolidacyjny na możliwie najlepszych warunkach, z ratą dopasowaną do Twoich możliwości.

Jak złożyć wniosek o umorzenie kredytu? Co należy w nim zawrzeć?

Wiele osób jest przekonanych, że umorzenie kredytu po śmierci kredytobiorcy następuje automatycznie. Tak się jednak nie dzieje. Większość banków, które otrzymują informacje o śmierci kredytobiorcy, rozwiązuje umowę kredytową. W większość przypadków stawiają też całą kwotę zadłużenia w stan wymagalności. Oczywiście tak być nie musi, wszystko bowiem zależy od tego, jakie są zapisy w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. Warto wiedzieć, że w sytuacji, gdy zadłużenie zostanie postawione w stan wymagalności, przedawnienie roszczenia liczone jest od dnia wymagalności całego zobowiązania.

W celu odzyskania należności bank może podjąć bardzo różne kroki. W przypadku, gdy kredytobiorca posiadał polisę na życie, bank przypuszczalnie będzie domagał się spłaty zadłużenia od towarzystwa ubezpieczeniowego. W przypadku braku takowej polisy kredytodawca może swoją wierzytelność zabezpieczyć, zwracając się do sądu o wydanie nakazu zapłaty. Posiadając sądowy nakaz zapłaty, może zwrócić się do współmałżonka lub do spadkobierców. Spadkobiercy mogą nie podjąć żadnych działań w związku ze spadkiem, mogą też nie dojść do porozumienia, jak będzie wyglądała spłata kredytu po śmierci rodzica. W takiej sytuacji bank ma możliwość złożenia w sądzie wniosku o stwierdzenie nabycia spadku po zmarłym kredytobiorcy. Bardzo różnie jest też regulowana kwestia odsetek po śmierci kredytobiorcy. Większość banków, które działają na terenie naszego kraju, nalicza odsetki od kredytu. Tylko nieliczne do chwili uprawomocnienia się postanowienia o nabyciu spadku nie decydują się na taki krok. Dzieje się tak dlatego, że kwestie naliczania odsetek, nie są regulowane przepisami prawa.

Spłata kredytu po zmarłym – przedawnienie

Wiele osób liczy też na to, że umorzenie kredytu osoby zmarłej nastąpi poprzez instytucję przedawnienia. Szanse na takie rozwiązanie są jednak bardzo niewielkie. Przedawnienie spłaty kredytu po śmierci kredytobiorcy rzadko jest możliwe z uwagi na to, że okres przedawnienia kredytu z powodu śmierci kredytobiorcy wynosi trzy lata. Bieg przedawnienia zostanie natychmiast przerwany, gdy bank podejmie jakąkolwiek czynność zmierzającą do odzyskania należności. Każdemu bankowi zależy na odzyskaniu pożyczonych pieniędzy razem z odsetkami. Banki zrobią więc wszystko, aby nie doszło do umorzenia zadłużenia na skutek przedawnienia.

Spadkobiercy mają jednak sposoby na to, aby skutecznie pozbyć się zadłużenia po zmarłym rodzicu, małżonku czy rodzeństwie. Przede wszystkim, jeśli nie chcą spłacać kredytu, który został zaciągnięty przez zmarłą osobę, powinni odrzucić spadek. Wówczas zobowiązanie to nie będzie ich problemem. Na złożenie oświadczenia o odrzuceniu spadku albo o jego przyjęciu spadkobierca ma sześć miesięcy, licząc od chwili, w której dowiedział się o śmierci bliskiego członka rodziny. Drugi sposób to złożenie w banku wniosku o umorzenie kredytu. Trzeba się jednak liczyć z tym, że bank wniosek ten rozpatrzy negatywnie. Na umorzenie kredytu można liczyć w zasadzie tylko wtedy, gdy egzekucja zadłużenia jest dla banku nieopłacalna. A takie sytuacje zdarzają się naprawdę bardzo rzadko. Zawsze jednak warto spróbować, licząc na to, że decyzja kredytodawcy będzie przychylna.

Jak wygląda umorzenie kredytu po śmierci kredytobiorcy?

Banki bardzo rzadko decydują się na umorzenie kredytu z powodu śmierci kredytobiorcy. Tymczasem okazuje się, że umorzenie kredytu w razie śmierci jest możliwe. Aby bank podjął taką decyzję, muszą zajść ściśle określone okoliczności. Przesłankami do umorzenia kredytu z powodu śmierci kredytobiorcy są:

 • utrata majątku na skutek pożaru, powodzi lub wystąpienia innej klęski żywiołowej;
 • śmierć partnera przyczyniła się do spadku utraty znacznej części dochodów rodziny;
 • całkowita utrata możliwości podjęcia pracy zarobkowej, która spowodowana jest przez kalectwo lub inny stały uszczerbek na zdrowiu.

Bank odmówił Ci kredytu? Twoja zdolność kredytowa nie jest na najwyższym poziomie?

Nie trać czasu na bezowocne wysyłanie kolejnych wniosków, które dodatkowo obniżają Twoją zdolność kredytową. 
Skorzystaj ze wsparcia doświadczonego doradcy Habza, który znajdzie dostępne w Twojej sytuacji rozwiązanie kredytowe i przeprowadzi Cię przez proces kredytowania bez dodatkowego stresu i nerwów.

W kwestii umorzenia kredytu warunki w poszczególnych bankach mogą być oczywiście inne. Są też banki, w których umorzenie zadłużenia w ogóle nie jest możliwe. Warto o tym pamiętać. Osoby, które chcą złożyć do banku pismo o umorzenie kredytu z powodu śmierci kredytobiorcy, stosowny wniosek znajdą na stronie banku, który udzielił kredytu. Wniosek należy oczywiście uzasadnić. We wniosku powinien się znaleźć numer umowy kredytowej. Warto wiedzieć, że pozytywna decyzja banku rzadko oznacza, że umorzone zostanie całe zadłużenie, które pozostało do spłacenia. Na ogół banki decydują się umorzyć tylko część zobowiązania. Spadkobiercy mogą się więc czuć rozczarowani, ale takie decyzje podejmuje większość, jeśli nie wszystkie banki, które działają na terenie naszego kraju.

Oceń ten post

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


Masz pytania?
Skontaktuj się z nami

Zadzwoń teraz

Wypełnij wniosek online
To tylko 2 minuty

Wypełnij wniosek