10 min
kredyt-podatkowy-czym-jest

Kredyt podatkowy może niejednemu kojarzyć się z pozyskaniem zobowiązania finansowego. Nie są to jednak właściwe skojarzenia, gdyż nie ma on nic wspólnego z przypływem gotówki. To przywilej, który nie jest dostępny dla każdego podatnika. Dziś powiemy o tym więcej, opisując szczegółowo, czym się charakteryzuje. 

Co to jest kredyt podatkowy?

Jeśli zastanawiasz się nad tym, czym jest kredyt podatkowy, spieszymy z wyjaśnieniami. Sama nazwa może być myląca. Otóż nie jest to finansowanie przyznawane przez bank bądź instytucję finansową, takie jak choćby kredyt konsumpcyjny czy hipoteczny. Jest to nic innego jak zwolnienie z obowiązku zapłaty zaliczek za dany rok i rozłożenie opłaty podatkowej na 5 kolejnych rat. Traktowane jest jako pewnego rodzaju udogodnienie.

Jak działa kredyt podatkowy?

Udzielony kredyt jest niczym innym, jak zwolnieniem z konieczności opłat zaliczek na podatek dochodowy, których nie trzeba uiszczać przez rok. Jak wykazaliśmy, ich spłata następuje przez następne 5 lat, po 20% rocznie. Zadaniem podatników jest wykazanie w zeznaniu wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) składanym za rok podatkowy, w którym korzystali ze zwolnienia, dochodu osiągniętego (straty poniesionej) z pozarolniczej działalności gospodarczej. Dochodu nie łączy się z dochodami z innych źródeł. Natomiast jest połączony z dochodem (stratą) z tego źródła, wykazanym w zeznaniach o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) składanych za pięć kolejnych lat następujących po roku, w którym korzystano ze zwolnienia – w wysokości 20% tego dochodu w każdym z tych lat.

Kredyt podatkowy – ustawa

Przepisy związane z przydzielaniem kredytu podatkowego to:

 • ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 28),
 • ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2022 r., poz. 2745),
 • ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2022 r., poz. 2540).

Doradca Habza znajdzie dla Ciebie korzystne finansowanie, wynegocjuje możliwie najlepsze warunki i wyręczy Cię we wszelkich formalnościach.

Pozyskaj potrzebny kredyt lub pożyczkę na prostych zasadach z Habza.

Kredyt podatkowy – przykład

Aby dokładnie zrozumieć procedurę pozyskiwania kredytu podatkowego, zasadne jest posłużenie się przykładami.

Przykład 1:
Pan Stanisław rozpoczął prowadzenie działalności dnia 15 lutego 2020 r. Z kredytu podatkowego mógł skorzystać od dnia 1 stycznia 2021 r. Z kolei Pani Marianna otworzyła własną firmę dnia 20 czerwca 2008 r. Kredyt podatkowy należał się jej od dnia 1 stycznia 2010 r.

Przykład 2:
Pan Jacek w 2020 r. korzystał z kredytu podatkowego i w związku z tym nie musiał opłacać zaliczek w trakcie roku ani zapłacić podatku (w danym roku) wykazanego w PIT-36. Jednak miał obowiązek złożyć PIT-36. Podatek, jaki wykazał w dokumencie, będzie spłacał przez 5 następnych lat (do dochodu z każdego roku doda 20% dochodu z roku objętego zwolnieniem, czyli z 2020 r.).

Dla kogo kredyt podatkowy?

Kredyt podatkowy jest skierowany wyłącznie do przedsiębiorców opodatkowanych według skali podatkowej w roku korzystania ze zwolnienia. W kolejnych latach nie ma już obowiązku opodatkowania działalności zasadami ogólnymi. Mogą z niego skorzystać podatnicy CIT oraz opłacający ryczałt od przychodów ewidencjonowanych PIT 28. Kredyt podatkowy w ryczałcie udzielany jest podatnikom na warunkach określonych w Ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych oraz Ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Po kredyt podatkowy mogą sięgnąć jedynie ci, którzy prowadzą swoją działalność przez niedługi czas i spełniają konkretne zasady. Nie jest on jednak do dyspozycji od pierwszych tygodni prowadzenia biznesu. Tak więc jest przeznaczony dla osób w drugim roku prowadzenia działalności – gdy w pierwszym roku działalność była prowadzona przez minimum 10 pełnych miesięcy kalendarzowych. Natomiast w momencie, gdy działalność w pierwszym roku była prowadzona krócej niż przez 10 miesięcy, to kredyt podatkowy jest dostępny w trzecim roku prowadzenia działalności.  

