6 min
dluznik wekslowy

Weksle są wciąż wykorzystywane – to pisemne zobowiązanie do zapłaty lub polecenia zapłaty. Sporadycznie na przykład banki proszą o zabezpieczenie pod taką postacią. Jeżeli podpiszemy ten dokument, stajemy się dłużnikiem wekslowym. Jesteśmy zobowiązani do zapłaty na określonych warunkach. Dłużnik wekslowy może być jednocześnie kredytobiorcą.

Kto to dłużnik wekslowy?

Warto w pierwszej kolejności wiedzieć, czym jest weksel. To papier wartościowy, który zobowiązuje podpisującego do zapłaty lub jej polecenia. Zasady wystawiania takiego dokumentu oraz jego zastosowania są regulowane przez prawo. Wszystkie potrzebne informacje znajdziemy w Prawie wekslowym z 28 kwietnia 1936 roku. Warto wiedzieć, że od czasu wydania tych przepisów nie wprowadzono zbyt wielu zmian.

Weksel występuje pod postacią standardowej kartki papieru z odpowiednimi zapisami. Wykonujemy go samodzielnie. Według art. 47 Prawa wekslowego po podpisaniu weksla dana osoba to teraz dłużnik wekslowy. Od momentu uiszczenia podpisu dłużnik odpowiada za uregulowanie całej sumy, która widnieje na papierze wartościowym.

Weksle wykorzystuje się na przykład jako zabezpieczenie pożyczki gotówkowej lub ubezpieczenie kredytu hipotecznego. Mają one bardzo szerokie zastosowanie. Poręczenie wekslowe kredytu zwykle realizuje się za pośrednictwem weksla in blanco.

Oczywiście to nie jest jedyny przypadek. Dłużnik wekslowy to też osoba poręczająca spłatę pożyczki za dłużnika głównego. Z taką sytuacją mamy do czynienia w przypadku weksla trasowanego.

Kto może zostać dłużnikiem wekslowym?

Dłużnik wekslowy to osoba, która podpisuje weksel i zobowiązuje się tym samym do spłaty zadanej sumy. Oczywiście ta kwestia jest również związana z poręczycielem, o ile występuje.

Kto konkretnie może być dłużnikiem wekslowym?

  • wystawca – osoba, która zapisała weksel i go podpisała;
  • akceptant – dotyczy to weksla trasowanego. Osoba, która przyjmie żądanie wykupienia wierzytelności we wskazanym miejscu i czasie, staje się akceptantem;
  • indosant – osoba, która przekazała prawa wynikające z weksla innej osobie;
  • poręczyciel – osoba, która podpisuje się na wekslu tak jak dłużnik i jest odpowiedzialna za całość zobowiązania.

Dłużnik wekslowy zawsze jest zobowiązany do zapłacenia określonej sumy pieniędzy lub wykonania konkretnej usługi w danym czasie. Jeżeli taka osoba nie wypełni umowy, może zostać pociągnięta do prawnych konsekwencji.

Dłużnik wekslowy a wystawca weksla – jaka jest różnica?

Dłużnik wekslowy to osoba, która jest odpowiedzialna za całość zobowiązania. Wystawcą natomiast może być inna osoba. Na przykład kiedy występuje poręczyciel, jest on dłużnikiem wekslowym. Nie możemy jednak nazywać go wystawcą. To dłużnik przygotował weksel i jako pierwszy go podpisał. Poręczyciel natomiast nie jest wystawcą, mimo że przejmuje całkowitą odpowiedzialność za dane zobowiązanie.

  • wystawca – osoba, która przygotowuje weksel i go podpisuje;
  • dłużnik wekslowy – każda osoba odpowiedzialna za zobowiązanie zapisane w wekslu.

Różnica jest tutaj dość znacząca. Warto zauważyć, że wystawca również podpisuje dokument. Jest on również dłużnikiem wekslowym w tej sytuacji.

