8 min
dokapitalizowanie-spolki-na-czym-polega

Kapitał spółki może w pewnym momencie okazać się zbyt niski. W takim wypadku, żeby ratować ją przed popadnięciem w poważne problemy finansowe, konieczne może być dokapitalizowanie spółki. Na czym to polega? Jak działa dokapitalizowanie spółki komandytowej, a jak dokapitalizowanie spółki z o. o. ?

Dokapitalizowanie spółki – jak działa?

Dokapitalizowanie spółki polega na przekazaniu jej dodatkowego kapitału, aby pozytywnie wpłynąć na jej sytuację finansową. Dokapitalizowania może dokonać zarówno sama spółka jako podmiot, ale także bezpośrednio jej właściciele oraz akcjonariusze. Ten ruch może okazać się korzystny, kiedy z jakiegoś powodu (na przykład załamania rynku) spółka popadła w przejściowe problemy finansowe, ale nie tylko. To także dobry sposób na podniesienie kapitału, kiedy obecny jest niewystarczający do przeprowadzenia potencjalnie bardzo korzystnej inwestycji. Możliwe jest zarówno dokapitalizowanie spółek kapitałowych, czyli przede wszystkim dokapitalizowanie spółki z o. o., jak i dokapitalizowanie spółek osobowych, czyli między innymi dokapitalizowanie spółki komandytowej. Spółki można dokapitalizować między innymi poprzez:

Należy zawrócić uwagę na fakt, że zasady i opłaty związane z poszczególnymi sposobami dokapitalizowania mogą być różne dla spółek kapitałowych i spółek osobowych.

Dokapitalizowanie spółki z o. o.

Dokapitalizowanie spółki z o. o. może nastąpić na kilka różnorodnych sposobów. Warto dokładnie się zastanowić nad tym, który w danej sytuacji będzie najlepszy – chociażby w zakresie możliwości optymalizacji podatkowej.

Źródło: https://wgospodarce.pl/informacje/33637-firmy-pozyczaja-glownie-na-biezaca-dzialalnosc

Podwyższenie kapitału zakładowego

Podwyższenie kapitału zakładowego ponad ten, który ustalono w momencie zakładania spółki lub ponad kapitał, który już wcześniej ustalono to popularne rozwiązanie, zwłaszcza w przypadku dużych spółek.

Należy jednak pamiętać, że konieczne będzie w takim przypadku objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym, co będzie wymagało określonych wkładów (pieniężnych lub niepieniężnych). Ponadto na dokapitalizowanie spółki z o. o. poprzez podwyższenie kapitału zakładowego wspólnicy muszą wyrazić zgodę poprzez odpowiednią uchwałę zgromadzenia wspólników.

Jeśli obowiązująca umowa spółki przewiduje maksymalną wartość, do której można podwyższyć kapitał zakładowy (i nie została ona jeszcze przekroczona), a także termin podwyższenia, to podwyższenia kapitału można dokonać bez konieczności modyfikacji umowy spółki. Jeśli jednak kwota określona w umowie została już przekroczona lub nie została w ogóle określona, niezbędna okaże się zmiana umowy.

Poważne problemy finansowe spółki?

Doradcy Habza Finanse pomogą pozyskać kapitał, który pomoże w trudnej sytuacji finansowej. Dokapitalizowanie spółki rozwiąże jej problemy.

Jak wygląda dokapitalizowanie spółki z o. o. w ten sposób pod względem kosztów? Nie obejdzie się bez uiszczenia podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC). Wynosi on zawsze 0,5% i oblicza się go nie od całkowitej kwoty nowego kapitału zakładowego, a od kwoty, o jaką został podwyższony poprzedni kapitał. Ponadto jeśli niezbędne okazało się zmodyfikowanie umowy spółki, to musimy się również przygotować na opłatę notarialną – jednak, co istotne, w takim przypadku możliwe będzie odliczenie jej od podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Warto wiedzieć, że jeżeli przy podwyższaniu kapitału zakładowego udziały zostaną objęte powyżej ich wartości nominalnej, powstałą w ten sposób nadwyżkę traktuje się jako kapitał zapasowy, niepodlegający opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilno prawnych. Istnieje więc możliwość zmniejszenia w ten sposób podstawy opodatkowania.

Dopłaty do kapitału

Dopłaty do kapitału spółki mogą być wnoszone tylko pod warunkiem, że zostały one przewidziane w umowie spółki. W przeciwnym wypadku konieczna będzie zmiana umowy lub wybór innego sposobu dokapitalizowania.

Dopłaty mają charakter pieniężny i uiszczane są przez poszczególnych wspólników w proporcji odpowiadającej ilości posiadanych przez nich udziałów. Jeśli tak stanowi umowa, mogą być oprocentowane. Co ważne, dopłaty przekazuje się na poczet kapitału rezerwowego, a w razie potrzeby istnieje możliwość ich zwrotu. Nie zalicza się ich do przychodów spółki, a będący osobą prawną wspólnik nie może wniesionej dopłaty zaliczyć w poczet kosztów uzyskania przychodu.