Z całą pewnością na decyzję odmowną muszą nastawić się firmy, które zbyt krótko istnieją na rynku. Dodatkowo grupy podmiotów, które nie mogą liczyć na kredyt podatkowy to:

 • podmioty powstałe w wyniku przekształcenia spółek niemających osobowości prawnej,
 • podmioty, które uzyskały średni miesięczny przychód niższy niż równowartość 1 000 euro,
 • podmioty zatrudniające w miesiącu mniej niż 5 osób,
 • podmioty nieposiadające statusu małych przedsiębiorców.

Kredyt podatkowy – warunki

Aby móc otrzymać kredyt podatkowy, trzeba spełnić określone warunki, o których stanowi ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych. Należy podkreślić, że długość prowadzenia działalności nie jest jedynym kryterium uprawniającym do ubiegania się o niego. Inną, równie ważną kwestią jest wysokość osiąganych przychodów w okresie poprzedzającym rok korzystania z ulgi. Wartość ta powinna kształtować się na poziomie co najmniej średniomiesięcznej równowartości 1000 euro. Jest to kwota przeliczana na złotówki według średniego kursu euro, podawanego przez NBP, z ostatniego roku poprzedzającego rozpoczęcie działalności gospodarczej. Kolejne wymogi upoważniające do preferencyjnego opodatkowania to:

 • w roku korzystania ze zwolnienia wybranie opodatkowania na zasadach ogólnych według skali podatkowej,
 • posiadanie statusu małego przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów o działalności gospodarczej od momentu rozpoczęcia działalności do dnia 1 stycznia roku podatkowego, w którym obowiązuje ulga,
 • w okresie poprzedzającym rok korzystania z kredytu zatrudnianie w każdym miesiącu co najmniej 5 osób (w przeliczeniu na pełne etaty) na podstawie umowy o pracę,
 • niewykorzystywanie w swojej pozarolniczej działalności środków trwałych (np. nieruchomości), wartości niematerialnych i prawnych (patenty, wynalazki), a także niekorzystanie z innych składników majątku, o znacznej wartości, udostępnionych nieodpłatnie przez osoby zaliczone do I i II grupy podatkowej w rozumieniu przepisów o podatku od spadków i darowizn (o ile były wykorzystywane wcześniej w działalności gospodarczej prowadzonej przez te osoby i stanowią ich własność).

Po spełnieniu wszystkich wyżej wymienionych wymagań przedsiębiorca ma prawo do skorzystania z kredytu podatkowego.

Konsolidacja chwilówek, kredyt konsolidacyjny, kredyt oddłużeniowy i każde inne trudne zobowiązanie wiąże się nie tylko ze skomplikowaną procedurą, ale także sporym stresem. 
Dlatego ze względu na trudną sytuację finansową, nie warto wnioskować o takie zobowiązanie samodzielnie. 

Dużo lepszym rozwiązaniem jest skorzystanie z pomocy doradcy Habza, który przeanalizuje Twoją sytuację, dobierze odpowiednie rozwiązanie i przeprowadzi Cię przez proces kredytowania. Tobie pozostanie tylko podpisanie nowej umowy kredytowej.

Istotnym faktem jest, że istnieje możliwość utraty omawianego przywileju. Dotyczy to przypadków, w których w roku korzystania ze zwolnienia bądź w ciągu 5 kolejnych lat dochodzi do:

 • ogłoszenia upadłości działalności gospodarczej czy też jej likwidacji,
 • osiągnięcia średniomiesięcznego przychodu niższego niż dopuszczalny próg o równowartości 1 000 euro,
 • zmniejszenia w którymkolwiek z miesięcy przeciętnego zatrudnienia na podstawie umowy o pracę o więcej niż 10% w stosunku do najwyższego przeciętnego miesięcznego zatrudnienia w roku poprzednim,
 • uzyskania zaległości z tytułu podatków stanowiących dochód budżetu państwa.

Jakie dokumenty do kredytu podatkowego?

O tym, że chce się pozyskać kredyt podatkowy, należy pisemnie powiadomić właściwego naczelnika urzędu skarbowego. Wystarczy udać się do placówki i złożyć oświadczenie o zastosowaniu tzw. kredytu podatkowego. Kluczowe jest zawarcie w nim informacji potwierdzającej spełnienie wszystkich wymagań. Warunek, jaki należy spełnić, to wyrobienie się z tym w terminie do 31 stycznia roku podatkowego, w którym rozpoczyna się kredytowanie. Z reguły inne dokumenty nie są na tym etapie wymagane.

