11 min
przedawnienie-kredytu-jak-dziala-i-po-ilu-latach-jest-mozliwe

Dla osób, które nie są w stanie na czas spłacać zobowiązania, przedawnienie kredytu może wydawać się skutecznym sposobem na wyjście z trudnej sytuacji. Faktycznie, niekiedy rzeczywiście do niego dochodzi i jest ono dużą ulgą dla domowego budżetu, ale sprawa jest znacznie bardziej złożona, niż mogłoby się wydawać.

Warto wiedzieć, że, aby doszło do przedawnienia roszczeń z umowy kredytu bankowego, musi zostać spełniony szereg warunków. Ponadto nie zawsze możliwe będzie przedawnienie całości zobowiązania – w niektórych przypadkach przedawniona może być tylko jego część. Wszystkie kluczowe informacje, które powinni poznać kredytobiorcy mający nadzieję na przedawnienie zobowiązań, zostały zebrane poniżej.

Na czym polega przedawnienie kredytu?

Najprościej można powiedzieć, że przedawnienie kredytu ratalnego polega na utracie możliwości jego prawnej egzekucji z uwagi na to, że wierzyciel przez zbyt długi czas nie poczynił żadnych kroków, aby odzyskać swoją należność.

Chodzi o to, aby uniknąć sytuacji, w której wierzyciel przez wiele lat nie interesował się tym, że dane zobowiązanie nie jest spłacane, a następnie przypomniał sobie o nim dopiero wtedy, kiedy narosły ogromne odsetki. Instytucja przedawnienia ma motywować wierzycieli do bardziej aktywnego działania, a także zredukować obłożenie sądów i komorników sprawami związanymi z niespłaconymi długami.

Źródło: https://krd.pl/centrum-prasowe/informacje-prasowe/2022/mieszkancy-podkarpacia-i-podlasia-najbardziej-rzetelni

Przedawnienie kredytu ratalnego nie powinno być mylone z jego umorzeniem, czyli dobrowolnym odstąpieniem wierzyciela od danej wierzytelności. W przypadku przedawnienia zobowiązanie nie znika całkowicie, tak, jak gdyby zostało spłacone (co dzieje się w razie umorzenia), a cały czas jest traktowane jako aktywne.

Kredytodawca traci jedynie możliwość dochodzenia swoich praw przed sądem – może oczywiście skierować sprawę do sądu, ale po podniesieniu zarzutu przedawnienia zostanie ona oddalona, a wierzyciel obciążony wszelkimi kosztami procesowymi. Jeśli więc doszło do przedawnienia umowy kredytu bankowego, dłużnik nie musi się już obawiać egzekucji komorniczej – inaczej mówiąc, nie może być w żaden sposób prawnie zmuszony do uregulowania zobowiązania.

Jednocześnie, jako, że zobowiązanie nie zostało faktycznie uregulowane, w bazie Biura Informacji Kredytowej (BIK-u) dalej będzie widniał wpis o opóźnieniu w spłacie kredytu. Utrudni to zaciąganie nowych zobowiązań finansowych – nie tylko kredytów i pożyczek, ale potencjalnie także na przykład umów o abonament telefonii komórkowej czy Internetu.

Znajdziemy dla Ciebie najkorzystniejszą ofertę kredytu lub pożyczki!

Przeprowadzimy przez proces wnioskowania i odpowiemy na każde pytanie!

Po ilu latach jest przedawnienie kredytu?

Dla różnych zobowiązań finansowych obowiązują odmienne terminy przedawnienia, inaczej trzeba z tego względu liczyć przedawnienie kredytu, a inaczej na przykład mandatu. Warto jednak pamiętać, że z reguły bieg przedawnienia będzie o co najmniej kilka miesięcy dłuższy niż mogłoby się wydawać, patrząc tylko na wymaganą ilość lat.