W przypadku dopłat do kapitału obowiązują podobne koszta, jak w przypadku podnoszenia kapitału zakładowego: podatek od czynności cywilnoprawnych w wysokości 0,5% od wysokości dopłat.

Pożyczki

Dokapitalizowanie spółki z o. o. przez wspólnika jest stosunkowo często spotykaną sytuacją, jednak trzeba pamiętać, że rozwiązanie to ma pewne wady. Mowa tu przede wszystkim o fakcie, że jeżeli pożyczkodawcą jest udziałowiec bądź aukcjonariusz posiadający co najmniej 25% udziałów lub akcji spółki, to niemożliwe będzie zaliczenie odsetek od pożyczki w poczet kosztów uzyskania przychodu. Podobnie w przypadku, kiedy pożyczki udziela spółka-siostra, w której rzeczony udziałowiec ma co najmniej 25% udziałów lub akcji.

Trzeba jednocześnie zwrócić uwagę na fakt, że w przypadku pożyczki udzielanej przez wspólnika spółce kapitałowej nie pojawi się konieczność opłacenia podatku od czynności cywilnoprawnej. Należy jednak pamiętać, że jeżeli w przeciągu 2 lat od udzielenia pożyczki spółka ogłosi upadłość, to będzie ona postrzegana nie jako pożyczka, a jako wkład do spółki.

Dokapitalizowanie spółki komandytowej

Dokapitalizowanie spółki osobowej, w tym dokapitalizowanie spółki komandytowej, tak jak i w przypadku spółek kapitałowych może nastąpić na wiele różnych sposobów, z których najpopularniejsze są dwa: podwyższenie wkładu do spółki oraz udzielenie przez wspólnika pożyczki.

Podwyższenie wkładu do spółki

Dokapitalizowanie spółki komandytowej może nastąpić poprzez podwyższenie przez wspólników wkładu do spółki, co w większości przypadków wymagać będzie zmiany jej umowy. Wniesione mogą być zarówno wkłady pieniężne, jak i niepieniężne.

Wkłady pieniężne nie są opodatkowane ani podatkiem dochodowym, ani podatkiem VAT. Sytuacja jest bardziej skomplikowana przypadku wkładów niepieniężnych (np. towarów), które co prawda nie powinny być opodatkowane podatkiem dochodowych, ale w niektórych przypadkach mogą wymagać uiszczenia podatku VAT.

Zarówno w przypadku wkładów pieniężnych, jak i niepieniężnych, nie obejdzie się bez konieczności uiszczenia podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 0,5% wartości wkładu. Ucieszyć może jednak fakt, że od podstawy opodatkowania można odliczyć wszelkie koszty związane z podwyższeniem wkładu, takie jak między innymi taksa notarialna czy opłata za wpis do KRS-u.

Pożyczki

Dokapitalizowanie spółki osobowej, a konkretnie dokapitalizowanie spółki komandytowej, poprzez pożyczkę jest jak najbardziej możliwe, przebiega jednak na innych zasadach, niż w przypadku spółek kapitałowych.

Będzie się bowiem każdorazowo wiązało z koniecznością zmiany umowy spółki. W związku z tym zaciągnięcie przez spółkę komandytową pożyczki u wspólnika wymagać będzie opłacenia podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 0,5% kwoty pożyczki.

Warto pamiętać, że jeśli pożyczka będzie nieoprocentowana, to w praktyce nie będzie to wcale pożyczka, a udostępnienie spółce nieodpłatnie funduszy, które zaliczone zostaną jako przychód.

Dokapitalizowanie spółki – podsumowanie

Dokapitalizowanie spółki może być zarówno lekiem na trapiące ją problemy finansowe, jak i sposobem na sfinansowanie wymagających, ale potencjalnie bardzo opłacalnych inwestycji. Wbrew pozorom nie jest to wcale proces szczególnie trudny ani uciążliwy, z reguły też nie wiąże się z ogromnymi kosztami, a za to daje możliwości dokonania korzystnych optymalizacji podatkowych.

Dokapitalizowanie spółki z o. o. poprzez podwyższenie jej kapitału zakładowego to coś, co zdarza się bardzo często. Podobnie w przypadku spółek komandytowych i pożyczek. Nie ma nic złego ani niebezpiecznego w takich sposobach finansowania – oczywiście pod warunkiem, że dobrze przemyślimy naszą decyzję, a także wybierzemy sposób dokapitalizowania odpowiedni do naszych okoliczności. Dlatego też dokapitalizowanie spółki to działanie, którego nie trzeba się bać, a przeciwnie – warto je rozważyć.

Oceń ten post

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Kontakt

Masz pytania?

Zadzwoń teraz
Wypełnij krótki wniosek

Skontaktujemy się z Tobą w ciągu godziny
(09:00 - 19:00)