Jakie obowiązki ma dłużnik wekslowy?

Warto wiedzieć, że Prawo wekslowe reguluje prawa i obowiązki dłużnika. W artykule 48 znajdziemy wszystkie potrzebne informacje. Dłużnik wekslowy musi liczyć się z tym, że wierzyciel ma prawo żądać niezapłaconej sumy, doliczając odsetki. Dodatkowo mogą być wymagane opłaty za opóźnienia od terminu płatności.

Dłużnik wekslowy musi również zapłacić ewentualną prowizję wekslową, a także koszty wszystkich zawiadomień. Warto wiedzieć, że powyższe kwestie przedawniają się po pewnym czasie. Dla płatności weksla wobec akceptanta mamy do dyspozycji dokładnie 3 lata. Jeżeli weksel podpisał indosant lub wystawca, dokument będzie ważny przez rok.

Warto wiedzieć, że takie papiery wartościowe są bezwarunkowe. Oznacza to, że podpisująca osoba jest zobowiązana do spłaty całkowitej kwoty na rzecz wierzyciela. Weksel in blanco natomiast również nakłada obowiązek, jednak brakuje tam niektórych informacji – daty lub kwoty.

Jak przebiega egzekucja weksla dłużnika wekslowego?

Egzekucja weksla oznacza dochodzenie swoich praw przez wierzyciela. Warto wiedzieć, że tutaj nie trzeba rozpoczynać procedury sądowej, by otrzymać nakaz zapłaty. Dłużnik wekslowy może otrzymać pozew o wszczęcie postępowania nakazowego. Taki krok znacząco przyspiesza całą egzekucję. Dłużnik wekslowy zobowiązuje się do wykupienia weksla.

Jeżeli tak się nie stanie, wierzyciel może ostatecznie wystąpić do sądu nawet bez wskazywania, dlaczego weksel został wystawiony. Przy egzekucji weksla najważniejsze znaczenie ma to, czy jest on poprawnie przygotowany – inaczej byłby nieważny w świetle prawa.

Dłużnik wekslowy musi wywiązać się ze swojego zobowiązania, ponieważ grożą mu konsekwencje prawne, jeżeli tego nie zrobi. Warto zauważyć, że sąd nie bada, czy umowa będąca podstawą wystawienia weksla była ważna. Najważniejszy jest tu sam dokument pod postacią papieru wartościowego.

Czy warto być dłużnikiem wekslowym?

Dłużnik wekslowy może ponieść pewne konsekwencje w razie niewypełnienia umowy z weksla po odpowiednim czasie. Taka osoba jest zobowiązana do płatności czy też wykonania określonej usługi. Podpisanie weksla to w pełni wiążąca i prawnie akceptowalna forma umowy. Dłużnik wekslowy musi zrobić coś, co napisano na wekslu – inaczej czekają go konsekwencje prawne.

Przed podpisaniem tego rodzaju dokumentu najlepiej skontaktować się z doradcą finansowym. Przygotowanie i podpisanie weksla to żaden problem. Jest on jednak wiążącym dokumentem, który może mieć realne konsekwencje prawne. Dlatego też nie należy traktować weksli inaczej niż standardowych umów. Mają porównywalną „moc” do akcji i obligacji, które pojawiają się na giełdzie.

Co się dzieje, jeżeli dłużnik wekslowy nie pokryje zobowiązania?

Wierzyciel może podjąć kroki prawne, by dochodzić swojej własności. Zwykle wiąże się to z dużymi karami finansowymi czy też na przykład interwencją komornika.

Czy dłużnik wekslowy zawsze jest osobą podpisującą się na wekslu?

Ostatecznie tak, ponieważ, by zobowiązać się do płatności, należy złożyć podpis.

Oceń ten post

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


Masz pytania?
Skontaktuj się z nami

Zadzwoń teraz

Wypełnij wniosek online
To tylko 2 minuty

Wypełnij wniosek