Do przedawnienia dochodzi bowiem wraz z ostatnim dniem kalendarzowym (to jest, 31 grudnia) roku, w którym minęła wymagana ilość lat. W praktyce więc, gdy termin przedawnienia przypada w styczniu, to w praktyce trzeba będzie czekać jeszcze prawie cały rok, aby do niego doszło.

Tak, więc, po ilu latach jest przedawnienie kredytu bankowego? Jeśli chodzi o przedawnienie roszczeń kredytu bankowego (a także pożyczki bankowej oraz pożyczki pozabankowej, jeśli została udzielona przez podmiot, który prowadzi w tym obrębie działalność gospodarczą), to ma ono miejsce po 3 latach. Podobnie w przypadku kart kredytowych, po 2 latach natomiast przedawnia się debet na koncie.

Bieg przedawnienia danej raty (lub całości zobowiązania, jeśli umowa została wypowiedziana i kredytobiorca musi spłacić ją całą) rozpoczyna się w dniu, w którym stała się ona wymagalna, a więc w terminie, do którego trzeba było ją opłacić. W przypadku, gdy bieg został przerwany i rozpoczął się na nowo, to datą początkową jest dzień, w którym doszło do jego przerwania.

Przedawnienie kredytu a prawo – najważniejsze przepisy

Dla dłużników, których interesuje przedawnienie kredytu podstawa prawna tej instytucji będzie bardzo istotna – to ona reguluje, jak cały ten proces wygląda i jakie ma skutki.

Przedawnienie kredytu bankowego osoby fizycznej, a także wielu innych typów zobowiązań finansowych, jest regulowane przede wszystkim przepisami Kodeksu cywilnego. Znajdziemy w nim między innymi informacje na temat momentu początku biegu przedawnienia i tego, ile trwa on dla poszczególnych rodzajów długów.

Dodatkowo osoby, które interesuje przedawnienie kredytu hipotecznego, powinny zapoznać się także z ustawą o księgach wieczystych i hipotece, ponieważ zawiera ona pewne odstępstwa od reguł przedawnienia przyjętych dla pozostałych zobowiązań.

Czy przedawnienie kredytu u komornika jest możliwe?

Przedawnienie kredytu u komornika to znacznie trudniejsza sytuacja niż w przypadku, gdy sprawa nie trafiła jeszcze do sądu. Wcześniej wspomniano, że przedawnienie kredytu konsumenckiego lub innego następuje po 3 latach. Jeśli jednak sprawa trafiła już do sądu i zakończyła się wyrokiem lub ugodą, nie tylko bieg przedawnienia trzeba liczyć od nowa, ale też będzie on dłuższy.

Otóż roszczenie, w tym wypadku kredyt bankowy, stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu (w tym orzeczeniem sądu polubownego), przedawnia się dopiero po upływie 6 lat. Podobnie, jeśli stwierdzono je ugodą zawartą przed sądem lub zawartą przed mediatorem, ale zatwierdzoną przez sąd. Wyjątkiem są tutaj jedynie świadczenia okresowe należne w przyszłości (np. odsetki), dla których nawet po wyroku sądu bieg przedawnienia wciąż wynosi 3 lata.

Swego czasu przedawnienie po wyroku sądu było możliwe dopiero po upływie 10 lat, ale zdecydowano się ten termin skrócić.

Źródło: https://codozasady.pl/p/wazne-zmiany-w-przedawnieniu-roszczen

Okres samej egzekucji komorniczej nie wlicza się do biegu przedawnienia. Żeby taki dług uległ przedawnieniu, konieczne jest, aby wierzyciel uzyskał w sądzie tytuł egzekucyjny (uprawniający do wszczęcia egzekucji przez komornika), ale przez 6 lat go nie wykorzystał. Alternatywnie musiałoby minąć 6 lat od umorzenia egzekucji komorniczej dla danego zobowiązania (i w tym czasie nie może ona zostać rozpoczęta na nowo, ponieważ znowu wstrzyma to bieg przedawnienia).