Poza tym trzeba pamiętać o tym, że niezbędne jest wypełnienie na koniec roku stosownych dokumentów. Mowa tutaj o:

 • PIT-36 (zeznaniu o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty); podatnicy opodatkowani na zasadach ryczałtu ewidencjonowanego składają PIT-28 (zeznaniu o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych),
 • załączniku PIT/Z (informacji o wysokości osiągniętego dochodu lub poniesionej straty w danym roku podatkowym z pozarolniczej działalności gospodarczej, przez podatników prowadzących działalność gospodarczą i korzystających ze zwolnienia na podstawie art. 44 ust. 7a ustawy); nie dotyczy to podatników opodatkowanych na zasadach ryczałtu ewidencjonowanego.

Kredyt podatkowy – kiedy zdecydować się na ten rodzaj finansowania?

Kredyt podatkowy to dobry sposób na odroczenie płatności zaliczek na podatek dochodowy. Jest to ciekawa alternatywa dla przedsiębiorców w przypadku borykania się z kłopotami finansowymi. Otóż daje im możliwość uregulowania obowiązkowej daniny w innym terminie. Jest więc zbawienna w momencie braku odpowiednich funduszy. Ponadto jest godna do rozważenia w momencie rozwijania swojej działalności lub konieczności inwestowania środków finansowych. Taka pomoc może okazać się wówczas nieoceniona.

Na co przeznaczyć kredyt podatkowy?

Brak konieczności opłacania podatku dochodowego w danym roku oznacza większy budżet do dyspozycji. Pieniądze zaoszczędzone w ramach kredytu podatkowego można spożytkować na inny bieżący cel, w tym np. na zakup urządzeń, a także działania reklamowe i marketingowe.

Kredyt podatkowy dla osób fizycznych – wady i zalety

Kredyt podatkowy dla osób fizycznych posiada zarówno mocne, jak i słabe strony. Wydaje się być idealnym kredytem dla nowych firm, które dopiero rozwijają się na rynku. Za jego sprawą mogą bowiem użyć funduszy na inne, potrzebne wydatki. Jednak wymaga dostosowania się do wytyczonych przesłanek i tym samym sprostania kilku zasadniczym wytycznym. Jedno z założeń, które niełatwo jest spełnić, odnosi się do zatrudniania aż 5 osób na umowę o pracę. Co więcej, należy mieć na uwadze to, że kredyt podatkowy, tak jak wszystkie inne rodzaje kredytów bankowych w Polsce, trzeba w pewnym momencie spłacić.

Kredyt podatkowy – unikanie podwójnego opodatkowania

Dużo osób ma przeświadczenie, że kredyt podatkowy jest sposobem na niepłacenie podatku. Wśród przytaczanych komentarzy można usłyszeć, że pozwala uniknąć podwójnego opodatkowania tym, którzy otrzymują dochody za granicą. Nic bardziej mylnego. Nie wolno utożsamiać tego z metodą kredytu podatkowego, która polega na proporcjonalnym odliczeniu zagranicznego podatku od daniny ustalonej dla łącznych dochodów. Jednostki korzystające z kredytu podatkowego są zobligowane do przedłożenia PIT/Z, który jest obowiązkowy dla podatników korzystających ze zwolnienia.

Pozyskamy dla Ciebie możliwie najkorzystniejszą ofertę finansowania.

Skontaktuj się ze specjalistą Habza jeszcze dziś i uzyskaj kredyt na dogodnych warunkach.

Ile kosztuje kredyt podatkowy – wszystko o kosztach

Wiadomo już, że kredyt podatkowy nie stanowi sposobu na niepłacenie podatku. Jest on tylko odroczeniem płatności w czasie. Niemniej, nie wiąże się z ponoszeniem dodatkowych kosztów. Zobowiązanie podatkowe należy regulować w terminie późniejszym. Niedopełnienie tego grozi poważnymi konsekwencjami karno-skarbowymi. Organ administracyjny może również nałożyć karę za ukrywanie dochodu, czyli na przykład za niewykazanie go w zeznaniu rocznym.

Kredyt podatkowy – czy warto?

Kredyt podatkowy jest rozwiązaniem, które mogą wykorzystać wybrani podatnicy. W niniejszym artykule ukazaliśmy, jak działa i kiedy warto o nim pomyśleć. Nie da się ukryć, że może on w znaczący sposób ułatwić funkcjonowanie na rynku wielu przedsiębiorcom. Reasumując, przy uwzględnieniu wszystkich zalet i wad można pokusić się o stwierdzenie, że jest to opłacalny przywilej. 

Oceń ten post

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Kontakt

Masz pytania?

Zadzwoń teraz
Wypełnij krótki wniosek

Skontaktujemy się z Tobą w ciągu godziny
(09:00 - 19:00)