Przedawnienie kredytu a windykacja – czy przerywa bieg przedawnienia?

Przedawnienie kredytu a windykacja – jak te dwie rzeczy mają się do siebie? Niespłacony kredyt bankowy zapewne bardzo szybko trafi do działu windykacji bądź zostanie przekazany zewnętrznej firmie windykacyjnej. Można się w takiej sytuacji zastanawiać, jak działania podejmowane przez windykatora będą wpływały na bieg przedawnienia.

Bieg przedawnienia kredytu może zostać przerwany na kilka sposobów – nie tylko przez wierzyciela, ale również przez dłużnika, co warto mieć na uwadze, jeśli liczy się na skorzystanie z instytucji przedawnienia kredytu.

 Otóż będzie trzeba zacząć liczyć od nowa bieg przedawnienia, jeśli:

  • podjęte zostaną jakiekolwiek działania przed sądem, mające prowadzić do ustalenia lub zaspokojenia roszczenia (np. wierzyciel złoży pozew)
  • dłużnik uzna w jakiś sposób dług (przykładowo spłaci jego część).

Swego czasu bieg przedawnienia przerywało też rozpoczęcie mediacji, aktualnie na czas mediacji bieg jest zawieszany, ale nie przerywany.

Mówiąc o przedawnieniu roszczeń kredytu bankowego i windykacji, warto również wspomnieć, że nawet, jeśli faktycznie doszło do przedawnienia, wierzyciel może dalej podejmować pewne czynności windykacyjne.

Może na przykład dzwonić do dłużnika lub wysyłać mu listy (jednak przy zbyt dużej częstotliwości tego typu działań można je uznać za uporczywe nękanie, co jest działaniem karalnym) – jak wspomniano, nie ma jedynie możliwości doprowadzenia do egzekucji komorniczej.

Trudna sytuacja finansowa to nie przeszkoda do wzięcia kredytu czy pożyczki.

Sprawdź, na jakie finansowanie pozwala Twoja zdolność kredytowa i uzyskaj zastrzyk gotówki!

Przedawnienie roszczeń kredytu bankowego – czy jest realne?

Przedawnienie kredytu gotówkowego lub innego jest dopuszczalne prawnie, ale w praktyce ciężko do niego doprowadzić (szczególnie, jeśli mówimy o roszczeniu potwierdzonym wyrokiem sądu). Trudno, aby bank lub firma windykacyjna zapomnieli o zobowiązaniu przez 3 lub 6 lat.

Trzeba też pamiętać, że nic nie stoi na przeszkodzie, aby wierzyciel podjął działania przerywające bieg przedawnienia choćby na jeden dzień przed upłynięciem wymaganego okresu, całkowicie go resetując. W czasie oczekiwania na przedawnienie kredytu dalej będą rosły odsetki od zobowiązania, więc ostateczna kwota do zapłaty, jeśli do przedawnienia nie dojdzie, może być bardzo duża.

Jeśli jakiś kredytodawca zgłosi się do nas po zapłatę po wielu latach warto wiedzieć, że istnieje coś takiego, jak przedawnienie i zweryfikować, czy w danym przypadku do niego doszło. W przypadku nowszych zobowiązań liczenie na ich przedawnienie może jednak być bardzo ryzykowne, warto więc rozważyć także inne rozwiązania, na przykład konsolidację długów.

Przedawnienie kredytu hipotecznego

Kredyty hipoteczne, jako zobowiązania długoterminowe i opiewające zwykle na duże kwoty, wiążą się dla banków ze sporym ryzykiem. Ciężko bowiem przewidzieć, jaka będzie sytuacja finansowa danej osoby na przestrzeni nadchodzących kilkudziesięciu lat. Ryzyko związane z kredytem hipotecznym jest zmniejszane na wiele sposobów, między innymi za pomocą hipoteki na nieruchomości i ubezpieczenia, ma również wpływ na kwestię przedawnienia.

Przedawnienie kredytu hipotecznego jest możliwe, natomiast nie w całości. Przedawnieniu może ulec jedynie część odsetkowa (która stanowi zapłatę dla banku za okres, przez który kredytobiorca dysponował jego środkami), nienaruszalna jest natomiast część kapitałowa, czyli wierzytelność główna.

Przepis wprowadzający taką zasadę można znaleźć we wspomnianej ustawie o księgach wieczystych i hipotece. Co więcej, fakt, że dopuszczalne jest przedawnienie odsetek od kredytu, znalazł potwierdzenie między innymi w wyroku Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z 16 stycznia 2020 roku (sygn. akt I ACa 822/19).

Przedawnienie kredytu konsumenckiego

Kredyty konsumenckie to kredyty udzielane osobom fizycznym na cele prywatne (niezwiązane z działalnością gospodarczą, jeśli dana osoba ją prowadzi), na kwotę nie większą niż 255 550 złotych.

Szereg zasad związanych z tego typu zobowiązaniami reguluje ustawa o kredycie konsumenckim, natomiast jeśli chodzi o przedawnienie kredytu prawo zawarte w Kodeksie cywilnym dalej obowiązuje. W związku z tym przedawnienie kredytu konsumenckiego następuje po 3 latach (lub po 6, jeżeli roszczenie zostało potwierdzone wyrokiem sądu).

Przedawnienie kredytu samochodowego – czy obowiązują inne przepisy?

Kredyt samochodowy jest szczególnym typem kredytu – zobowiązaniem celowym, często dodatkowo zabezpieczonym, na przykład za pomocą zastawu rejestrowego. 

Tego typu zobowiązania są jednak kredytami konsumenckimi, w związku z czym przedawnienie kredytu samochodowego jest możliwe i działa na wskazanych już wyżej zasadach.

Potrzebujesz dodatkowych pieniędzy?

Habza wychodzi na przeciw Twoim oczekiwaniom, oferując kredyty skrojone na miarę możliwości Klientów. Wybierz finansowanie dla siebie!

Przedawnienie kredytu po zmarłym – jak działa?

Długi zmarłych osób nie są automatycznie umarzane, a stają się częścią spadku i przechodzą na spadkobierców, stąd też pojawiają się pytania o przedawnienie kredytu po zmarłym. Co istotne, potencjalni spadkobiercy nie mogą otrzymać z banku informacji o wysokości długów, dopóki spadku nie przyjmą.

Kreuje to pewien problem, natomiast warto wiedzieć, że można przyjąć spadek z dobrodziejstwem inwentarza, czy to celowo, czy w wyniku niezgłoszenia swojej decyzji o przyjęciu lub odrzuceniu spadku w ciągu 6 miesięcy od powstania prawa do niego. W razie przyjęcia spadku nie w całości, a właśnie z dobrodziejstwem inwentarza, spadkobierca odpowiada za długi tylko do wysokości wartości otrzymanego spadku.

Jeśli przyjął spadek, ale nic na nim nie zyskał, nie jest też odpowiedzialny za żadne długi, jeśli na przykład spadek jest wart 10 000 złotych, ale wiąże się z 20 000 złotych kredytu, to spadkobierca musi spłacić tylko 10 tysięcy.

Przedawnienie kredytu po zmarłej osobie jest możliwe, ale obowiązują tu takie same zasady, jak w przypadku przedawnienia własnego kredytu konsumenckiego lub innego, a więc musi minąć określony czas bez podjęcia przez bank próby odzyskania swojej należności (i bez uznania długu przez dłużnika – jeśli spadkobierca po odziedziczeniu długu na przykład złoży wniosek o wydłużenie okresu spłaty, aby obniżyć raty, przerwie to bieg przedawnienia).

Oceń ten post

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Kontakt

Masz pytania?

Zadzwoń teraz
Wypełnij krótki wniosek

Skontaktujemy się z Tobą w ciągu godziny
(09:00 - 19:00)